Czystość jest sexy?

Tak! Czy­stość przed­mał­żeń­ska to pod­sta­wa szczę­śli­we­go mał­żeń­stwa i naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do uda­ne­go ży­cia sek­su­al­ne­go w przy­szło­ści.

Na­ucza­nie Ko­ścio­ła na te­mat czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej wy­wo­dzi się z VI przy­ka­za­nia, Pra­wa Moj­że­szo­we­go i wska­zań Je­zu­sa. Być mo­że spo­ty­ka­cie oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że stra­ci­ło ono ak­tu­al­ność. Być mo­że sa­mi ma­cie wąt­pli­wo­ści? Być mo­że wśród wa­szych ró­wie­śni­ków są oso­by, któ­re roz­po­czę­ły już współ­ży­cie, a przy­naj­mniej tak mó­wią. Nie daj­my się zwa­rio­wać! To, co jest na­praw­dę se­xy, to czy­sta re­la­cja. Z kil­ku po­wo­dów.

foto_01-03_01-2014

Wspól­ne ży­cie, nie uży­cie

To ja­sne, że two­ja sym­pa­tia bu­dzi w to­bie ta­kie uczu­cia, jak nikt in­ny (mo­ty­le w brzu­chu, po pro­stu che­mia). Gdy jed­nak te do­zna­nia sta­ją się wa­szym głów­nym ce­lem, nie­zau­wa­żal­nie zmie­nia się wa­sze spoj­rze­nie. Jest ry­zy­ko, że stra­ci­cie z oczu oso­bę. Zo­sta­nie wam przed­miot po­żą­da­nia i po­ku­sa uży­cia go. Czy­sta re­la­cja eli­mi­nu­je to ry­zy­ko. „Je­stem z to­bą, bo li­czysz się dla mnie wła­śnie ty. I po­nie­waż cię ko­cham, chcę z to­bą żyć, a nie tyl­ko cię uży­ćˮ. Na współ­ży­cie przyj­dzie czas, gdy za sło­wa­mi pój­dzie też peł­ne za­an­ga­żo­wa­nie – w sa­kra­men­cie mał­żeń­stwa. To nie jest ma­ło istot­ny szcze­gół, czy ktoś jest pod­mio­tem re­la­cji czy przed­mio­tem po­żą­da­nia. Ta róż­ni­ca ma wiel­ki wpływ na spo­sób trak­to­wa­nia dru­giej oso­by. Sza­cu­nek i god­ność – to jest se­xy.

Wie­le czu­ło­ści

Współ­ży­cie to tyl­ko jed­na z form wy­ra­że­nia mi­ło­ści po­przez cia­ło. Jest ca­ła ga­ma ge­stów, któ­re spra­wia­ją, że lu­dzie czu­ją się ko­cha­ni. Są zwy­kłe jak do­tyk dło­ni i przy­tu­le­nie, po­zba­wio­ne pod­tek­stów, a wy­ra­ża­ją mi­łość, ak­cep­ta­cję, tro­skę. Gdy zbyt szyb­ko za­czy­na się współ­ży­cie, ko­lej­ność po­zna­wa­nia się w sfe­rze fi­zycz­nej jest za­bu­rzo­na. Pro­ste ge­sty mo­gą po­zo­stać nie­od­kry­te. Cho­dze­nie ze so­bą i na­rze­czeń­stwo to czas od­kry­wa­nia i ucze­nia się zwy­kłej czu­ło­ści i do­bro­ci wy­ra­ża­nej przez cia­ło. Na­uka pro­cen­tu­je w ży­ciu mał­żeń­skim. Oka­zy­wa­na w ten spo­sób mi­łość da­je po­czu­cie bli­sko­ści, co prze­kła­da się i na szczę­śli­wy seks, i na bar­dziej owoc­ny czas wstrze­mięź­li­wo­ści (bo i ta­ki czas jest w mał­żeń­stwie). Co­dzien­na daw­ka czu­ło­ści – to jest se­xy.

Po­my­sło­we rand­ki

Gdy my­śli chło­pa­ka i dziew­czy­ny nie krą­żą tyl­ko wo­kół te­go, „jak i gdzie to zro­bić”, nic nie stoi na prze­szko­dzie, by re­ali­zo­wa­li naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ne po­my­sły na rand­ki. Rand­ki ro­we­ro­we – ro­we­rem przez mia­sto. Rand­ka na szczy­cie gó­ry. Pik­nik nad rze­ką. Wy­ciecz­ki, zwie­dza­nie. Wspól­ny kurs tań­ca. Ki­no, te­atr, kon­cer­ty. Wspól­ne go­to­wa­nie. Czas z przy­ja­ciół­mi – ra­zem. Po­ka­zy­wa­nie sym­pa­tii swo­je­go hob­by. Po­my­słów jest mnó­stwo, na pew­no ma­cie wie­le wła­snych. Oprócz te­go, że wspa­nia­le spę­dzi­cie czas, po­zna­cie się jak ły­se ko­nie. Zwłasz­cza dla pa­nów po­zna­wa­nie się we wspól­nym dzia­ła­niu, a nie tyl­ko przez roz­mo­wy, mo­że być in­spi­ru­ją­ce. Po­za tym bę­dzie­cie mieć nie­sa­mo­wi­te wspo­mnie­nia, a w mał­żeń­stwie na­wyk rand­ko­wa­nia. Wspól­ne wyj­ścia, „świę­to­wa­nie” swo­je­go mał­żeń­stwa, są nie­zwy­kle waż­ne dla po­głę­bia­nia wię­zi mał­żon­ków, o czym ła­two za­po­mnieć. Ra­dość z by­cia ra­zem – to jest se­xy.

Naj­bar­dziej se­xy

Dla mnie oso­bi­ście bar­dzo se­xy jest i to: je­stem je­dy­ną part­ner­ką mo­je­go mę­ża, mój mąż jest mo­im je­dy­nym part­ne­rem. Po pro­stu – cze­ka­li­śmy na sie­bie. Oka­zu­je się, że wśród na­szych zna­jo­mych nie je­ste­śmy wy­jąt­ka­mi. I są to dziś bar­dzo szczę­śli­we mał­żeń­stwa. Bu­do­wa­ne na wza­jem­nym sza­cun­ku, wier­no­ści i za­ufa­niu, i z wiel­ką pa­sją. Nie­któ­rzy z po­nad dwu­dzie­sto­let­nim sta­żem. A jak się na nich pa­trzy, to wi­dać, że i po wie­lu wspól­nych la­tach na­dal są dla sie­bie se­xy.

 

Mag­da­le­na Urlich