trojeMło­dzież przy­go­to­wu­jąca się do bierz­mo­wa­nia wkra­cza w trudny wiek. Za­daje wiele py­tań, pod­waża i kwe­stio­nuje au­to­ry­tet do­ro­słych. Do mło­dych do­cie­rają jed­nak do­brze opra­co­wane ar­gu­menty i udo­ku­men­to­wane fakty. Za­wiera je nowy do­da­tek do dwu­ty­go­dnika dla mło­dzieży „Droga”, przed­sta­wia­jący na­ucza­nie Ko­ścioła od strony ar­gu­men­tów nauki.

 • Czy Ko­ściół jest nie­dzi­siej­szy, za­ka­zu­jąc an­ty­kon­cep­cji, por­no­gra­fii i współ­ży­cia przed ślu­bem? Nie – współ­cze­sna na­uka wska­zuje na kon­kretne za­gro­że­nia, uza­leż­nie­nia i za­bu­rze­nia zwią­zane z ta­kim sty­lem życia.
 • Czy po re­wo­lu­cji fran­cu­skiej i oświe­ce­niu wiara musi ustą­pić ro­zu­mowi? Nie – uka­żemy za­gro­że­nia śle­pej wiary w ro­zum i po­stęp oraz tra­giczne po­myłki i zbrod­nie zwo­len­ni­ków świata bez Boga.
 • Czy pu­bliczne pre­zen­to­wa­nie wiary jest już wsty­dliwą prze­szło­ścią? Nie – wieki XX i XXI to czas, kiedy za wiarę w Chry­stusa gi­nie wię­cej mę­czen­ni­ków, niż w pierw­szych wie­kach chrześcijaństwa.

Rze­telna na­uka nie kon­ku­ruje z Ko­ścio­łem, a kon­kretne ar­gu­menty nie tylko uwia­ry­gad­niają jego na­ucza­nie, ale też zmu­szają do re­flek­sji na­wet naj­bar­dziej kry­tyczną młodzież.

W każ­dym nu­me­rze (wy­da­wa­nym raz w mie­siącu od paź­dzier­nika do maja) za­wrzemy też tre­ści ka­te­che­tyczne, opra­co­wane na pod­sta­wie naj­now­szych wska­zań Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski dla bierzmowanych.

Opi­szemy naj­waż­niej­sze aspekty sa­kra­mentu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej oraz za­pre­zen­tu­jemy au­ten­tyczne świa­dec­twa – przy­kłady roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów ży­cio­wych w świe­tle przy­ka­zań i Ewangelii.

Każdy nu­mer „Drogi Eks­tra do Bierz­mo­wa­nia” to omó­wie­nie ak­tu­al­nych pro­ble­mów do­ty­czą­cych mło­dych lu­dzi. W przy­go­to­wa­niu wy­da­nia nt.:

 • mi­ło­ści i czy­sto­ści przedmałżeńskiej,
 • współ­cze­snych za­gro­żeń cywilizacyjnych,
 • por­no­gra­fii,
 • sekt,
 • abor­cji i antykoncepcji,
 • me­diów,
 • in­ter­netu.

Świat staje się co­raz bar­dziej re­li­gijny. Liczba osób wie­rzą­cych w Boga ro­śnie. Wy­jąt­kiem pod tym wzglę­dem jest Eu­ropa. My, chrze­ści­ja­nie na Za­cho­dzie, czę­sto my­ślimy o tym, jak ob­ni­żać wy­ma­ga­nia wy­ni­ka­jące z na­szej wiary, np. w kwe­stii roz­wo­dów. Na­to­miast chrze­ści­ja­nie na Bli­skim Wscho­dzie od­dają dzi­siaj ży­cie za Chry­stusa. Są wy­rzu­tem su­mie­nia dla tych chrze­ści­jan, któ­rzy pra­gną je­dy­nie wy­god­nego ży­cia – mówi w wy­wia­dzie ks. prof. Piotr Ma­zur­kie­wicz, były se­kre­tarz ge­ne­ralny Ko­mi­sji Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Unii Eu­ro­pej­skiej COMECE

Za­miar wy­da­wa­nia „Drogi Eks­tra do Bierz­mo­wa­nia” kon­sul­to­wa­li­śmy z JE ks. bp. dr Mar­kiem Men­dy­kiem, Prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Wy­cho­wa­nia Ka­to­lic­kiego oraz z JE ks. bp. dr Hen­ry­kiem To­ma­si­kiem, Prze­wod­ni­czą­cym Rady ds. Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzieży. Oto li­sty od Księży Biskupów:

bp-tomasik-droga-extra bp-mendyk-droga-extra

Sa­kra­ment bierz­mo­wa­nia może uczy­nić z na­sto­lat­ków praw­dzi­wych wo­jow­ni­ków Chrystusa.

Po­móż im prze­żyć go świa­do­mie, kup Drogę Eks­tra do Bierzmowania!

droga-extra-01-okladka

 

 

W pierw­szym nu­me­rze pt. „Ko­ściół prze­śla­do­wany” pi­szemy m.in:

 • o współ­cze­snych za­gro­że­niach Kościoła,
 • o mę­czen­ni­kach, któ­rzy dziś giną za wiarę,
 • o uchodź­cach, któ­rzy ucie­kają przed wojną i nie­ludz­kim traktowaniem,
 • o tym, jak ko­mu­ni­styczne wła­dze prze­grały walkę o du­sze Polaków.

 

 

Cena 1 eg­zem­pla­rza „Drogi Extra” wy­nosi 5 zł.

Koszt pre­nu­me­raty 8 ko­lej­nych nu­me­rów (od paź­dzier­nika do maja) wy­nosi 40 zł (wraz z przesyłką).

Za­mó­wie­nia: tel./fax 12 431 07 24, e-mail: prenumerata@droga.com.pl lub za po­mocą po­niż­szego formularza:

imię:

na­zwi­sko:

ulica i numer:

kod pocz­towy:

miej­sco­wość:

e-mail:

te­le­fon:

Wy­dawca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przyszłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3

30–074 Kra­ków

Konto ban­kowe: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: