30 lipca 2016 r. godz. 19:00 w Ba­zy­lice pry­ma­sow­skiej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Panny w Gnieź­nie, Ka­te­drze Gnieź­nień­skiej, od­bę­dzie się pre­mie­rowe wy­ko­na­nie kon­certu „Chrzest 966: Mul­ti­me­dialny kon­cert na trąbkę, or­gany i sek­stet jaz­zowy”. Jego kom­po­zy­to­rem jest Ma­ciej Fortuna.

Pro­gram kon­certu wy­pełni cykl kom­po­zy­cji in­spi­ro­wa­nych naj­star­szymi za­cho­wa­nymi pol­skimi tro­pami – m.in. Kry­stus zmar­twych­stan jest, Bądź po­zdro­wion Krzyżu Święty, Bo­gu­ro­dzica, a także au­tor­skie kom­po­zy­cje Ma­cieja For­tuny in­spi­ro­wane tra­dy­cją li­tur­giczną pol­skiego śre­dnio­wie­cza. Do­peł­nia­jący aran­ża­cje i de­cy­du­jący o jaz­zo­wym cha­rak­te­rze sek­stet sta­no­wią czo­łowi po­znań­scy mu­zycy zwią­zani z Ka­te­drą Jazzu Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Po­zna­niu. Do­peł­nie­niem war­stwy mu­zycz­nej są wi­zu­ali­za­cje na­wią­zu­jące do śre­dnio­wiecz­nej twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej, zwią­za­nej z przy­ję­ciem przez Pol­skę Chrztu.
Pre­mie­rowa od­słona utwo­rów przy­go­to­wa­nych przez Ma­cieja For­tunę, które pier­wot­nie za­aran­żo­wane były na trąbkę i or­gany, miała miej­sce w ko­ściele pw. św. Mag­da­leny w Pa­ryżu 28. kwiet­nia 2016. Kom­po­zy­cje i wy­ko­na­nie spo­tkały się z re­we­la­cyj­nym przy­ję­ciem za­równo fran­cu­skiej pu­blicz­no­ści jak i kry­ty­ków. Gnieź­nień­ski wy­stęp sta­no­wić bę­dzie pierw­sze w Pol­sce wy­ko­na­nie tego cy­klu utwo­rów w aran­ża­cji na trąbkę i or­gany z to­wa­rzy­sze­niem sek­stetu jazzowego.
Ar­ty­ści:
Ma­ciej For­tuna — trąbka, kom­po­zy­cje, aranżacje
Ma­rek Smo­czyń­ski — organy
Se­we­ryn Gra­nia­sty — saksofon
Ja­ro­sław Wa­cho­wiak — saksofon
Piotr Ba­nyś — puzon
Piotr Wrom­bel — piano fendera
Zbi­gniew Wrom­bel — kontrabas
Mi­ro­sław Ka­miń­ski — perkusja
Pa­weł Wy­pych — wizualizacje
Iwona Wi­tek — aran­ża­cje, instrumentacja
________
Kom­po­zy­tor:
Ma­ciej For­tuna (ur. 13 wrze­śnia 1982 w Lesz­nie) – trę­bacz, kom­po­zy­tor jaz­zowy i pro­du­cent mu­zyczny; dok­tor ha­bi­li­to­wany sztuk mu­zycz­nych i ma­gi­ster nauk praw­nych, pro­wa­dzący ak­tywną dzia­łal­ność ar­ty­styczną. Wy­kłada jako ad­iunkt w kla­sie trąbki jaz­zo­wej w Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Po­zna­niu. Dok­to­ry­zo­wał się w 2012 roku na pod­sta­wie pracy Kre­acja dzieła in­spi­ro­wana współ­cze­snymi moż­li­wo­ściami elek­tro­nicz­nego prze­twa­rza­nia dźwięku trąbki w mu­zyce jaz­zo­wej. W 2014 roku uho­no­ro­wany zo­stał Na­grodą Ar­ty­styczną Mia­sta Poznania.
Prócz kre­owa­nia wła­snego ję­zyka mu­zycz­nej wy­po­wie­dzi oraz po­sze­rza­nia pa­lety brzmie­nio­wej swo­jego in­stru­mentu, eks­pe­ry­men­tuje z łą­cze­niem róż­nych ga­tun­ków sztuki. Istot­nym ele­men­tem jego twór­czo­ści jest wy­ko­rzy­sty­wa­nie live elec­tro­nics. Two­rzy i re­ży­se­ruje kon­certy mul­ti­me­dialne oraz pro­duk­cje video.

 

Print

 

 

mat. prasowe/oprac. Agata Gołda

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: