Camino w Polsce

Ca­mi­no de San­tia­go – Dro­ga św. Ja­ku­ba jest jed­nym z naj­waż­niej­szych, chrze­ści­jań­skich szla­ków piel­grzym­ko­wych i naj­dłuż­szym ozna­ko­wa­nym szla­kiem pąt­ni­czym na świe­cie. Obec­nie Szlak Ja­ku­bo­wy prze­bie­ga przez nie­mal ca­łą Eu­ro­pę, koń­cząc się w ka­te­drze w San­tia­go de Com­po­ste­la. W ostat­nich la­tach do Com­po­ste­li przy­by­wa pie­szo, na ro­we­rze lub kon­no po­nad 200 tys. osób.

foto_02-02_13-14-2014

Z róż­nych wzglę­dów – głów­nie cza­so­wych, fi­nan­so­wych i zdro­wot­nych – nie każ­de­mu jest da­ne od­być piel­grzym­kę do od­le­głej Hisz­pa­nii, aby po­mo­dlić się w kryp­cie kry­ją­cej szcząt­ki pierw­sze­go mę­czen­ni­ka wśród Apo­sto­łów. Do­sko­na­łym jed­nak wyj­ściem jest piel­grzy­mo­wa­nie pol­ski­mi od­cin­ka­mi Ca­mi­no de San­tia­go i łącz­ność du­cho­wa z ka­te­drą com­po­ste­lań­ską. War­to pod­kre­ślić, że Dro­ga św. Ja­ku­ba jest obec­nie naj­dłuż­szym, ozna­ko­wa­nym szla­kiem piel­grzym­ko­wym w Pol­sce. Od mo­men­tu wy­ty­cze­nia i ozna­ko­wa­nia pierw­sze­go od­cin­ka Dro­gi św. Ja­ku­ba w Pol­sce (Dol­no­ślą­ska Dro­ga św. Ja­ku­ba – otwar­ta w 2005 r.) do chwi­li obec­nej ozna­ko­wa­no już 22 od­cin­ków Szla­ku Ja­ku­bo­we­go – w su­mie 5 000 km! W wie­lu re­gio­nach Pol­ski or­ga­ni­zo­wa­ne jest tak­że tzw. nie­dziel­ne piel­grzy­mo­wa­nie Dro­gą św. Ja­ku­ba (wię­cej in­for­ma­cji na www.caminogalicja.pl).

Ul­tre­ia! Ul­tre­ia! – Na­przód, da­lej! – to pra­sta­re po­zdro­wie­nie piel­grzy­mów za­war­te w śre­dnio­wiecz­nej „Pie­śni piel­grzy­mów do Com­po­ste­li” niech bę­dzie za­chę­tą do wy­bra­nia się na naj­pięk­niej­szą dro­gą świa­ta – do San­tia­go de Com­po­ste­la, gdzie „na krań­cu kon­ty­nen­tu czci­god­ny Ja­kub na nas cze­ka, je­go uśmiech od wie­ków unie­ru­cha­mia słoń­ce, któ­re umie­ra na Fi­ni­ster­re”.

 

Fran­ci­szek Mróz