Chrzest 966: Multimedialny koncert na trąbkę, organy i sekstet jazzowy

30 lip­ca 2016 r. godz. 19:00 w Ba­zy­li­ce pry­ma­sow­skiej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny w Gnieź­nie, Ka­te­drze Gnieź­nień­skiej, od­bę­dzie się pre­mie­ro­we wy­ko­na­nie kon­cer­tu „Chrzest 966: Mul­ti­me­dial­ny kon­cert na trąb­kę, or­ga­ny i sek­stet jaz­zo­wy”. Je­go kom­po­zy­to­rem jest Ma­ciej For­tu­na.

Pro­gram kon­cer­tu wy­peł­ni cykl kom­po­zy­cji in­spi­ro­wa­nych naj­star­szy­mi za­cho­wa­ny­mi pol­ski­mi tro­pa­mi – m.in. Kry­stus zmar­twych­stan jest, Bądź po­zdro­wion Krzy­żu Świę­ty, Bo­gu­ro­dzi­ca, a tak­że au­tor­skie kom­po­zy­cje Ma­cie­ja For­tu­ny in­spi­ro­wa­ne tra­dy­cją li­tur­gicz­ną pol­skie­go śre­dnio­wie­cza. Do­peł­nia­ją­cy aran­ża­cje i de­cy­du­ją­cy o jaz­zo­wym cha­rak­te­rze sek­stet sta­no­wią czo­ło­wi po­znań­scy mu­zy­cy zwią­za­ni z Ka­te­drą Jaz­zu Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Po­zna­niu. Do­peł­nie­niem war­stwy mu­zycz­nej są wi­zu­ali­za­cje na­wią­zu­ją­ce do śre­dnio­wiecz­nej twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej, zwią­za­nej z przy­ję­ciem przez Pol­skę Chrztu.
Pre­mie­ro­wa od­sło­na utwo­rów przy­go­to­wa­nych przez Ma­cie­ja For­tu­nę, któ­re pier­wot­nie za­aran­żo­wa­ne by­ły na trąb­kę i or­ga­ny, mia­ła miej­sce w ko­ście­le pw. św. Mag­da­le­ny w Pa­ry­żu 28. kwiet­nia 2016. Kom­po­zy­cje i wy­ko­na­nie spo­tka­ły się z re­we­la­cyj­nym przy­ję­ciem za­rów­no fran­cu­skiej pu­blicz­no­ści jak i kry­ty­ków. Gnieź­nień­ski wy­stęp sta­no­wić bę­dzie pierw­sze w Pol­sce wy­ko­na­nie te­go cy­klu utwo­rów w aran­ża­cji na trąb­kę i or­ga­ny z to­wa­rzy­sze­niem sek­ste­tu jaz­zo­we­go.
Ar­ty­ści:
Ma­ciej For­tu­na – trąb­ka, kom­po­zy­cje, aran­ża­cje
Ma­rek Smo­czyń­ski – or­ga­ny
Se­we­ryn Gra­nia­sty – sak­so­fon
Ja­ro­sław Wa­cho­wiak – sak­so­fon
Piotr Ba­nyś – pu­zon
Piotr Wrom­bel – pia­no fen­de­ra
Zbi­gniew Wrom­bel – kon­tra­bas
Mi­ro­sław Ka­miń­ski – per­ku­sja
Pa­weł Wy­pych – wi­zu­ali­za­cje
Iwo­na Wi­tek – aran­ża­cje, in­stru­men­ta­cja
________
Kom­po­zy­tor:
Ma­ciej For­tu­na (ur. 13 wrze­śnia 1982 w Lesz­nie) – trę­bacz, kom­po­zy­tor jaz­zo­wy i pro­du­cent mu­zycz­ny; dok­tor ha­bi­li­to­wa­ny sztuk mu­zycz­nych i ma­gi­ster na­uk praw­nych, pro­wa­dzą­cy ak­tyw­ną dzia­łal­ność ar­ty­stycz­ną. Wy­kła­da ja­ko ad­iunkt w kla­sie trąb­ki jaz­zo­wej w Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Po­zna­niu. Dok­to­ry­zo­wał się w 2012 ro­ku na pod­sta­wie pra­cy Kre­acja dzie­ła in­spi­ro­wa­na współ­cze­sny­mi moż­li­wo­ścia­mi elek­tro­nicz­ne­go prze­twa­rza­nia dźwię­ku trąb­ki w mu­zy­ce jaz­zo­wej. W 2014 ro­ku uho­no­ro­wa­ny zo­stał Na­gro­dą Ar­ty­stycz­ną Mia­sta Po­zna­nia.
Prócz kre­owa­nia wła­sne­go ję­zy­ka mu­zycz­nej wy­po­wie­dzi oraz po­sze­rza­nia pa­le­ty brzmie­nio­wej swo­je­go in­stru­men­tu, eks­pe­ry­men­tu­je z łą­cze­niem róż­nych ga­tun­ków sztu­ki. Istot­nym ele­men­tem je­go twór­czo­ści jest wy­ko­rzy­sty­wa­nie li­ve elec­tro­nics. Two­rzy i re­ży­se­ru­je kon­cer­ty mul­ti­me­dial­ne oraz pro­duk­cje vi­deo.

 

Print

 

 

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da