Czas ognia

Chcesz zo­ba­czyć, że Ko­ściół jest pe­łen ra­do­ści? Że mło­dzi lu­dzie nie zga­dza­ją się na sza­rość dnia co­dzien­ne­go i by­le­ja­kość ży­cia? Je­steś cie­kaw osób, dla któ­rych mo­ral­ność nie jest za­leż­na od chwi­li? In­te­re­su­jesz się do­brą mu­zy­ką chrze­ści­jań­ską? A mo­że nie wiesz czym jest i chcesz ją spraw­dzić? To wszyst­ko już w trak­cje ko­lej­nej edy­cji Cza­su Ognia – cza­su wiel­bie­nia. W dniu 27 ma­ja o go­dzi­nie 19:30 w Kra­ko­wie! Cze­ka­my na Cie­bie w au­li bł. Ja­ku­ba, ul. Fran­cisz­kań­ska 4.

 

mat. pra­so­we

 

20CzO5m