Droga Extra

trojeMło­dzież przy­go­to­wu­ją­ca się do bierz­mo­wa­nia wkra­cza w trud­ny wiek. Za­da­je wie­le py­tań, pod­wa­ża i kwe­stio­nu­je au­to­ry­tet do­ro­słych. Do mło­dych do­cie­ra­ją jed­nak do­brze opra­co­wa­ne ar­gu­men­ty i udo­ku­men­to­wa­ne fak­ty. Za­wie­ra je no­wy do­da­tek do dwu­ty­go­dni­ka dla mło­dzie­ży „Dro­ga”, przed­sta­wia­ją­cy na­ucza­nie Ko­ścio­ła od stro­ny ar­gu­men­tów na­uki.

 • Czy Ko­ściół jest nie­dzi­siej­szy, za­ka­zu­jąc an­ty­kon­cep­cji, por­no­gra­fii i współ­ży­cia przed ślu­bem? Nie – współ­cze­sna na­uka wska­zu­je na kon­kret­ne za­gro­że­nia, uza­leż­nie­nia i za­bu­rze­nia zwią­za­ne z ta­kim sty­lem ży­cia.
 • Czy po re­wo­lu­cji fran­cu­skiej i oświe­ce­niu wia­ra mu­si ustą­pić ro­zu­mo­wi? Nie – uka­że­my za­gro­że­nia śle­pej wia­ry w ro­zum i po­stęp oraz tra­gicz­ne po­mył­ki i zbrod­nie zwo­len­ni­ków świa­ta bez Bo­ga.
 • Czy pu­blicz­ne pre­zen­to­wa­nie wia­ry jest już wsty­dli­wą prze­szło­ścią? Nie – wie­ki XX i XXI to czas, kie­dy za wia­rę w Chry­stu­sa gi­nie wię­cej mę­czen­ni­ków, niż w pierw­szych wie­kach chrze­ści­jań­stwa.

Rze­tel­na na­uka nie kon­ku­ru­je z Ko­ścio­łem, a kon­kret­ne ar­gu­men­ty nie tyl­ko uwia­ry­gad­nia­ją je­go na­ucza­nie, ale też zmu­sza­ją do re­flek­sji na­wet naj­bar­dziej kry­tycz­ną mło­dzież.

W każ­dym nu­me­rze (wy­da­wa­nym raz w mie­sią­cu od paź­dzier­ni­ka do ma­ja) za­wrze­my też tre­ści ka­te­che­tycz­ne, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie naj­now­szych wska­zań Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski dla bierz­mo­wa­nych.

Opi­sze­my naj­waż­niej­sze aspek­ty sa­kra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej oraz za­pre­zen­tu­je­my au­ten­tycz­ne świa­dec­twa – przy­kła­dy roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów ży­cio­wych w świe­tle przy­ka­zań i Ewan­ge­lii.

Świat sta­je się co­raz bar­dziej re­li­gij­ny. Licz­ba osób wie­rzą­cych w Bo­ga ro­śnie. Wy­jąt­kiem pod tym wzglę­dem jest Eu­ro­pa. My, chrze­ści­ja­nie na Za­cho­dzie, czę­sto my­śli­my o tym, jak ob­ni­żać wy­ma­ga­nia wy­ni­ka­ją­ce z na­szej wia­ry, np. w kwe­stii roz­wo­dów. Na­to­miast chrze­ści­ja­nie na Bli­skim Wscho­dzie od­da­ją dzi­siaj ży­cie za Chry­stu­sa. Są wy­rzu­tem su­mie­nia dla tych chrze­ści­jan, któ­rzy pra­gną je­dy­nie wy­god­ne­go ży­cia – mó­wi w wy­wia­dzie ks. prof. Piotr Ma­zur­kie­wicz, by­ły se­kre­tarz ge­ne­ral­ny Ko­mi­sji Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Unii Eu­ro­pej­skiej COMECE

Za­miar wy­da­wa­nia „Dro­gi Eks­tra do Bierz­mo­wa­nia” kon­sul­to­wa­li­śmy z JE ks. bp. dr Mar­kiem Men­dy­kiem, Prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Wy­cho­wa­nia Ka­to­lic­kie­go oraz z JE ks. bp. dr Hen­ry­kiem To­ma­si­kiem, Prze­wod­ni­czą­cym Ra­dy ds. Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży. Oto li­sty od Księ­ży Bi­sku­pów:

bp-tomasik-droga-extra bp-mendyk-droga-extra

Sa­kra­ment bierz­mo­wa­nia mo­że uczy­nić z na­sto­lat­ków praw­dzi­wych wo­jow­ni­ków Chry­stu­sa.

Po­móż im prze­żyć go świa­do­mie, kup Dro­gę Eks­tra do Bierz­mo­wa­nia!

Każ­dy nu­mer „Dro­gi Eks­tra do Bierz­mo­wa­nia” to omó­wie­nie ak­tu­al­nych pro­ble­mów do­ty­czą­cych mło­dych lu­dzi.

 

W nu­me­rze 1. (paź­dzier­nik 2017) m.in.:

 • o współ­cze­snych za­gro­że­niach Ko­ścio­ła,
 • o mę­czen­ni­kach, któ­rzy dziś gi­ną za wia­rę,
 • o uchodź­cach, któ­rzy ucie­ka­ją przed woj­ną i nie­ludz­kim trak­to­wa­niem,
 • o tym, jak ko­mu­ni­stycz­ne wła­dze prze­gra­ły wal­kę o du­sze Po­la­ków.

W nu­me­rze 2. (li­sto­pad 2017) m.in.:

 • dla­cze­go war­to cze­kać do ślu­bu,
 • o skut­kach me­dycz­nych i psy­chicz­nych wcze­snej ini­cja­cji sek­su­al­nej,
 • jak so­bie ra­dzić z pre­sją sek­su­al­ną,
 • o Ru­chu Czy­stych Serc.

W nu­me­rze 3. (gru­dzień 2017) m.in.:

 • o tym, że je­ste­ście co­raz bar­dziej świa­do­mi za­gro­żeń wy­ni­ka­ją­cych z czę­stej obec­no­ści w in­ter­ne­cie, ale rzad­ko re­agu­je­cie na nie­wła­ści­we za­cho­wa­nia w sie­ci,
 • o hej­cie i je­go kon­se­kwen­cjach,
 • o eks­pe­ry­men­cie POZ@ SIECIĄ, któ­re­go uczest­ni­cy prze­by­wa­li przez 72 go­dzi­ny na cy­fro­wym de­tok­sie,
 • jak być off li­ne dla świa­ta i on li­ne dla Bo­ga.

W nu­me­rze 4. (sty­czeń 2018) m.in.:

 • o tym, jak por­no­gra­fia wpły­wa na re­la­cje mię­dzy­ludz­kie,
 • o fał­szy­wym ob­ra­zie mę­sko­ści i ko­bie­co­ści w por­no­gra­fii,
 • ja­ki wi­ze­ru­nek ko­biet kreu­ja me­dia i re­kla­ma,
 • o ro­li wsty­du i wsty­dli­wo­ści.

W nu­me­rze 5. (lu­ty 2018) m.in.:

 • o skut­kach me­dycz­nych, etycz­nych i mo­ral­nych an­ty­kon­cep­cji,
 • o naj­częst­szych py­ta­niach i mi­tach dot. środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych,
 • o od­po­wie­dzial­nym oj­co­stwie,
 • o abor­cji i dzia­ła­niach chro­nią­cych ży­cie.

W nu­me­rze 6. (ma­rzec 2018) m.in.:

 • ja­kie są współ­cze­sne za­gro­że­nia cy­wi­li­za­cyj­ne,
 • czy je­ste­śmy na nie po­dat­ni,
 • o spo­so­bach i for­mach po­mo­cy oso­bom uza­leż­nio­nym,
 • o tych, któ­rym uda­ło się po­ko­nać uza­leż­nie­nie.

W nu­me­rze 7. (kwie­cień 2018) m.in.:

 • Czy sek­ty są groź­ne?
 • Dla­cze­go mło­dzi lu­dzie wstę­pu­ją do sekt?
 • Ja­kie są me­to­dy wer­bo­wa­nia no­wych człon­ków?
 • Jak po­móc tym, któ­rzy tra­fi­li do sek­ty?

 

Ce­na 1 eg­zem­pla­rza „Dro­gi Extra” wy­no­si 5 zł.

Koszt pre­nu­me­ra­ty 8 ko­lej­nych nu­me­rów (od paź­dzier­ni­ka do ma­ja) to 40 zł (wraz z prze­sył­ką).

Za­mó­wie­nia: tel./fax 12 431 07 24, e‑mail: prenumerata@droga.com.pl lub za po­mo­cą po­niż­sze­go for­mu­la­rza:

imię:

na­zwi­sko:

uli­ca i nu­mer:

kod pocz­to­wy:

miej­sco­wość:

e‑mail:

licz­ba eg­zem­pla­rzy:

Za­po­zna­łem się z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość.

Wy­daw­ca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3

30–074 Kra­ków

Kon­to ban­ko­we: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233