Droga poleca książki

Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” po­le­ca:

Per­ła. Dzień, w któ­rym upadł Ka­na­an, au­tor Ra­fał Ko­sow­ski

perla-500x500Per­ła to po­ry­wa­ją­ca, peł­na na­mięt­no­ści opo­wieść Ra­fa­ła Ko­sow­skie­go o cza­sach, gdy lu­dzie pod­da­wa­li swe ży­cie okrut­nym „bo­gom” i nie­okieł­zna­nym żą­dzom. Jest to hi­sto­ria ko­bie­ty ko­cha­ją­cej ży­cie i pró­bu­ją­cej od­na­leźć swe miej­sce w spo­łe­czeń­stwie, któ­re sys­te­ma­tycz­nie za­tra­ca wszel­kie gra­ni­ce mo­ral­ne i oby­cza­jo­we. Los dał jej wię­cej, niż mo­gła się spo­dzie­wać, jed­nak nad­szedł czas, że za­żą­dał za to ce­ny, któ­rej nie by­ła w sta­nie za­pła­cić. De­mo­ny wy­sta­wi­ły swo­je pa­zu­ry.

 

 

Czas Woj­ny, au­tor Cliff Gra­ham – szcze­gól­nie dla chło­pa­ków.

czas wojny-500x500Czas woj­ny  to po­wieść osnu­ta wo­kół dzie­jów bi­blij­ne­go kró­la Da­wi­da i je­go żoł­nie­rzy. Au­tor wier­nie przed­sta­wia hi­sto­rię wo­jen ży­dow­skich, lecz uka­zu­je ją w zu­peł­nie nie­stan­dar­do­wy i za­ska­ku­ją­cy spo­sób. Dzię­ki te­mu wzbu­dza ona wiel­kie za­in­te­re­so­wa­nie tak­że u współ­cze­sne­go czy­tel­ni­ka. Ta fa­scy­nu­ją­ca opo­wieść uka­zu­je bez żad­nych upięk­szeń krwa­wą wal­kę na śmierć i ży­cie, wpro­wa­dza w tru­dy obo­zo­we­go ży­cia oraz twar­dą, mę­ską przy­jaźń.
Bo­ha­ter­scy wo­jow­ni­cy Da­wi­da wsła­wi­li się nie tyl­ko he­ro­icz­ny­mi, wręcz sza­leń­czy­mi czy­na­mi, sta­jąc w obro­nie te­go, co słusz­ne, lecz tak­że swą bez­gra­nicz­ną lo­jal­no­ścią, trwa­jąc przy swym do­wód­cy, na­wet za ce­nę ży­cia. Na­kre­ślo­ny przez Au­to­ra, z wiel­kim roz­ma­chem, ob­raz ży­cia Da­wi­da uka­zu­je nam, że w isto­cie by­ło ono nie­ustan­ną wal­ką w ta­kiej czy in­nej for­mie.  Choć wi­ze­ru­nek gra­ją­ce­go na cy­trze i pil­nu­ją­ce­go owiec pa­ste­rza moc­no tkwi w na­szej świa­do­mo­ści, to praw­dzi­wy cha­rak­ter kró­la Da­wi­da moż­na po­znać do­pie­ro śle­dząc la­ta je­go wo­jen­nych zma­gań. Nie jest to po­stać bez ska­zy. Prze­cież nie kto in­ny, lecz on sam pod­stęp­nie wy­słał na śmierć swe­go naj­lep­sze­go żoł­nie­rza tyl­ko po to, by za­tu­szo­wać ro­mans, ja­ki miał z je­go żo­ną.
Barw­ny, współ­cze­sny ję­zyk, pla­stycz­ne opi­sy scen wal­ki, peł­no­wy­mia­ro­we po­sta­ci – wszyst­ko to spra­wia, że po­wieść trzy­ma w na­pię­ciu od pierw­szej do ostat­niej stro­ny, tak, iż nie moż­na się od niej ode­rwać.

Je­go śla­da­mi, Char­les M. Shel­don

Jego_sladami_str-500x500Co by zro­bił Je­zus?”. Jak wy­glą­dał­by świat, gdy­by to py­ta­nie za­da­wa­li so­bie biz­nes­me­ni, po­li­ty­cy, dzien­ni­ka­rze, zwy­kli lu­dzie? Jed­nym z głów­nych pro­ble­mów współ­cze­sne­go świa­ta jest nie­wy­obra­żal­na chci­wość i ego­izm. Gdy­by lu­dzie na­śla­do­wa­li Je­zu­sa, któ­ry sprze­ci­wiał się ta­kim po­sta­wom, gdy­by po­dą­ża­li za Nim bez wzglę­du na kosz­ty i kon­se­kwen­cje, świat z pew­no­ścią zmie­nił­by się nie do po­zna­nia. Wie­lu lu­dzi na­zy­wa sa­mych sie­bie chrze­ści­ja­na­mi. Przy­zna­ją się więc do Chry­stu­sa, ale czy to zna­czy, że kie­dyś w dniu są­du, Chry­stus przy­zna się do nich? On bo­wiem po­wie­dział: „Nie każ­dy, kto mó­wi do mnie: «PANIE! PANIE!», wej­dzie do Kró­le­stwa Nie­bios” (Mt 7,21 NPD).  W ob­li­czu Naj­wyż­sze­go to, co sa­mi o so­bie mó­wi­my, nie ma naj­mniej­sze­go zna­cze­nia, je­śli nie ma to po­kry­cia w na­szej oso­bi­stej, ży­wej re­la­cji z Chry­stu­sem. Bóg bo­wiem nie ocze­ku­je czczej ga­da­ni­ny, ale zin­te­gro­wa­nej po­sta­wy ży­cio­wej w od­po­wie­dzi na we­zwa­nie Je­zu­sa. Trud­no ją so­bie wy­obra­zić ina­czej niż ja­ko głę­bo­ką oso­bi­stą prze­mia­nę pro­wa­dzą­cą do po­rzu­ce­nia grze­chu i roz­po­czę­cia no­we­go, prze­mie­nio­ne­go ży­cia.

Książ­ka Je­go śla­da­mi to mię­dzy­na­ro­do­wy be­st­sel­ler, któ­ry roz­szedł się na świe­cie już w po­nad 50 mi­lio­nach eg­zem­pla­rzy. Przed­sta­wia hi­sto­rię pew­nej pa­ra­fii w ame­ry­kań­skim mia­stecz­ku, któ­rej pa­stor za­chę­ca pa­ra­fian do za­da­wa­nia so­bie py­ta­nia „Co by zro­bił Je­zus?” przed pod­ję­ciem każ­dej ży­cio­wej de­cy­zji. To po­szu­ki­wa­nie Bo­żej wo­li w co­dzien­nym ży­ciu pro­wa­dzi do wie­lu nie­spo­dzie­wa­nych kon­se­kwen­cji.

Lis od Oj­ca, Bar­ry Adams

list od ojca-500x500Wy­obraź so­bie, że pew­ne­go dnia otrzy­mu­jesz krót­ki list skie­ro­wa­ny oso­bi­ście do cie­bie, a pod­pi­sa­ny przez sa­me­go Bo­ga. Co mo­gło­by się zna­leźć w ta­kim li­ście? Ja­kie spra­wy by­ły­by w nim po­ru­szo­ne? A co ewen­tu­al­nie chciał­byś w ta­kim li­ście prze­czy­tać?
Bar­ry Adams prze­stu­dio­wał wiel­ki list od Bo­ga – Bi­blię, i na jej pod­sta­wie, uży­wa­jąc Bo­żych słów i zwro­tów, przy­go­to­wał moż­li­wą i bi­blij­nie praw­dzi­wą wer­sję krót­kie­go li­stu od Nie­biań­skie­go Oj­ca.  List ten bez wąt­pie­nia jest skie­ro­wa­ny rów­nież do cie­bie.
Sło­wa li­stu od Bo­ga, któ­re prze­czy­tasz w tej ksią­żecz­ce nie są więc wy­my­słem au­to­ra te­go opra­co­wa­nia. Każ­de zda­nie li­stu jest do­brze udo­ku­men­to­wa­ne i moc­no osa­dzo­ne w prze­sła­niu bi­blij­nym. Ty­mi sło­wa­mi sam Naj­wyż­szy zwra­cał się do lu­dzi na prze­strze­ni wie­ków i da­lej czy­ni to wo­bec nas. Te sło­wa na za­wsze od­mie­ni­ły ży­cie mi­lio­nów lu­dzi. Mo­gą te­go do­ko­nać i w two­im wy­pad­ku, o ile tyl­ko im na to po­zwo­lisz.
Być mo­że ni­gdy nie otrzy­ma­łeś li­stu od oj­ca al­bo nie mia­łeś oj­ca, któ­ry by cię ko­chał i dbał o cie­bie. A mo­że ko­chał cię, ale zbyt szyb­ko go za­bra­kło, byś mógł od nie­go do­stać oso­bi­sty list? Po­trak­tuj więc do­łą­czo­ny do tej książ­ki List od Oj­ca ja­ko swo­ją wła­sną, pry­wat­ną ko­re­spon­den­cję. Od­po­wiedź, ja­kiej udzie­lisz Naj­wyż­sze­mu Oj­cu, bę­dzie rów­nież pry­wat­na, tyl­ko mię­dzy to­bą a Nim.

Tem­pe­ra­ment a Duch Świę­ty, Tim La­Haye

Temperament_ramki-500x500Co spra­wia, że za­cho­wu­ję się tak, a nie ina­czej?

