„Pa­pie­rowe dzieło Boże” – tak o swo­jej ewan­ge­li­za­cyj­nej ini­cja­ty­wie mó­wią stu­denci – dziennikarze-amatorzy.

Pierw­szy nu­mer je­dy­nego w Pol­sce ka­to­lic­kiego mie­sięcz­nika dla stu­den­tów uka­zał się w stycz­niu 2011 r. Od tego czasu mło­dzi re­dak­to­rzy wy­dali 28 nu­me­rów w łącz­nym na­kła­dzie bli­sko 190 tys. eg­zem­pla­rzy. „Tryby” mogą prze­czy­tać stu­denci w trzech mia­stach aka­de­mic­kich. Bo choć po­wstały w Kra­ko­wie, oka­zało się, że są do­brym to­wa­rem eks­por­to­wym także w War­sza­wie i Poznaniu.

O tym, że dzieło to two­rzą lu­dzie z pa­sją i po­czu­ciem mi­sji świad­czy choćby to, że w dzien­ni­kar­skim gro­nie nie ma pra­wie żad­nego… dy­plo­mo­wa­nego dzien­ni­ka­rza. Do re­dak­cji na­leżą m.in. eko­no­mi­sta, eko­log, pla­styk, in­ży­nier po me­cha­nice i bu­do­wie ma­szyn, stu­dentki za­rzą­dza­nia i bi­blio­te­ko­znaw­stwa oraz teo­log. Nie prze­szka­dza to jed­nak w wy­da­wa­niu in­te­re­su­ją­cego pi­sma na wy­so­kim po­zio­mie, w któ­rym pu­bli­kują wy­wiady z cie­ka­wymi ludźmi (np. Na­ta­lia Nie­men, Pa­weł Ku­kiz, o. Leon Kna­bit), tłu­ma­czą prawdy wiary, przed­sta­wiają por­trety świę­tych, przy­po­mi­nają hi­sto­rię Pol­ski i pre­zen­tują war­to­ściowe or­ga­ni­za­cje młodzieżowe.

foto_01-02_01-2014

Po dru­gie, nie dość, że w „Try­bach” nie da się za­ro­bić – wszy­scy są wo­lon­ta­riu­szami – to oprócz tego re­dak­cja sa­mo­dziel­nie po­zy­skuje środki na druk każ­dego eg­zem­pla­rza. Or­ga­ni­zuje np. zbiórki w pa­ra­fiach po nie­dziel­nych Mszach św., za­chęca do wspie­ra­nia tego dzieła swoje ro­dziny i znajomych.

Po trze­cie, pa­sję mło­dych dzien­ni­ka­rzy wi­dać także w tym, że oprócz wy­da­wa­nia pi­sma ini­cjują wy­da­rze­nia to­wa­rzy­szące – od kil­ku­dnio­wego fe­sti­walu fil­mo­wego po de­baty stu­denc­kie i kon­fe­ren­cje z udzia­łem cie­ka­wych postaci.

Wszystko po go­dzi­nach, mię­dzy jed­nym a dru­gim eg­za­mi­nem. Żeby do­bra no­wina do­tarła do jak naj­więk­szej rze­szy studentów.

foto_02-02_01-2014

Pa­tro­nem re­dak­cji jest bł. Ja­kub Al­be­rione, za­ło­ży­ciel Ro­dziny Świę­tego Pawła i pa­tron dzien­ni­ka­rzy. Mło­dzi wzięli so­bie do serca jego słowa: „Tak jak kie­dyś w klasz­to­rach roz­da­wany był chleb, tak dzi­siaj na­leży dzie­lić się prawdą o Bogu i o wiecz­nym prze­zna­cze­niu czło­wieka. Nie mo­żemy dać światu więk­szego bo­gac­twa, jak tylko Je­zusa Mi­strza Drogę, Prawdę i Ży­cie. Mi­kro­fon, ekran, ma­szyna dru­kar­ska są na­szą am­boną. Dru­kar­nia, księ­gar­nia, stu­dio na­grań, po­kój re­dak­cyjny są na­szym ko­ścio­łem, w któ­rym prze­po­wia­damy Ewangelię”.

Ka­ro­lina Pluta:

Cho­ciaż na co dzień nie je­stem dzien­ni­karką, to wła­śnie tu­taj mogę prak­ty­ko­wać pi­sa­nie tek­stów oraz in­spi­ro­wać się warsz­ta­tem po­zo­sta­łych człon­ków re­dak­cji. Pro­wa­dzę ru­bryki naukowo-techniczne, w któ­rych opo­wia­dam czy­tel­ni­kom, co cie­ka­wego wy­da­rzyło się w na­uce albo pod­po­wia­dam prak­tyczne triki uspraw­nia­jące prace z pa­kie­tem Mi­cro­soft Office.

Iwona i Do­mi­nik Sidorowie:

Tryby” to na­sza wspólna, mał­żeń­ska przy­goda. Za­wo­dowa re­ali­za­cja żony i kol­por­ter­skie za­da­nie męża. To od­kry­wa­nie ta­jem­nic Kra­kowa, sedna mał­żeń­skiej mi­ło­ści i po­sze­rza­nie stu­denc­kich ho­ry­zon­tów o te­maty, które po­zna­jemy dzięki ca­łej re­dak­cji i na­szym czy­tel­ni­kom. To czas za­re­zer­wo­wany dla ab­so­lut­nie war­to­ścio­wej sprawy i na pewno nie zmarnowany.

Be­ata Pochopień:

Tryby” inspi­rują i za­chę­cają do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na wciąż ro­dzące się py­ta­nia. Po­zwa­lają mi roz­wi­jać się na polu dzien­ni­kar­skim, które jest moją pa­sją. A w chwi­lach re­zy­gna­cji i znie­chę­ce­nia at­mos­fera, jaką two­rzy re­dak­cja, do­daje ener­gii życiowej.

„Tryby” można po­czy­tać także w in­ter­ne­cie. Znajdź pi­smo na www.issuu.com i po­lub pro­fil na Fa­ce­bo­oku: www.facebook.com/MiesiecznikTryby

 

Mag­da­lena Guziak-Nowak

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: