Tak! Czy­stość przed­mał­żeń­ska to pod­stawa szczę­śli­wego mał­żeń­stwa i naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do uda­nego ży­cia sek­su­al­nego w przyszłości.

Na­ucza­nie Ko­ścioła na te­mat czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej wy­wo­dzi się z VI przy­ka­za­nia, Prawa Moj­że­szo­wego i wska­zań Je­zusa. Być może spo­ty­ka­cie osoby, które uwa­żają, że stra­ciło ono ak­tu­al­ność. Być może sami ma­cie wąt­pli­wo­ści? Być może wśród wa­szych ró­wie­śni­ków są osoby, które roz­po­częły już współ­ży­cie, a przy­naj­mniej tak mó­wią. Nie dajmy się zwa­rio­wać! To, co jest na­prawdę sexy, to czy­sta re­la­cja. Z kilku powodów.

foto_01-03_01-2014

Wspólne ży­cie, nie użycie

To ja­sne, że twoja sym­pa­tia bu­dzi w to­bie ta­kie uczu­cia, jak nikt inny (mo­tyle w brzu­chu, po pro­stu che­mia). Gdy jed­nak te do­zna­nia stają się wa­szym głów­nym ce­lem, nie­zau­wa­żal­nie zmie­nia się wa­sze spoj­rze­nie. Jest ry­zyko, że stra­ci­cie z oczu osobę. Zo­sta­nie wam przed­miot po­żą­da­nia i po­kusa uży­cia go. Czy­sta re­la­cja eli­mi­nuje to ry­zyko. „Je­stem z tobą, bo li­czysz się dla mnie wła­śnie ty. I po­nie­waż cię ko­cham, chcę z tobą żyć, a nie tylko cię użyćˮ. Na współ­ży­cie przyj­dzie czas, gdy za sło­wami pój­dzie też pełne za­an­ga­żo­wa­nie – w sa­kra­men­cie mał­żeń­stwa. To nie jest mało istotny szcze­gół, czy ktoś jest pod­mio­tem re­la­cji czy przed­mio­tem po­żą­da­nia. Ta róż­nica ma wielki wpływ na spo­sób trak­to­wa­nia dru­giej osoby. Sza­cu­nek i god­ność – to jest sexy.

Wiele czu­ło­ści

Współ­ży­cie to tylko jedna z form wy­ra­że­nia mi­ło­ści po­przez ciało. Jest cała gama ge­stów, które spra­wiają, że lu­dzie czują się ko­chani. Są zwy­kłe jak do­tyk dłoni i przy­tu­le­nie, po­zba­wione pod­tek­stów, a wy­ra­żają mi­łość, ak­cep­ta­cję, tro­skę. Gdy zbyt szybko za­czyna się współ­ży­cie, ko­lej­ność po­zna­wa­nia się w sfe­rze fi­zycz­nej jest za­bu­rzona. Pro­ste ge­sty mogą po­zo­stać nie­od­kryte. Cho­dze­nie ze sobą i na­rze­czeń­stwo to czas od­kry­wa­nia i ucze­nia się zwy­kłej czu­ło­ści i do­broci wy­ra­ża­nej przez ciało. Na­uka pro­cen­tuje w ży­ciu mał­żeń­skim. Oka­zy­wana w ten spo­sób mi­łość daje po­czu­cie bli­sko­ści, co prze­kłada się i na szczę­śliwy seks, i na bar­dziej owocny czas wstrze­mięź­li­wo­ści (bo i taki czas jest w mał­żeń­stwie). Co­dzienna dawka czu­ło­ści – to jest sexy.

Po­my­słowe randki

Gdy my­śli chło­paka i dziew­czyny nie krążą tylko wo­kół tego, „jak i gdzie to zro­bić”, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by re­ali­zo­wali naj­bar­dziej zwa­rio­wane po­my­sły na randki. Randki ro­we­rowe – ro­we­rem przez mia­sto. Randka na szczy­cie góry. Pik­nik nad rzeką. Wy­cieczki, zwie­dza­nie. Wspólny kurs tańca. Kino, te­atr, kon­certy. Wspólne go­to­wa­nie. Czas z przy­ja­ciółmi – ra­zem. Po­ka­zy­wa­nie sym­pa­tii swo­jego hobby. Po­my­słów jest mnó­stwo, na pewno ma­cie wiele wła­snych. Oprócz tego, że wspa­niale spę­dzi­cie czas, po­zna­cie się jak łyse ko­nie. Zwłasz­cza dla pa­nów po­zna­wa­nie się we wspól­nym dzia­ła­niu, a nie tylko przez roz­mowy, może być in­spi­ru­jące. Poza tym bę­dzie­cie mieć nie­sa­mo­wite wspo­mnie­nia, a w mał­żeń­stwie na­wyk rand­ko­wa­nia. Wspólne wyj­ścia, „świę­to­wa­nie” swo­jego mał­żeń­stwa, są nie­zwy­kle ważne dla po­głę­bia­nia więzi mał­żon­ków, o czym ła­two za­po­mnieć. Ra­dość z by­cia ra­zem – to jest sexy.

Naj­bar­dziej sexy

Dla mnie oso­bi­ście bar­dzo sexy jest i to: je­stem je­dyną part­nerką mo­jego męża, mój mąż jest moim je­dy­nym part­ne­rem. Po pro­stu – cze­ka­li­śmy na sie­bie. Oka­zuje się, że wśród na­szych zna­jo­mych nie je­ste­śmy wy­jąt­kami. I są to dziś bar­dzo szczę­śliwe mał­żeń­stwa. Bu­do­wane na wza­jem­nym sza­cunku, wier­no­ści i za­ufa­niu, i z wielką pa­sją. Nie­któ­rzy z po­nad dwu­dzie­sto­let­nim sta­żem. A jak się na nich pa­trzy, to wi­dać, że i po wielu wspól­nych la­tach na­dal są dla sie­bie sexy.

 

Mag­da­lena Urlich

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: