FILOKALIA – ukochaj to, co piękne i dobre

banner-projekt-filokaliaPro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to je­dy­ne przed­się­wzię­cie w ska­li pol­skie­go Ko­ścio­ła i pol­skie­go In­ter­ne­tu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC, po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du przez swo­je pu­bli­ka­cje, pod­ję­ło się dzie­ła ca­ło­ścio­we­go prze­kła­du Fi­lo­ka­lii.

Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­de­ma Ha­gio­ry­tę, mni­cha, oraz Mak­sy­ma z Ko­ryn­tu, bi­sku­pa. Ich pra­ca spo­tka­ła się z go­rą­cym przy­ję­ciem wśród pra­wo­sław­nych chrze­ści­jan, z cza­sem uka­zu­jąc się w ko­lej­nych tłu­ma­cze­niach. Dziś pra­gnie­my te pi­sma od­dać w rę­ce pol­skie­go Czy­tel­ni­ka – w no­wym, pro­fe­sjo­nal­nym prze­kła­dzie i w sta­ran­nej opra­wie.

Fi­lo­ka­lia to dzie­ło po­świę­co­ne mo­dli­twie, ży­ciu we­wnętrz­ne­mu i asce­zie; sta­no­wi pod­ręcz­nik mo­dli­twy Je­zu­so­wej, prak­ty­ko­wa­nej od stu­le­ci na Wscho­dzie, a o któ­rej za­po­mnia­no na Za­cho­dzie. Dziś od­kry­wa­na jest na no­wo. Wy­daw­nic­two TYNIEC przy­go­to­wu­jąc Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” pra­cu­je nad prze­kła­dem i re­dak­cją Fi­lo­ka­lii, pu­bli­ko­wa­niem na por­ta­lu tre­ści za­czerp­nię­tych z tra­dy­cji Oj­ców Pu­sty­ni i in­nych mi­strzów ży­cia du­cho­we­go, opra­co­wa­niem apli­ka­cji mo­bil­nych z tek­sta­mi z te­go nur­tu du­cho­wo­ści.

Za­pra­sza­my na stro­nę www.filokalia.pl

grafika-projekt-filokalia-2