Brama do Chrystusa

Pra­ce nad oł­ta­rzem do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie na­bie­ra­ją tem­pa. Po­wstał już gli­nia­ny mo­del po­sta­ci Ma­ryi i srebr­ne li­lie.

 

Do­tych­czas pięk­no i ma­je­sta­tycz­ność po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny, któ­ra sta­no­wi część oł­ta­rza Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu w Świa­to­wym Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie, mo­gli­śmy po­dzi­wiać na pro­jek­cie gra­ficz­nym. Te­raz, kie­dy po­wstał gli­nia­ny mo­del fi­gu­ry Ma­ryi, wi­dać już urze­czy­wist­nie­nie na­szych wy­obra­żeń.

 

Fi­gu­ra po­wsta­je w pra­cow­ni gdań­skich ar­ty­stów Ma­riu­sza i Ka­mi­la Dra­pi­kow­skich. To w ich pra­cow­ni, w Gdań­sku, po­wsta­ją oł­ta­rze Ad­o­ra­cji do wszyst­kich 12 Cen­trów Mo­dli­twy o Po­kój na świe­cie (12 Gwiazd w Ko­ro­nie Ma­ryi Kró­lo­wej Po­ko­ju). Są to dzie­ła, któ­re swo­im nie­zwy­kłym wy­ra­zem słu­żą od­da­niu czci ży­we­mu Bo­gu oraz po­głę­bia­niu du­cho­wych owo­ców i łask, ja­kie pły­ną ze spo­tka­nia Chry­stu­sa Eu­cha­ry­stycz­ne­go.

 

Pro­jekt oł­ta­rza Ad­o­ra­cji w Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie za­chwy­ca swo­im pięk­nem. Cen­tral­ną czę­ścią oł­ta­rza jest du­ża, 20-cen­ty­me­tro­wa Ho­stia umiesz­czo­na pod ser­cem Ma­ryi. Po­stać Ma­ryi z otwar­ty­mi, skie­ro­wa­ny­mi ku nam w ge­ście za­pro­sze­nia dłoń­mi, jest bra­mą pro­wa­dzą­cą do Chry­stu­sa. Św. Jan Pa­weł II mó­wił o Ma­ryi ja­ko o pierw­szym w hi­sto­rii ta­ber­na­ku­lum. W swo­jej eu­cha­ry­stycz­nej en­cy­kli­ce wska­zał na szcze­gól­ny zwią­zek Ma­ryi z Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem, na­zy­wa­jąc Ją „Nie­wia­stą Eu­cha­ry­stii”, bra­mą pro­wa­dzą­cą do Chry­stu­sa, któ­ra nie przy­sła­nia nam bla­sku Je­go mi­ło­ści, lecz nas ku Niej pro­wa­dzi.

 

- Ma­my za so­bą pierw­szy, naj­waż­niej­szy etap pra­cy twór­czej – wy­ko­na­nie gli­nia­ne­go mo­de­lu po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny. Na­szym sta­ra­niem by­ło prze­ka­za­nie mi­ło­ści, tro­ski i po­ko­ju, któ­rym ota­cza nas Ma­ry­ja – mó­wi Ka­mil Dra­pi­kow­ski. – To pod ser­cem Ma­ryi znaj­dzie się naj­waż­niej­szy ele­ment ca­łe­go oł­ta­rza – Chry­stus Eu­cha­ry­stycz­ny. Do Nie­go pro­wa­dzą wszyst­kie sym­bo­le uwi­docz­nio­ne na oł­ta­rzu i bę­dzie to naj­bar­dziej roz­świe­tlo­na część oł­ta­rza  – pod­kre­śla Dra­pi­kow­ski.

 

- Kie­dy zo­ba­czy­łem fi­gu­rę Ma­ryi, za­chwy­ci­ła mnie jej de­li­kat­na, peł­na mi­ło­ści twarz, a jed­no­cze­śnie ma­je­sta­tycz­ność, któ­ra od niej bi­ła. Ucie­szy­łem się też, wi­dząc już re­al­ną fi­gu­rę Ma­ryi, bo to ko­lej­ny krok, któ­ry zbli­ża nas do ukoń­cze­nia pra­cy nad Ka­pli­cą Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój – mó­wi o. An­drzej Są­sia­dek OFM­Conv pro­boszcz pa­ra­fii Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia NMP w Nie­po­ka­la­no­wie, gdzie po­wsta­je Świa­to­we Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój.

 

Po­nad 2 me­tro­wa po­stać Ma­ryi do­ce­lo­wo zo­sta­nie wy­ko­na­na ze sre­bra. Obec­nie trwa­ją pra­ce nad od­le­wem gip­so­wym. Ko­lej­nym eta­pem bę­dzie rzeź­ba z kom­po­zy­tu, na któ­rą na­ło­żo­ne zo­sta­nie sre­bro. Po­wsta­ły tak­że srebr­ne li­lie, któ­re po wy­po­le­ro­wa­niu i do­łą­cze­niu do oł­ta­rza, utwo­rzą wie­niec wo­kół po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny. Li­lie są sym­bo­lem czy­sto­ści i od­no­szą się bez­po­śred­nio do Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia Ma­ryi.

 

 

Kwia­ty znaj­dą tak­że od­zwier­cie­dle­nie w ko­lej­nych war­stwach szkła krysz­ta­ło­we­go, prze­sła­nia­ją­cych się wza­jem­nie. Bę­dą one, obok sło­necz­nych pro­mie­ni roz­cho­dzą­cych się wo­kół Ma­ryi, two­rzyć świe­tli­stą, nie­mal nie­ma­te­rial­ną po­świa­tę, po­dob­ną do tej, w któ­rej uka­zy­wa­ła się Ma­ry­ja pod­czas ob­ja­wień w Lo­ur­des, Gu­ade­lu­pe i Fa­ti­mie. Jed­na z warstw krysz­ta­łu w swej for­mie na­wią­zu­je do Cu­dow­ne­go Me­da­li­ka Nie­po­ka­la­nej, tak bli­skie­go św. Mak­sy­mi­lia­no­wi Kol­be. Na tej war­stwie znaj­dzie się 12 szli­fo­wa­nych ka­mie­ni sym­bo­li­zu­ją­cych 12 gwiazd z apo­ka­lip­tycz­nej wi­zji św. Ja­na, któ­re tak­że znaj­du­ją od­zwier­cie­dle­nie na Cu­dow­nym Me­da­li­ku z Nie­po­ka­la­no­wa.

 

 

JAK MOŻNA WESPRZEĆ BUDOWĘ ŚWIATOWEGO CENTRUM MODLITWY O POKÓJ W NIEPOKALANOWIE

Two­rze­nie Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie, miej­sca o tak du­żym zna­cze­niu dla Po­la­ków, to bar­dzo zło­żo­ne przed­się­wzię­cie, za­rów­no na po­zio­mie du­cho­wym, jak i fi­nan­so­wym. Ba­zy­li­ka w Nie­po­ka­la­no­wie, wy­bu­do­wa­na w la­tach 1948–1954, nie by­ła pod­da­wa­na pra­com mo­der­ni­za­cyj­nym na sze­ro­ką ska­lę. Nie­zbęd­nych jest sze­reg prac bu­dow­la­nych, któ­rych koszt prze­kra­cza moż­li­wo­ści oo. Fran­cisz­ka­nów i miej­sco­wej wspól­no­ty pa­ra­fial­nej.

Aby ukoń­czyć to wy­jąt­ko­we dzie­ło, po­trzeb­ne jest i wspar­cie mo­dli­tew­ne, i ma­te­rial­ne – Ka­pli­ca Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu bę­dzie w ca­ło­ści dzie­łem sfi­nan­so­wa­nym w ra­mach skład­ki spo­łecz­nej. Uro­czy­stość kon­se­kra­cji Ka­pli­cy za­pla­no­wa­na jest na 1 wrze­śnia br.

Wię­cej in­for­ma­cji, jak udzie­lić du­cho­we­go i ma­te­rial­ne­go wspar­cia dla bu­do­wy Ka­pli­cy:

www.kaplica.niepokalanow.pl

 

mat. pra­so­we