Dałeś mi ciało!

Ha­słem te­go­rocz­ne­go XI Kar­me­li­tań­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych w Czer­nej, któ­re od­bę­dzie się w dniach 2–5 lip­ca, bę­dzie „Da­łeś mi cia­ło!”. Kar­me­li­ci bo­si – po­dob­no eks­per­ci w spra­wach du­cha, po­zwo­lą so­bie, wy­po­wie­dzieć się na te­mat czło­wie­ka i je­go cie­le­sno­ści. Z oka­zji Ju­bi­le­uszu 500-le­cia na­ro­dzin, prze­wod­nicz­ką na tej dro­dze bę­dzie św. Te­re­sa od Je­zu­sa, dla któ­rej cia­ło jest dro­gą do ży­cia du­cho­we­go. Spe­cjal­ny­mi go­ść­mi Spo­tka­nia bę­dą m.in. o. Le­on Kna­bit OSB oraz Aka­de­mia Obroń­ców Ży­cia (Pro Li­fe)

W pla­nie spo­tka­nia po­za cza­sem na oso­bi­ste spo­tka­nie z Bo­giem w cza­sie mo­dli­twy prze­wi­dzia­ne są też kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty i czas na wspól­ną za­ba­wę i zbu­do­wa­nie re­la­cji z dru­gim czło­wie­kiem. W cza­sie tych dni o opra­wę mu­zycz­ną za­dba ze­spół „Two­je Nie­bo”. Szcze­gó­ło­wy plan, li­sta warsz­ta­tów, te­ma­ty kon­fe­ren­cji, for­mu­larz zgło­sze­nio­wy i wszyst­kie po­trzeb­ne in­for­ma­cję zna­leźć moż­na na stro­nie www.bosi.org.pl.

Jest to już XI Spo­tka­nie Mło­dych w Czer­nej. Co ro­ku przy­cią­ga ono dzie­siąt­ki mło­dych, nie tyl­ko tych zwią­za­nych z Za­ko­nem Kar­me­li­tań­skim. Jest to czas po­głę­bia­nia wia­ry i wy­mia­ny do­świad­czeń. W pięk­nych oko­licz­no­ściach czer­neń­skiej przy­ro­dy ła­two zna­leźć prze­strzeń dla po­zna­wa­nia sie­bie, Bo­ga i dru­gie­go czło­wie­ka.

 

banerFB_spotkanie