Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­kowa przy­je­dzie dr Rice Bro­ocks, au­tor książki „Bóg nie umarł”,  która zo­stała prze­tłu­ma­czona także na ję­zyk pol­ski. Dr Rice Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mówcą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrótce jego naj­now­sza książka „THE HUMAN RIGHT: To know Je­sus Christ and to make him known” po­jawi się w księ­gar­niach. Pu­bli­ka­cja „Bóg nie umarł” w krót­kim cza­sie stała się świa­to­wym be­st­sel­le­rem i in­spi­ra­cją do na­krę­ce­nia filmu o tym sa­mym ty­tule (który wg Box Office’a za­ro­bił na ca­łym świe­cie 62.6 mi­liony do­la­rów). Dr Bro­ocks miał przy­jem­ność wrę­czyć książkę „Bóg nie umarł” oso­bi­ście pa­pie­żowi Fran­cisz­kowi oraz po­now­nie zo­stał za­pro­szony na audiencję.

 

Ty­tuł dok­tora w dzie­dzi­nie mi­sjo­lo­gii zdo­był na Ful­ler The­olo­gi­cal Se­mi­nary w Pa­sa­de­nie w sta­nie Ca­li­for­nia. Prze­ma­wiał do dzie­siąt­ków ty­sięcy stu­den­tów na uni­wer­sy­te­tach w Azji, Afryce, Eu­ro­pie oraz obu Ame­ry­kach. Dr Rice Bro­ocks jest współ­za­ło­ży­cie­lem Every Na­tion, or­ga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej ko­ścioły oraz dusz­pa­ster­stwa aka­de­mic­kie w po­nad 70 krajach.

 

W swo­ich wy­kła­dach przed­sta­wia w ja­sny i zwię­zły spo­sób do­wody na ist­nie­nie Boga oraz praw­dzi­wość chrze­ści­jań­stwa. Oma­wia­jąc zna­cze­nia do­bra i zła oraz mo­ral­no­ści, ana­li­zu­jąc moż­liwe po­czątki wszech­świata i ży­cia po­maga zro­zu­mieć na­ukowe oraz fi­lo­zo­ficzne ar­gu­menty zwią­zane z wiarą chrze­ści­jan. Wy­kłady te prze­pro­wa­dzał czę­sto wspól­nie z ta­kimi na­ukow­cami jak dr Mi­chael Gu­il­len, dr Wil­liam Lane Craig czy dr Brian Miller.

mat. prasowe/oprac. ag

Rice wykład plakat A6

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: