Droga poleca

Dro­ga po­le­ca książ­ki:

 

c97b89cfef2fe6774fbae8a555d53110Me­lvin R. Starr, Nie­spo­koj­ne ko­ści, PROMIC

Jest pra­wie pew­ne, że głów­ny bo­ha­ter chi­rurg Hugh z Sin­gle­ton nie po­do­ła roz­wi­kła­niu za­gad­ki ty­tu­ło­wych ko­ści, zwłasz­cza gdy do­łą­cza­ją do niej ko­lej­ne ta­jem­ni­cze śmier­ci, a spraw­dza­ne tro­py pro­wa­dzą w śle­pe za­uł­ki. Wart­ka ak­cja, pierw­szo­oso­bo­wa nar­ra­cja, wier­ne od­wzo­ro­wa­nie re­aliów czter­na­sto­wiecz­nej An­glii to ogrom­ne atu­ty książ­ki roz­po­czy­na­ją­cej cykl o Hu­ghu z Sin­gle­ton chi­rur­gu i le­ka­rzu dusz.

 

 

 

Me­lvin R0829672d11f7aa2006b03bfa1ce93728. Starr, W cie­niu ka­pli­cy, PROMIC

Dru­ga kro­ni­ka Hugh z Sin­gle­ton, dwu­dzie­sto­pię­cio­let­nie­go chi­rur­ga, któ­ry sta­je przed ko­niecz­no­ścią roz­wią­za­nia za­ga­dek dwóch mor­derstw. Tym ra­zem mor­der­cy są na ty­le zde­ter­mi­no­wa­ni, by ich nie zła­pa­no, że nie za­wa­ha­ją się po­sta­rać o to, by mistrz Hugh za­milkł na wie­ki. Fa­bu­ła jest fa­scy­nu­ją­ca, fi­nał nie do prze­wi­dze­nia, a czy­tel­nik mo­że po­znać nie­zwy­kle cie­ka­we re­alia ży­cia w czter­na­sto­wiecz­nej An­glii.

 

 

 

240_350_productGfx_fb2549f0dfb5707a6e081003f7701775

 

Me­lvin R. Starr, Ślad atra­men­tu, PROMIC

Mło­dy chi­rurg Hugh z Sin­gle­ton sta­je przed wy­zwa­niem od­na­le­zie­nia ksiąg mi­strza Joh­na Wy­clif­fe­’a. Jest to za­da­nie trud­ne i jak się oka­że nie­zwy­kle nie­bez­piecz­ne. Po­szu­ki­wa­nia cen­nych ksiąg do­dat­ko­wo kom­pli­ku­je fakt, że Hugh być mo­że w koń­cu zna­lazł nie­wia­stę, któ­rej od­da swo­je ser­ce. Czy i tym ra­zem praw­da i do­bro za­trium­fu­ją? To trze­cia kro­ni­ka Hugh z Sin­gle­ton, a ja z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na ko­lej­ne.

ag