Cała klasa pomaga misjom

Pa­weł Ra­dosz od­dał swo­je kie­szon­ko­we na kup­no ko­zy dla ro­dzi­ny w Kon­go. Gim­na­zja­li­ści z So­ko­ło­wa Pod­la­skie­go zre­zy­gno­wa­li z „mi­ko­ła­jek”, a pie­nią­dze, za któ­re ku­pi­li­by so­bie pre­zen­ty, prze­zna­czy­li na „Ad­op­cję ser­ca”. Przy­nie­śli też do szko­ły nie­po­trzeb­ne za­baw­ki i zor­ga­ni­zo­wa­li lo­te­rię fan­to­wą. Do­chód prze­ka­za­li sa­le­zjań­skim mi­sjo­na­rzom.

Mi­sje zwy­kle ko­ja­rzą się z czymś od­le­głym, co nas nie do­ty­czy. Mi­sjo­na­rze są gdzieś w świe­cie, a my ma­my swo­je pro­ble­my tu, na miej­scu. Dwa ty­sią­ce pol­skich mi­sjo­na­rzy i mi­sjo­na­rek gło­szą Do­brą No­wi­nę i nio­są kon­kret­ną po­moc w 97 kra­jach. A jed­nak. My mo­że­my ich wspie­rać.

foto_01-01_23-2015

Mo­żesz, chcesz, po­tra­fisz Nie wszyst­kich stać na wspar­cie fi­nan­so­we mi­sji. Ja­ko ucznio­wie nie ma­my wie­lu pie­nię­dzy, ale by po­ma­gać mi­sjo­na­rzom, wy­star­czą do­bre ser­ce i szcze­re chę­ci. Fun­da­cja „Re­demp­to­ris Mis­sio” od lat wspie­ra mi­sje, wy­sy­ła­jąc le­kar­stwa, środ­ki opa­trun­ko­we i sprzęt me­dycz­ny, ale tak­że znacz­ki pocz­to­we, oku­la­ry, sta­re lecz spraw­ne te­le­fo­ny ko­mór­ko­we, a na­wet my­dło, szczo­tecz­ki do zę­bów i pam­per­sy. Mo­że zor­ga­ni­zu­je­cie po­dob­ną zbiór­kę w swo­jej kla­sie? War­to też włą­czyć się w ini­cja­ty­wę Pa­pie­skich Dzieł Mi­syj­nych, skie­ro­wa­ną do mło­dzie­ży pod na­zwą Mło­dzi dla Mi­sji. Ma ona na ce­lu roz­wi­ja­nie współ­pra­cy mi­syj­nej przez róż­ne for­my apo­stol­stwa, in­for­mo­wa­nie o mi­sjach, for­mach współ­pra­cy i po­mo­cy mi­sjom. Wejdź na ich stro­nę i sprawdź, jak po­ma­gać.

Czy wiesz, że mo­żesz po­ma­gać mi­sjom ja­ko… ro­dzic ad­op­cyj­ny? Mo­że ra­zem z kla­są za­adop­tu­je­cie ró­wie­śni­ka z dru­gie­go koń­ca świa­ta? Ad­op­cja Ser­ca to po­moc kon­kret­ne­mu, zna­ne­mu z na­zwi­ska i imie­nia dziec­ku. Ofia­ro­daw­ca opła­ca koszt utrzy­ma­nia i edu­ka­cji. W za­mian otrzy­mu­je je­go fo­to­gra­fię i ad­res, by móc z nim ko­re­spon­do­wać.

Mo­żesz tak­że po­móc pol­skim mi­sjo­na­rzom, wy­sy­ła­jąc smsa o tre­ści MISJE pod nu­mer 72032. Koszt jed­ne­go sms‑a to 2,46 zł (z VAT). Jed­ną z form po­mo­cy jest rów­nież... wy­jazd na mi­sje. To już praw­dzi­wy hard­co­re. Ale są ta­cy, któ­rzy się nie bo­ją...

 

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.