Ferie z curlingiem

Kra­kow­ski Klub Cur­lin­go­wy pod­czas zi­mo­wych fe­rii szkol­nych, jak co ro­ku, or­ga­ni­zu­je tre­ning otwar­ty cur­lin­gu. Do spró­bo­wa­nia olim­pij­skiej dys­cy­pli­ny za­pra­sza szcze­gól­nie dzie­ci i mło­dzież szkol­ną.
kkc_plakat_ferie2015
So­bo­ta 28 lu­te­go 2015r

go­dzi­na 8.15
WSTĘP WOLNY

Za­ję­cia od­bę­dą się na lo­do­wi­sku przy ul. Sie­dlec­kie­go 7 (obok ha­li tar­go­wej). Po­pro­wa­dzą je wy­kwa­li­fi­ko­wa­ni in­struk­to­rzy Kra­kow­skie­go Klu­bu Cur­lin­go­we­go, któ­rzy Fe­rie z cur­lin­giem or­ga­ni­zu­ją już po raz dzie­sią­ty. Na za­ję­cia war­to za­brać ze so­bą cie­płą odzież i obu­wie spor­to­we na zmia­nę, a tak­że wy­po­sa­żyć się po­zy­tyw­ny na­strój do szczot­ko­wa­nia lo­du! Uczest­ni­ków cze­ka nie tyl­ko na­uka szczot­ko­wa­nia, ale też utrzy­my­wa­nia rów­no­wa­gi na lo­dzie, wy­pusz­cza­nia ka­mie­ni i tra­fia­nia ni­mi do ce­lu.

Cur­ling jest zi­mo­wą dys­cy­pli­ną spor­tu z ro­dzi­ny olim­pij­skich. Wy­wo­dzi się ze śre­dnio­wie­cza lecz do Pol­ski do­tarł za­le­d­wie kil­ka­na­ście lat te­mu. Na świe­cie upra­wia­ny przez po­nad 2mln osób, a pol­ski wkład w tą licz­bę, choć nie­wiel­ki, cią­gle się po­więk­sza.

Jest to sport ze­spo­ło­wy, w któ­rym ry­wa­li­zu­ją ze so­bą dwie 4‑osobowe dru­ży­ny. Me­cze roz­gry­wa­ne są pro­sto­kąt­nych ta­flach spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne­go lo­du. Za­wod­ni­cy po­szcze­gól­nych dru­żyn wy­pusz­cza­ją na zmia­nę nie­mal 20kilogramowe gra­ni­to­we ka­mie­nie. Wy­gry­wa dru­ży­na, któ­rej ka­mień znaj­dzie się naj­bli­żej środ­ka ce­lu na­zy­wa­ne­go „do­mem”. Istot­ne są tu­taj pre­cy­zja, po­ziom umie­jęt­no­ści oraz sto­so­wa­na stra­te­gia. Wszyst­ko to po­wo­du­je, że cur­ling czę­sto jest na­zy­wa­ny „sza­cha­mi na lo­dzie”.

Każ­dy, kto spró­bo­wał cur­lin­gu, wie że to wcią­ga!

(zo­bacz – https://www.youtube.com/watch?v=xY-cBM66824&feature=youtu.be)

Kra­kow­ski Klub Cur­lin­go­wy jest jed­nym z naj­star­szych w Pol­sce. Po­cząt­ki nie by­ły ła­twe, lecz cią­gły roz­wój po­zwo­lił na stwo­rze­nie pręż­nie dzia­ła­ją­ce­go ośrod­ka cur­lin­gu w Pol­sce. Suk­ce­sa­mi spor­to­wy­mi nie­wąt­pli­wie są: brą­zo­wy me­dal Mi­strzostw Pol­ski 2006 i Mi­strzo­stwo Pol­ski AZS 2014, ale naj­więk­szym osią­gnię­ciem jest stwo­rze­nie praw­dzi­we­go du­cha cur­lin­gu w sto­li­cy Ma­ło­pol­ski. Dzię­ki dłu­go­trwa­łym sta­ra­niom, re­gu­lar­ne tre­nin­gi w Kra­ko­wie, udział w ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach są do­stęp­ne dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych. Tre­no­wać moż­na już od 40zł kwar­tal­nie. Re­kre­acyj­nie moż­na tak­że uczest­ni­czyć w tre­nin­gach otwar­tych i Fe­riach z cur­lin­giem, któ­re klub re­gu­lar­nie or­ga­ni­zu­je. KKC zrze­sza obec­nie 60 za­wod­ni­ków i jest otwar­ty na ko­lej­nych fa­scy­na­tów tej olim­pij­skiej dys­cy­pli­ny spor­tu. Głów­nym ce­lem na naj­bliż­sze la­ta jest zbu­do­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nej ha­li cur­lin­go­wej, aby pod­nieść po­ziom szko­le­nia i wpro­wa­dzić cur­ling w Pol­sce na świa­to­wy po­ziom.