Kiedy ko­bieta do­wia­duje się, że jest w ciąży, serce ma­łego czło­wieczka już bije. W ukry­ciu roz­wija się ma­leńka istotka. Ko­lor oczu, wło­sów, kar­na­cja skóry zo­stały już okre­ślone. Po­dob­nie jak wzrost, który nowy czło­wiek osiągnie.

Hi­sto­ria ży­cia każ­dego czło­wieka za­czyna się w mo­men­cie za­płod­nie­nia, czyli po­łą­cze­nia plem­nika (mę­skiej ko­mórki roz­rod­czej) z żeń­ską ko­mórką roz­rod­czą – ko­mórką jajową.

W róż­nych fa­zach rozwoju

Czło­wieka w pierw­szej fa­zie roz­woju na­zy­wamy zy­gotą. In­for­ma­cja ge­ne­tyczna, którą już po­siada, bę­dzie prze­ka­zy­wana ko­lej­nym po­ko­le­niom, dzie­ciom i wnu­kom tej ma­łej dro­binki. Em­brion ludzki za­czyna się dzie­lić w dru­gim dniu od po­czę­cia i ma­jąc 5–7 dni jest już zdolny do za­gnież­dże­nia się w ma­cicy. Serce za­czyna bić około 21. dnia ży­cia. W siód­mym ty­go­dniu można już zo­ba­czyć rączki, nóżki, palce, nos i oczy dziecka. Od ósmego ty­go­dnia em­brion na­zy­wany jest pło­dem. W je­de­na­stym ty­go­dniu dziecko po­ru­sza rę­kami i no­gami, ma około 6 cm dłu­go­ści i waży 20 gramów.

foto_01-02_18-2017

Kiedy roz­po­czyna się życie?

Męż­czy­zna i ko­bieta mogą po­cząć tylko czło­wieka – dla­tego od mo­mentu za­płod­nie­nia mamy do czy­nie­nia z by­tem ludz­kim. Przy­ję­cie tego faktu to opo­wie­dze­nie się po stro­nie na­uki, od­rzu­ce­nie – to próba ucieczki we wła­sne ide­olo­gie. Je­śli ży­cie czło­wieka nie roz­po­czyna się w mo­men­cie za­płod­nie­nia, to nie roz­po­czyna się ni­gdy. Nie ma bo­wiem in­nego mo­mentu, w któ­rym nowy or­ga­nizm otrzy­małby nową, pełną in­for­ma­cję genetyczną.

Zle­pek komórek?

Nie­któ­rzy ne­gują fakty na­ukowe i wolą na­zy­wać dziecko nie­na­ro­dzone „zlep­kiem ko­mó­rek”. Pod­kre­ślają, że em­brion w po­cząt­ko­wej fa­zie roz­woju nie wy­gląda jak czło­wiek, więc nie jest istotą ludzką. Po pierw­sze – „zlep­kiem ko­mó­rek” jest każdy z nas, dla­tego po­dobne na­zew­nic­two ma za za­da­nie odrzeć em­brion z god­no­ści ludz­kiej. Po dru­gie – ab­sur­dem jest roz­po­zna­wa­nie czło­wie­czeń­stwa tylko po wy­glą­dzie. Rze­czy­wi­ście, po­cząt­kowo em­brion nie wy­gląda jak no­wo­ro­dek. No­wo­ro­dek jed­nak nie wy­gląda jak na­sto­la­tek, a na­sto­la­tek jak sta­ru­szek. Ten sam czło­wiek prze­cho­dzi przez różne sta­dia roz­woju, a okres przed na­ro­dze­niem jest jed­nym z nim. Nie­stety – naj­bar­dziej na­ra­żo­nym na zagrożenia.

Od kiedy za­czyna się ciąża?

Co w przy­padku bliź­niąt jed­no­ja­jo­wych i jak po­go­dzić tę kwe­stię z fak­tem, że ży­cie za­czyna się w mo­men­cie po­czę­cia? Wtedy także mamy do czy­nie­nia z osobą ludzką od pierw­szego mo­mentu ist­nie­nia. Czas ży­cia dru­giego em­brionu li­czy się od chwili od­dzie­le­nia od em­brionu ma­cie­rzy­stego. Nie­któ­rzy zmie­niają de­fi­ni­cję ciąży i po­czątku ży­cia, twier­dząc, że za­czyna się ono nie w mo­men­cie po­czę­cia, ale do­piero wtedy, gdy za­gnieź­dzi się w ma­cicy. W ten spo­sób uspra­wie­dli­wiają sto­so­wa­nie wkładki we­wnątrz­ma­cicz­nej, która utrud­nia im­plan­ta­cję za­rodka. To ar­gu­men­ta­cja chy­biona, po­nie­waż za­gnież­dże­nie nie ma wpływu na we­wnętrzną struk­turę dziecka w sta­dium em­brio­nal­nym, ozna­cza tylko zmianę miej­sca jego pobytu.

Czy chro­nimy tylko świadomych?

Czę­sto za­daje się także py­ta­nie o to, czy em­brion nie­po­sia­da­jący jesz­cze zdol­no­ści my­śle­nia i roz­wi­nię­tej świa­do­mo­ści po­wi­nien być uznany za osobę, po­sia­dać ochronę prawną. O czło­wie­czeń­stwie nie może de­cy­do­wać na­sza świa­do­mość czy zdol­ność my­śle­nia, bo w ten spo­sób mu­sie­li­by­śmy uznać, że ktoś kto jest w śpiączce lub śpi, traci czło­wie­czeń­stwo. Prze­ra­ża­jące? Zde­cy­do­wa­nie tak. W sta­dium pło­do­wym, przy­naj­mniej od dru­giego try­me­stru ciąży, dziecko nie­na­ro­dzone czuje ból. W nie­któ­rych sta­nach USA za­leca się znie­czu­le­nie dziecka, które ma być pod­dane aborcji.

Od­bie­ra­nie god­no­ści któ­rej­kol­wiek isto­cie ludz­kiej pro­wa­dzi do strasz­nych konsekwencji.

 

Ewa Rej­man

 

Za­chę­camy do re­gu­lar­nego ko­rzy­sta­nia z ser­wisu in­ter­ne­to­wego: www.pro-life.pl. Ak­tu­al­no­ści na: www.facebook.com/psozc

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Drogi”. Za­chę­camy do pre­nu­me­raty. O „Drogę” py­taj­cie także w swo­ich parafiach.

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: