Chcesz zo­ba­czyć, że Ko­ściół jest pe­łen ra­do­ści? Że mło­dzi lu­dzie nie zga­dzają się na sza­rość dnia co­dzien­nego i by­le­ja­kość ży­cia? Je­steś cie­kaw osób, dla któ­rych mo­ral­ność nie jest za­leżna od chwili? In­te­re­su­jesz się do­brą mu­zyką chrze­ści­jań­ską? A może nie wiesz czym jest i chcesz ją spraw­dzić? To wszystko już w trak­cje ko­lej­nej edy­cji Czasu Ognia — czasu wiel­bie­nia. W dniu 27 maja o go­dzi­nie 19:30 w Kra­ko­wie! Cze­kamy na Cie­bie w auli bł. Ja­kuba, ul. Fran­cisz­kań­ska 4.

 

mat. pra­sowe

 

20CzO5m

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: