Bóg nie umarł – w kinach od 6 marca

cd88feb05511a479ce7ecb661d0d3ab8c25b1608!16316616

Do cze­go je­steś zdol­ny... by obro­nić swo­ją wia­rę w Bo­ga?

Gdy na pierw­szych uni­wer­sy­tec­kich za­ję­ciach z fi­lo­zo­fii Josh Whe­aton (Sha­ne Har­per) po­dej­mu­je wy­zwa­nie rzu­co­ne przez osła­wio­ne­go pro­fe­so­ra-ate­istę (Ke­vin Sor­bo), któ­ry ka­że swo­im wie­rzą­cym stu­den­tom za­prze­czyć ist­nie­niu Bo­ga, wy­da­je się, że wy­nik te­go ide­olo­gicz­ne­go star­cia jest z gó­ry prze­są­dzo­ny. Josh ja­ko je­dy­ny ma w so­bie od­wa­gę, by za­kwe­stio­no­wać słyn­ne stwier­dze­nie Frie­dri­cha Nie­tz­sche­’go gło­szą­ce­go śmierć Stwór­cy. Wszy­scy ko­le­dzy i ko­le­żan­ki z gru­py Jo­sha szy­ku­ją się na ob­ser­wo­wa­nie efek­tow­nej na­ucz­ki, któ­rą do­świad­czo­ny wy­kła­dow­ca ma ewi­dent­nie za­miar dać nie­sfor­ne­mu stu­den­to­wi. Jo­sha ostrze­ga­no przed po­glą­da­mi nie­prze­jed­na­ne­go pro­fe­so­ra Ra­dis­so­na, lecz chło­pak i tak po­sta­wia sta­nąć w obro­nie wła­snej wia­ry. Do­pie­ro po fak­cie zro­zu­miał, że być mo­że utrud­nił so­bie tym sa­mym ca­łe stu­denc­kie ży­cie. Ma czas do koń­ca se­me­stru, by prze­ko­nać wy­kła­dow­cę i resz­tę uczest­ni­ków kur­su fi­lo­zo­fii, że Bóg jed­nak ist­nie­je. Chło­pak za­czy­na za­sta­na­wiać się, czy jest fak­tycz­nie w sta­nie udo­wod­nić ist­nie­nie Bo­ga, czy też po­le­gnie na po­lu bi­twy i w re­zul­ta­cie bę­dzie mu­siał wy­bie­rać mię­dzy wia­rą i wła­sną przy­szło­ścią na Uni­wer­sy­te­cie. Mi­mo co­raz więk­szych wąt­pli­wo­ści znaj­du­je w so­bie si­łę, by sta­wić czo­ła nie­ugię­te­mu prze­ciw­ni­ko­wi, udo­wod­nić wła­sną war­tość oraz spró­bo­wać ob­ró­cić bez­na­dziej­nie wy­glą­da­ją­cą sy­tu­ację na swo­ją ko­rzyść.

W fil­mie „Bóg nie umarł” wy­stę­pu­je ple­ja­da zna­nych i lu­bia­nych ak­to­rów re­pre­zen­tu­ją­cych róż­ne ob­sza­ry ame­ry­kań­skie­go ki­na i te­le­wi­zji. Ke­vin Sor­bo za­pi­sał się w pa­mię­ci wi­dzów na ca­łym świe­cie ty­tu­ło­wą ro­lą w prze­bo­jo­wym se­ria­lu „Her­ku­les”, jed­nak­że wy­stą­pił też w dzie­siąt­kach fil­mów, na cze­le z „Sur­fer­ką z cha­rak­te­rem” Se­ana McNa­ma­ry oraz „Kul­lem zdo­byw­cą” Joh­na Ni­co­lel­la. Z ko­lei mło­dy i uta­len­to­wa­ny Sha­ne Har­per do­pie­ro roz­po­czy­na swo­ją przy­go­dę z ak­tor­stwem, ale ma już na kon­cie licz­ne suk­ce­sy, wli­cza­jąc w to ro­le w „High Scho­ol Mu­si­cal 2” Ken­ny­’e­go Or­te­gi, „Na­zy­wam się Khan” Ka­ra­na Jo­ha­ra oraz se­ria­lu „Po­wo­dze­nia Char­lie”. W ro­lach dru­go­pla­no­wych zo­ba­czy­my do­dat­ko­wo Da­vi­da A.R. Whi­te­’a („Dzwo­ny pie­kiel­ne” Ale­go Bi­ja­na, obie czę­ści „Re­ve­la­tion Ro­ad” Ga­brie­la Sa­blof­fa), De­ana Ca­ina (pa­mięt­ny Clark Kent z se­ria­lu „No­we przy­go­dy Su­per­ma­na”, ale tak­że z „Wy­ści­gu szczu­rów” Jer­ry­’e­go Zuc­ke­ra). Go­ścin­nie na ekra­nie po­ja­wia­ją się człon­ko­wie prze­bo­jo­we­go chrze­ści­jań­skie­go ze­spo­łu pop-roc­ko­we­go News­boys, a tak­że zna­ni z nie­zwy­kle po­pu­lar­ne­go re­ali­ty show „Dy­na­stia ka­czo­rów” Wil­lie i Ko­rie Ro­bert­son.

Film „Bóg nie umarł” wy­re­ży­se­ro­wał Ha­rold Cronk na pod­sta­wie sce­na­riu­sza na­pi­sa­ne­go przez Co­ry­’e­go So­lo­mo­na oraz Chuc­ka Kon­zel­ma­na. Ob­raz wy­pro­du­ko­wa­li Eli­za­beth Tra­vis, Da­vid A.R. Whi­te, Mi­cha­el Scott oraz Rus­sell Wol­fe, przy udzia­le ko-pro­du­cen­tów Li­sy Ar­nold i Jar­re­da Co­ate­sa. Film zo­stał na­krę­co­ny w m.in. Lo­uisia­na Sta­te Uni­ver­si­ty w Ba­ton Ro­uge, Los An­ge­les oraz Re­liant Are­na w Ho­uston, gdzie krę­co­no w trak­cie kon­cer­tu ze­spo­łu News­boys.

fot. Bóg nie umarł/Monolith Films.

Zwia­stun fil­mu w j.polskim:

https://vimeo.com/119735129