Czasem wystarczy iskra, by rozproszyć mrok!

18 ma­ja wcho­dzi na ekra­ny film „Bóg nie umarł. Świa­tło w ciem­no­ści”- kon­ty­nu­acja pa­sjo­nu­ją­ce­go cy­klu, któ­ry obej­rza­ło już nie­mal 250 ty­się­cy pol­skich wi­dzów! Czy chrze­ści­ja­nie mo­gą wal­czyć o swo­je pra­wa i jed­no­cze­śnie na­dal da­wać mi­ły Chry­stu­so­wi przy­kład? Czy moż­na za­ka­zać wia­ry, mi­ło­ści i na­dziei?
                                                                                                                                               
Wo­kół ko­ścio­ła Św. Ja­ku­ba na­ra­sta co­raz wię­cej spo­rów. Prze­ciw­ni­kom wia­ry prze­szka­dza fakt, że świą­ty­nia stoi na te­re­nie uni­wer­sy­te­tu. Gdy pew­nej no­cy po­żar pu­sto­szy ko­ściół, wła­dze uczel­ni po­sta­na­wia­ją wy­ko­rzy­stać oka­zję, by usu­nąć pa­ra­fię ze swo­je­go te­re­nu. Wie­leb­ny Da­ve zma­ga się z po­gróż­ka­mi i szy­ka­na­mi. Mi­mo po­par­cia pa­ra­fian, za­czy­na roz­wa­żać prze­nie­sie­nie świą­ty­ni. Praw­dzi­we wąt­pli­wo­ści w je­go ser­cu za­sie­je po­ja­wie­nie się je­go daw­no nie­wi­dzia­ne­go bra­ta, któ­ry nie­spo­dzie­wa­nie włą­czy się w kon­flikt wo­kół ko­ścio­ła. Gorz­kie wspo­mnie­nia po­wró­cą, otwo­rzą się daw­ne ra­ny. Bra­cia bę­dą mu­sie­li zmie­rzyć się z trud­ny­mi py­ta­nia­mi z prze­szło­ści.

W na­szym spo­łe­czeń­stwie i kul­tu­rze ma­my te­raz du­żo ciem­no­ści”wy­ja­śnia Da­vid A.R. Whi­te, któ­ry po­wra­ca do ro­li Da­ve­’a i po­now­nie pro­du­ku­je film. „Jest du­żo gnie­wu; du­żo wal­ki. Nie moż­na włą­czyć wia­do­mo­ści na­wet przez se­kun­dę, że­by nie zo­ba­czyć cze­goś, co głę­bo­ko nie­po­koi. To jest czas w na­szym spo­łe­czeń­stwie, kie­dy wy­da­je się, że ma­my tak wie­le na­pięć – ma­my le­wi­cę, ma­my pra­wi­cę i nikt nie mo­że się z ni­kim zgo­dzić. Ten film to po­twier­dza. To film o na­dziei, o mi­ło­ści, o uzdro­wie­niu i osta­tecz­nie o prze­ba­cze­niu.

Ob­sa­da:

Jen­ni­fer Tay­lor („Z ust do ust”, „Ka­rie­ra fra­je­ra”, „Dwóch i pół” – se­rial)

John Cor­bett („Mo­je wiel­kie grec­kie we­se­le”, „Igrasz­ki lo­su”, „Ma­ma na ob­ca­sach”)

Ta­tum O’Neal („Pa­pie­ro­wy księ­życ” – OSCAR, „Dziew­czy­na war­ta grze­chu”)

Da­vid A.R. Whi­te („Bóg nie umarł”, „Wię­zy krwi”)

 

Ty­tuł fil­mu: Bóg nie umarł. Świa­tło w ciem­no­ści.   
Re­ży­ser: Mi­cha­el Ma­son
Pro­duk­cja: USA 2018    
Dys­try­bu­tor: Mo­no­lith Films
Ga­tu­nek: Dra­mat
Czas pro­jek­cji: 102 mi­nut
Pre­mie­ra ki­no­wa: 18 ma­ja    

 

mat. prasowe/ oprac. ag