Działanie Ducha Świętego

Ca­łe ży­cie Je­zu­sa prze­bie­ga pod dzia­ła­niem Du­cha Świę­te­go. (...) Chry­stus obie­cu­je apo­sto­łom Du­cha Świę­te­go ja­ko trwa­łą rę­koj­mię swo­jej obec­no­ści wśród nich. Na krzy­żu Syn od­da­je Du­cha Oj­cu (por. J 19, 30). W ten spo­sób wy­ci­ska swą pie­częć na No­wym Przy­mie­rzu, któ­re ro­dzi się z Je­go Pas­chy. (...) Ko­ściół oświe­ca dzie­je pło­ną­cym ogniem sło­wa Bo­że­go i oczysz­cza ludz­kie ser­ca wo­dą, któ­ra z nie­go wy­pły­wa (por. Ez 36, 25). Sta­je się w ten spo­sób „lu­dem zjed­no­czo­nym mo­cą ko­mu­nii Oj­ca i Sy­na, i Du­cha Świę­te­go” (Cy­prian, De Dom. Orat., 23).

W tej ko­mu­nii z Bo­giem w Trój­cy Świę­tej Je­dy­nym każ­dy ochrzczo­ny mo­że żyć „pod pra­wem Du­cha, któ­ry da­je ży­cie w Chry­stu­sie Je­zu­sie” (por. Rz 8, 2). Pro­wa­dzo­ny przez Du­cha, chrze­ści­ja­nin wcho­dzi w „du­cho­wą prze­strzeń”, w któ­rej pro­wa­dzi dia­log z Bo­giem. Py­ta­nia, któ­re czło­wiek so­bie za­da­je, są w isto­cie ty­mi sa­my­mi py­ta­nia­mi, któ­re Bóg sam wzbu­dza w ludz­kim ser­cu: Skąd po­cho­dzę? Kim je­stem? Do­kąd mam iść?

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! To wy je­ste­ście roz­mów­ca­mi Bo­ga! Od chwi­li, gdy przy­lgnę­li­ście do Chry­stu­sa przez chrzest, Bóg uznał was w Chry­stu­sie za swo­ich przy­bra­nych sy­nów i cór­ki. Bądź­cie świa­do­mi tej wznio­słej god­no­ści! Nie zmar­nuj­cie te­go wiel­kie­go przy­wi­le­ju!

Bóg ma kon­kret­ny plan wo­bec każ­de­go z was. Na każ­de­go z was pa­trzy z mi­ło­ścią. Wszyst­kich za­wsze wy­słu­chu­je. Jest bli­sko was ni­czym tro­skli­wy i czu­ły oj­ciec. Da­je wam to, cze­go po­trze­bu­je­cie do no­we­go ży­cia: swo­je­go Du­cha Świę­te­go. Przez włą­cze­nie w Ko­ściół zy­ska­li­ście nie tyl­ko mia­no „chrze­ści­jan”, czy­li „na­masz­czo­nych”, ale na­praw­dę otrzy­ma­li­ście na­masz­cze­nie Du­chem Świę­tym. Dla­te­go nie mo­że­cie je­dy­nie na­zy­wać się chrze­ści­ja­na­mi, ale mu­si­cie ni­mi na­praw­dę być. Duch Bo­ży spo­czy­wa na was, na­ma­ścił was i kon­se­kro­wał (por. Łk 4, 18). (...)

 

Bł. Jan Pa­weł II

Sankt Pöl­ten (Au­stria), 20.06.1998 r.