Godność i powołanie kobiety

Ko­bie­cy wy­gląd, głos, uśmiech czy spo­sób po­ru­sza­nia się wy­ra­ża­ją wdzięk i har­mo­nię nie­osią­gal­ną dla męż­czy­zny. Ko­bie­ta jest wraż­li­wa na pięk­no kształ­tów, ko­lo­rów i za­pa­chów, ale też na pięk­no we­wnętrz­ne: psy­chicz­ne, mo­ral­ne i du­cho­we. Jed­nak współ­cze­sny świat nie lan­su­je ko­biet pięk­nych, mą­drych i skrom­nych. Ide­ałem jest ko­bie­ta wy­zwo­lo­na, nie­za­leż­na i sek­sow­na.

Od cie­bie za­le­ży

Stać was na to, aby dziś ze­rwać z głu­pią i nie­skrom­ną mo­dą, z ca­łym za­cho­wa­niem, któ­re ob­ra­ża god­ność pol­skiej dziew­czy­ny” – ape­lo­wał przed la­ty do dziew­cząt kar­dy­nał Ste­fan Wy­szyń­ski.

foto_01-02_09-2014

Bądź mod­na, ale mo­da ma tak­że swo­je gra­ni­ce. Nie do­puść, aby mo­da ogra­ni­cza­ła twą skrom­ność i god­ność. Nie do­puść, aby mo­da cie­bie kształ­to­wa­ła. To ty twórz mo­dę. Nie je­steś lal­ką ani ma­ne­ki­nem, by moż­na by­ło to­bą do­wol­nie ob­ra­cać. Je­steś ży­wym czło­wie­kiem, ko­bie­tą, Po­lką, dziec­kiem Bo­żym. (...) Przyj­rzyj się so­bie. Jak cho­dzisz, jak trzy­masz swo­je no­gi, rę­ce, jak się po­chy­lasz i pod­no­sisz? Two­je za­cho­wa­nie po­win­no skła­niać ra­czej do przy­klęk­nię­cia przed to­bą niż do znie­wa­że­nia cie­bie. To tyl­ko od cie­bie za­le­ży, czy ktoś przed to­bą uklęk­nie, czy cię spo­nie­wie­ra. I od cie­bie też za­le­ży, ja­kie uczu­cia wy­zwo­lisz w dru­gim czło­wie­ku: sza­cu­nek i gest mi­ło­ści, czy lek­ce­wa­że­nie i na­mięt­ność”. Moc­ne sło­wa i mi­mo upły­wu lat wciąż bar­dzo ak­tu­al­ne. Po­ra­ża za­cho­wa­nie nie­któ­rych dziew­cząt w au­to­bu­sach, na uli­cy, a cza­sem i w szko­le. Dla­te­go wszę­dzie tam po­trze­ba świa­dec­twa skrom­no­ści i au­ten­tycz­ne­go pięk­na. Jed­nak, aby mó­wić o god­no­ści i na­wo­ły­wać do niej, trze­ba za­cząć od sie­bie.

Fe­mi­nizm na rzecz ko­biet

Wie­le ko­biet w cza­sach współ­cze­snych sta­je wo­bec dy­le­ma­tu, co wy­brać: czy ro­bić „ka­rie­rę”, czy też po­świę­cić się bez resz­ty pro­wa­dze­niu do­mu i wy­cho­wy­wa­niu dzie­ci. Nie­rzad­ko ta­ka al­ter­na­ty­wa po­ja­wia się na grun­cie wpły­wów fe­mi­ni­stycz­nych, któ­re pod­sy­ca­ją sztucz­ny an­ta­go­nizm mię­dzy ko­bie­tą pra­cu­ją­cą a ko­bie­tą po­świę­ca­ją­cą się ro­dzi­nie. To­czy się wie­le nie­zwy­kle oży­wio­nych dys­ku­sji do­ty­czą­cych praw ko­biet i ich god­no­ści. Po­ja­wia­ją się pro­gra­my dzia­łań na rzecz ko­biet, a śro­do­wi­ska fe­mi­ni­stycz­ne kon­se­kwent­nie i ha­ła­śli­wie na­rzu­ca­ją swo­ją ide­olo­gię. Wie­le się mó­wi na te­mat praw ko­biet: rów­nych szans na ryn­ku pra­cy, rów­ne­go wy­na­gro­dze­nia, wal­ki z dys­kry­mi­na­cją ze wzglę­du na płeć. Ko­bie­ta ma być nie­za­leż­na i wy­zwo­lo­na. Ma­cie­rzyń­stwo przed­sta­wia się na­to­miast ja­ko ogra­ni­cze­nie, re­zy­gna­cję z am­bi­cji i moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Trud­no zgo­dzić się z tą ten­den­cją de­pre­cjo­no­wa­nia ma­cie­rzyń­stwa. Nie war­to pod­da­wać się ta­kim mo­dom, tren­dom i pre­sjom.

Je­stem ma­mą i do­brze mi z tym

Ma­cie­rzyń­stwo jest nie­zwy­kłym po­wo­ła­niem ko­bie­ty. Jed­nak by­cie mat­ką wy­ma­ga od­po­wied­nich pre­dys­po­zy­cji fi­zycz­nych i psy­chicz­nych. Prze­pro­wa­dzo­ne ba­da­nia wy­ka­zu­ją, że ko­bie­ty ma­ją in­ny niż męż­czyź­ni próg wraż­li­wo­ści zmy­sło­wej: le­piej sły­szą, są bar­dziej wraż­li­we na bar­wy i za­pa­chy.

Ma­cie­rzyń­stwo to naj­bar­dziej fa­scy­nu­ją­ca i emo­cjo­nu­ją­ca przy­go­da w mo­im ży­ciu. To moż­li­wość od­kry­cia po­ten­cja­łu, któ­ry tkwi w każ­dej ko­bie­cie, a któ­re­go ni­gdy bym nie od­kry­ła, gdy­bym nie uro­dzi­ła dzie­ci. Dla każ­dej ko­bie­ty by­cie mat­ką to wiel­kie za­da­nie, bo jej syn czy cór­ka cią­gle jesz­cze są ta­jem­ni­cą. Mat­ka nie wie, na ko­go wy­ro­śnie jej dziec­ko, czy bę­dzie do­brym czło­wie­kiem, ja­kie bę­dzie mia­ło za­in­te­re­so­wa­nia, co bę­dzie ro­bi­ło w przy­szło­ści. Mi­łość mat­ki po­win­na być wy­ma­ga­ją­ca, bo wy­ma­ga­nia w sto­sun­ku do dziec­ka są ozna­ką sza­cun­ku i wia­ry w je­go moż­li­wo­ści i zdol­ność do­ko­ny­wa­nia wła­ści­wych wy­bo­rów.

 

Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz