E‑wydanie „Drogi” na Cyfrostudni

Już te­raz mo­żesz po­brać Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” w wer­sji elek­tro­nicz­nej ze stro­ny www. cyfrostudnia.pl za je­dy­ne 3 zł.

Cy­fro­stud­nia to sklep z kul­tu­rą Ta­nia mu­zy­ka i fil­my oraz eks­pre­so­wa „do­sta­wa” dzię­ki me­cha­ni­zmo­wi „pła­cisz i po­bie­rasz” – to naj­więk­sze za­le­ty no­we­go skle­pu in­ter­ne­to­we­go z do­brą kul­tu­rą cyfrostudnia.pl.

Zaj­rzyj­cie, go­rą­co po­le­ca­my!