Czas poświęcony Panu Bogu

Ile ra­zy by­ło tak, że z utę­sk­nie­niem cze­ka­łeś na dzień roz­po­czę­cia fe­rii zi­mo­wych al­bo wa­ka­cji? Pierw­sze dni za­wsze są świet­ne, wresz­cie masz czas, że­by po­spać do po­łu­dnia, po­le­niu­cho­wać, spo­tkać się ze zna­jo­my­mi, ro­dzi­ną, oglą­dać te­le­wi­zję, grać na kom­pu­te­rze i sur­fo­wać do wo­li w in­ter­ne­cie. Jed­nak czę­sto po kil­ku dniach przy­cho­dzi znu­dze­nie, a nie­jed­no­krot­nie na­wet przy­gnę­bie­nie z po­wo­du „nic­nie­ro­bie­nia”. Czy po­my­śla­łeś kie­dyś, że­by swój wol­ny czas od­dać Pa­nu Bo­gu?

Piel­grzym­ka – tre­ning du­cho­wy i cie­le­sny

Lu­bisz ak­tyw­nie spę­dzać czas? Wy­bierz re­ko­lek­cje w dro­dze – piel­grzym­kę: pie­szą, ro­we­ro­wą, rol­ko­wą, ka­ja­ko­wą czy mo­to­cy­klo­wą – dla każ­de­go znaj­dzie się coś od­po­wied­nie­go. Więk­szość piel­grzy­mek od­by­wa się w mie­sią­cach wa­ka­cyj­nych, kie­dy od nad­mia­ru wol­ne­go cza­su moż­na stra­cić wszel­kie po­my­sły na je­go kon­struk­tyw­ne wy­ko­rzy­sta­nie.

foto_01-01_07-2014

Aż trud­no opi­sać, jak wie­le ko­rzy­ści przy­no­si pój­ście na piel­grzym­kę. Mam na my­śli głów­nie ko­rzy­ści du­cho­we – po­głę­bie­nie re­la­cji z Pa­nem Bo­giem, uświa­do­mie­nie so­bie zu­peł­nie no­wych aspek­tów ludz­kie­go ży­cia, od­kry­cie no­we­go spo­so­bu na mo­dli­twę i po­ku­tę, ale to nie wszyst­ko. Piel­grzym­ka to wspa­nia­ła wspól­no­ta lu­dzi, mię­dzy któ­ry­mi na­ra­sta bra­ter­ska więź. Piel­grzym­ka to świet­na oka­zja, aby na­uczyć się życz­li­wo­ści i po­mo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi, po­cie­szyć w trud­nym mo­men­cie, cza­sem do­słow­nie po­dać rę­kę lub po­dzie­lić się wo­dą. To rów­nież szan­sa na spraw­dze­nie swo­ich moż­li­wo­ści fi­zycz­nych i bar­dzo do­bry ro­dzaj tre­nin­gu – za­rów­no du­cho­we­go, jak i fi­zycz­ne­go.

Po­znać nie­zna­ne – re­ko­lek­cje po­wo­ła­nio­we

Czy za­sta­na­wia­łeś się kie­dyś, jak­by to by­ło po­miesz­kać przez kil­ka dni w za­ko­nie al­bo se­mi­na­rium du­chow­nym? Aby po­znać taj­ni­ki ży­cia za klau­zu­rą, wca­le nie mu­sisz wstą­pić do za­ko­nu. Każ­de se­mi­na­rium du­chow­ne w Pol­sce i bar­dzo wie­le zgro­ma­dzeń za­kon­nych pro­wa­dzi re­ko­lek­cje po­wo­ła­nio­we. Ta­kie re­ko­lek­cje trwa­ją za­zwy­czaj kil­ka dni i są świet­nym po­my­słem nie tyl­ko dla tych, któ­rzy chcą ro­ze­znać swo­je po­wo­ła­nie ży­cio­we i być mo­że roz­wa­ża­ją wy­bór ży­cia du­chow­ne­go, ale rów­nież dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcie­li­by za­sta­no­wić się nad swo­im ży­ciem, wy­ci­szyć, ro­ze­znać, prze­mo­dlić swo­je przy­szłe wy­bo­ry lub po pro­stu do­wie­dzieć się wię­cej o funk­cjo­no­wa­niu tych „ta­jem­ni­czych” miejsc.

Od­po­czy­nek i mo­dli­twa – re­ko­lek­cje wa­ka­cyj­ne

Re­ko­lek­cje wa­ka­cyj­ne są or­ga­ni­zo­wa­ne naj­czę­ściej przez wspól­no­ty mło­dzie­żo­we (choć nie tyl­ko). Są to zwy­kle re­ko­lek­cje zde­cy­do­wa­nie dłuż­sze od po­wo­ła­nio­wych – trwa­ją oko­ło dwóch ty­go­dni i są or­ga­ni­zo­wa­ne w bar­dzo atrak­cyj­nych miej­scach. Wa­ka­cyj­ne re­ko­lek­cje or­ga­ni­zu­je mię­dzy in­ny­mi Ruch Świa­tło – Ży­cie czy Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży. Głów­nym ce­lem ta­kich re­ko­lek­cji jest mo­dli­twa, ode­rwa­nie się od co­dzien­no­ści i po­ję­cie nie­zwy­kle waż­nej ro­li wspól­no­ty. Uczest­ni­cy ta­kich re­ko­lek­cji czę­sto mó­wią, że za­szła w nich ja­kaś zmia­na, że ten czas po­świę­co­ny dla Bo­ga i dla dru­gie­go czło­wie­ka od­mie­nił ich ży­cie, po­mógł wyjść z pew­nych trud­no­ści. Oprócz nie­za­prze­czal­nych ko­rzy­ści du­cho­wych te­go ro­dza­ju re­ko­lek­cje to po pro­stu bar­dzo atrak­cyj­na for­ma spę­dze­nia wol­ne­go cza­su. Aby do­wie­dzieć się wię­cej od­wiedź stro­ny: www.ksm.org.pl, www.oaza.pl i po­szu­kaj cze­goś dla sie­bie.

 

Ka­ro­li­na Po­lak