To od­wiecz­ne py­ta­nie za­da­wa­ne jest od ty­się­cy lat przez zwy­kłych lu­dzi, fi­lo­zo­fów i teo­lo­gów. W swo­jej książ­ce Tem­pe­ra­ment a Duch Świę­ty Tim La­Haye udzie­la na nie od­po­wie­dzi, od­wo­łu­jąc się do kla­sycz­nych mo­de­li ludz­kich tem­pe­ra­men­tów i opie­ra­jąc na Sło­wie Bo­żym, co czy­ni z tej po­zy­cji fa­scy­nu­ją­cą i bar­dzo mą­drą lek­tu­rę nie tyl­ko dla wszyst­kich chrze­ści­jan.
Nic tak nie fa­scy­nu­je w lu­dziach jak ich tem­pe­ra­ment! To on na­da­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi cha­rak­te­ry­stycz­ne ce­chy, któ­re spra­wia­ją, że jest tak uni­kal­ny i wy­jąt­ko­wy jak każ­dy stwo­rzo­ny przez Bo­ga pła­tek śnie­gu. Tem­pe­ra­ment to nie­wi­dzial­na si­ła kie­ru­ją­ca ludz­ki­mi dzia­ła­nia­mi, si­ła, któ­ra mo­że znisz­czyć nor­mal­ne­go, pro­duk­tyw­ne­go czło­wie­ka, je­śli nie zo­sta­nie okieł­zna­na i od­po­wied­nio ukie­run­ko­wa­na. Tem­pe­ra­men­to­wi za­wdzię­cza­my za­rów­no na­sze moc­ne, jak i sła­be stro­ny. Waż­ne jest, aby ro­zu­mieć je wszyst­kie.
Bóg po to da­je lu­dziom Du­cha Świę­te­go, aby prze­pro­wa­dzić w nich pro­ces uświę­ce­nia, tzn. wzmoc­nić ich za­le­ty i po­ko­nać sła­bo­ści. To mo­że się jed­nak wy­da­rzyć tyl­ko wów­czas, gdy bę­dzie­my z Nim współ­pra­co­wać. To naj­waż­niej­sze prze­sła­nie tej książ­ki.
Tem­pe­ra­ment a Duch Świę­ty po­zwo­li ci nie tyl­ko od­kryć, kim je­steś: san­gwi­ni­kiem, cho­le­ry­kiem, me­lan­cho­li­kiem czy fleg­ma­ty­kiem, ale, co waż­niej­sze, po­mo­że ci tak­że zro­zu­mieć, ja­ki wpływ na twój tem­pe­ra­ment mo­że mieć Duch Świę­ty.

Wię­cej niż cie­śla, Josh i Se­an McDo­well

wiecej niz ciesla-500x500Co wy­róż­nia Je­zu­sa z Na­za­re­tu? Czy był On tyl­ko cie­ślą lub ge­niu­szem re­li­gij­nym? Dla­cze­go lu­dzie na ca­łym świe­cie od nie­mal dwóch ty­się­cy lat wciąż o Nim pa­mię­ta­ją, za­wie­rza­ją Mu swo­je ży­cie, a na­wet od­da­ją je ja­ko mę­czen­ni­cy, świad­cząc o tym, że On jest Kimś wię­cej niż ży­dow­skim cie­ślą z daw­nych cza­sów.
Kim jest więc Je­zus Chry­stus? A przede wszyst­kim: kim On jest dla Cie­bie?
Książ­ka Wię­cej niż cie­śla to zna­ko­mi­ty ma­te­riał do­wo­do­wy – lo­gicz­ny, bły­sko­tli­wy i zwię­zły – w któ­rym każ­dy mo­że zmie­rzyć się z po­sta­wio­ny­mi wy­żej py­ta­nia­mi. To nie jest tyl­ko książ­ka re­li­gij­na, ale rów­nież in­te­lek­tu­al­ne wy­zwa­nie.
O nie­zwy­kło­ści tej książ­ki świad­czy cho­ciaż­by fakt, że do­tych­czas sprze­da­no, w róż­nych ję­zy­kach na ca­łym świe­cie, po­nad 20 mi­lio­nów jej eg­zem­pla­rzy. Rów­nież w Pol­sce jej do­tych­cza­so­we wy­da­nia spo­tka­ły się z ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem czy­tel­ni­ków.
Książ­ka prze­zna­czo­na jest nie tyl­ko dla tych, któ­rzy po­wąt­pie­wa­ją w Je­zu­sa, ale dla wszyst­kich tych, któ­rzy pra­gną ugrun­to­wać swo­ją wia­rę, by w każ­dym cza­sie móc dać od­po­wiedź na py­ta­nia: Dla­cze­go wie­rzysz w Je­zu­sa? Kim On dla Cie­bie jest?

Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie http://www.vocatio.com.pl/