Czy naprawdę wierzysz? Prawdziwa wiara wymaga działania

FilmCzy na­praw­dę wie­rzysz?” to opo­wieść o po­tęż­nym da­rze, któ­ry drze­mie w czło­wie­ku i tyl­ko cze­ka, by go użyć... Ko­lej­ne dzie­ło twór­ców po­ry­wa­ją­cej ekra­ni­za­cji „Bóg nie umarł”.

Mat­thew nie mo­że się otrzą­snąć z wra­że­nia, ja­kie wy­war­ło na nim spo­tka­nie z od­waż­nym ulicz­nym ka­zno­dzie­ją. Kie­dy wresz­cie zro­zu­miał, jak ma wy­glą­dać je­go ży­cie, za­czy­na­ją się dziać praw­dzi­we cu­da, o któ­rych wcze­śniej nie ma­rzył. W trud­nych sy­tu­acjach wzy­wa mo­cy Bo­żej, a ta do­ty­ka nie tyl­ko je­go, lecz tak­że lu­dzi, któ­rzy po­ja­wia­ją się na je­go dro­dze: bez­dom­nej dziew­czy­ny w cią­ży, za­wsze ra­cjo­nal­ne­go dok­to­ra czy męż­czy­znę umie­ra­ją­ce­go na szpi­tal­nej izbie przy­jęć. Wszyst­kie te hi­sto­rie są czę­ścią pla­nu, któ­re­go sce­na­riusz mógł na­pi­sać tyl­ko Bóg. Po­tę­ga wia­ry, si­ła na­dziei, od­wa­ga świa­dec­twa. „Czy na­praw­dę wie­rzysz?” to wię­cej niż film. To py­ta­nie, na któ­re każ­dy mu­si so­bie sam od­po­wie­dzieć.


Twór­cy o fil­mie:
„W na­szym fil­mie prze­pla­ta się wie­le hi­sto­rii. Każ­dy z bo­ha­te­rów znaj­du­je się na in­nym eta­pie ży­cia, ale wszy­scy po­trze­bu­ją te­go sa­me­go. Cho­dzi tu o si­łę i zna­cze­nie krzy­ża w dzi­siej­szym spo­łe­czeń­stwie. To po­tęż­ny film. Mó­wi Da­vid A.R. Whi­te je­den z pro­du­cen­tów fil­mu.

Chuck Kon­zel­man, Ca­ry So­lo­mon, au­to­rzy sce­na­riu­sza: „Pra­cę za­wsze roz­po­czy­na­my od mo­dli­twy. Wpusz­cza­my Bo­ga do na­szych serc i on mó­wi nam, cze­go chce. Chce­my opo­wie­dzieć lu­dziom o tym, kim jest nasz Bóg. W tym fil­mie ża­den z bo­ha­te­rów nie do­mi­nu­je, nikt nie zna wszyst­kich ele­men­tów ukła­dan­ki. Tak, jak w ży­ciu, praw­da?

Ob­sa­da: Mi­ra So­rvi­no („Dro­ga do prze­ba­cze­nia”, „Lu­lu na mo­ście”, „Do­tyk mi­ło­ści”, „Mor­der­cze la­to”), Se­an Astin (try­lo­gia „Wład­ca pier­ście­ni”, „Nie­złom­ny”, „Klik: I ro­bisz, co chcesz”), Ale­xa Pe­na­Ve­ga („Sin Ci­ty 2”, „Ma­cze­ta za­bi­ja”), Del­roy Lin­do („Mal­colm X”, „Cro­oklyn”, „Fe­eling Min­ne­so­ta”), Cy­bill She­pherd („Dziew­czy­na war­ta grze­chu”, se­ria­le: „Na wa­riac­kich pa­pie­rach”, „Roz­pa­lić Cle­ve­land”), Lee Ma­jors („Afe­ra po­ni­żej ze­ra”, „Dru­gie wcie­le­nie”), Ted McGin­ley („Pe­arl Har­bor”, „Świat we­dług Bun­dych”), Ma­di­son Pet­tis („Sie­dem dusz”).

Wię­cej in­for­ma­cji o fil­mie:

Ty­tuł fil­mu: Czy na­praw­dę wie­rzysz?
Re­ży­ser: Jo­na­than M. Gunn
Sce­na­riusz: Chuck Kon­zel­man, Ca­ry So­lo­mon („Bóg nie umarł”)

Pro­duk­cja: USA 2015
Dys­try­bu­tor: Ki­no Świat, Ra­fa­el Film
Ga­tu­nek: Dramat/Obyczajowy
Czas trwa­nia: 119 mi­nut
Pre­mie­ra ki­no­wa: 18 wrze­sień  

Czy naprawde wierzysz - plakat PL

fot. „Czy na­praw­dę wie­rzysz” dyst. Ki­no Świat/Rafael Film