Dobra nowina dla studentów

Pa­pie­ro­we dzie­ło Bo­że” – tak o swo­jej ewan­ge­li­za­cyj­nej ini­cja­ty­wie mó­wią stu­den­ci – dzien­ni­ka­rze-ama­to­rzy.

Pierw­szy nu­mer je­dy­ne­go w Pol­sce ka­to­lic­kie­go mie­sięcz­ni­ka dla stu­den­tów uka­zał się w stycz­niu 2011 r. Od te­go cza­su mło­dzi re­dak­to­rzy wy­da­li 28 nu­me­rów w łącz­nym na­kła­dzie bli­sko 190 tys. eg­zem­pla­rzy. „Try­by” mo­gą prze­czy­tać stu­den­ci w trzech mia­stach aka­de­mic­kich. Bo choć po­wsta­ły w Kra­ko­wie, oka­za­ło się, że są do­brym to­wa­rem eks­por­to­wym tak­że w War­sza­wie i Po­zna­niu.

O tym, że dzie­ło to two­rzą lu­dzie z pa­sją i po­czu­ciem mi­sji świad­czy choć­by to, że w dzien­ni­kar­skim gro­nie nie ma pra­wie żad­ne­go… dy­plo­mo­wa­ne­go dzien­ni­ka­rza. Do re­dak­cji na­le­żą m.in. eko­no­mi­sta, eko­log, pla­styk, in­ży­nier po me­cha­ni­ce i bu­do­wie ma­szyn, stu­dent­ki za­rzą­dza­nia i bi­blio­te­ko­znaw­stwa oraz teo­log. Nie prze­szka­dza to jed­nak w wy­da­wa­niu in­te­re­su­ją­ce­go pi­sma na wy­so­kim po­zio­mie, w któ­rym pu­bli­ku­ją wy­wia­dy z cie­ka­wy­mi ludź­mi (np. Na­ta­lia Nie­men, Pa­weł Ku­kiz, o. Le­on Kna­bit), tłu­ma­czą praw­dy wia­ry, przed­sta­wia­ją por­tre­ty świę­tych, przy­po­mi­na­ją hi­sto­rię Pol­ski i pre­zen­tu­ją war­to­ścio­we or­ga­ni­za­cje mło­dzie­żo­we.

foto_01-02_01-2014

Po dru­gie, nie dość, że w „Try­bach” nie da się za­ro­bić – wszy­scy są wo­lon­ta­riu­sza­mi – to oprócz te­go re­dak­cja sa­mo­dziel­nie po­zy­sku­je środ­ki na druk każ­de­go eg­zem­pla­rza. Or­ga­ni­zu­je np. zbiór­ki w pa­ra­fiach po nie­dziel­nych Mszach św., za­chę­ca do wspie­ra­nia te­go dzie­ła swo­je ro­dzi­ny i zna­jo­mych.

Po trze­cie, pa­sję mło­dych dzien­ni­ka­rzy wi­dać tak­że w tym, że oprócz wy­da­wa­nia pi­sma ini­cju­ją wy­da­rze­nia to­wa­rzy­szą­ce – od kil­ku­dnio­we­go fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go po de­ba­ty stu­denc­kie i kon­fe­ren­cje z udzia­łem cie­ka­wych po­sta­ci.

Wszyst­ko po go­dzi­nach, mię­dzy jed­nym a dru­gim eg­za­mi­nem. Że­by do­bra no­wi­na do­tar­ła do jak naj­więk­szej rze­szy stu­den­tów.

foto_02-02_01-2014

Pa­tro­nem re­dak­cji jest bł. Ja­kub Al­be­rio­ne, za­ło­ży­ciel Ro­dzi­ny Świę­te­go Paw­ła i pa­tron dzien­ni­ka­rzy. Mło­dzi wzię­li so­bie do ser­ca je­go sło­wa: „Tak jak kie­dyś w klasz­to­rach roz­da­wa­ny był chleb, tak dzi­siaj na­le­ży dzie­lić się praw­dą o Bo­gu i o wiecz­nym prze­zna­cze­niu czło­wie­ka. Nie mo­że­my dać świa­tu więk­sze­go bo­gac­twa, jak tyl­ko Je­zu­sa Mi­strza Dro­gę, Praw­dę i Ży­cie. Mi­kro­fon, ekran, ma­szy­na dru­kar­ska są na­szą am­bo­ną. Dru­kar­nia, księ­gar­nia, stu­dio na­grań, po­kój re­dak­cyj­ny są na­szym ko­ścio­łem, w któ­rym prze­po­wia­da­my Ewan­ge­lię”.

Ka­ro­li­na Plu­ta:

Cho­ciaż na co dzień nie je­stem dzien­ni­kar­ką, to wła­śnie tu­taj mo­gę prak­ty­ko­wać pi­sa­nie tek­stów oraz in­spi­ro­wać się warsz­ta­tem po­zo­sta­łych człon­ków re­dak­cji. Pro­wa­dzę ru­bry­ki na­uko­wo-tech­nicz­ne, w któ­rych opo­wia­dam czy­tel­ni­kom, co cie­ka­we­go wy­da­rzy­ło się w na­uce al­bo pod­po­wia­dam prak­tycz­ne tri­ki uspraw­nia­ją­ce pra­ce z pa­kie­tem Mi­cro­soft Of­fi­ce.

Iwo­na i Do­mi­nik Si­do­ro­wie:

Try­by” to na­sza wspól­na, mał­żeń­ska przy­go­da. Za­wo­do­wa re­ali­za­cja żo­ny i kol­por­ter­skie za­da­nie mę­ża. To od­kry­wa­nie ta­jem­nic Kra­ko­wa, sed­na mał­żeń­skiej mi­ło­ści i po­sze­rza­nie stu­denc­kich ho­ry­zon­tów o te­ma­ty, któ­re po­zna­je­my dzię­ki ca­łej re­dak­cji i na­szym czy­tel­ni­kom. To czas za­re­zer­wo­wa­ny dla ab­so­lut­nie war­to­ścio­wej spra­wy i na pew­no nie zmar­no­wa­ny.

Be­ata Po­cho­pień:

Try­by” inspi­ru­ją i za­chę­ca­ją do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na wciąż ro­dzą­ce się py­ta­nia. Po­zwa­la­ją mi roz­wi­jać się na po­lu dzien­ni­kar­skim, któ­re jest mo­ją pa­sją. A w chwi­lach re­zy­gna­cji i znie­chę­ce­nia at­mos­fe­ra, ja­ką two­rzy re­dak­cja, do­da­je ener­gii ży­cio­wej.

Try­by” moż­na po­czy­tać tak­że w in­ter­ne­cie. Znajdź pi­smo na www.issuu.com i po­lub pro­fil na Fa­ce­bo­oku: www.facebook.com/MiesiecznikTryby

 

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak