Bo młodzi szukają wartości

By od­na­leźć per­ły wśród ka­mie­ni, trze­ba się tro­chę wy­si­lić. Co war­to oglą­dać i cze­go war­to słu­chać?

Ze wszyst­kich stron me­dia i por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we za­sy­pu­ją nas ste­ka­mi bzdur i bez­sen­sow­nych in­for­ma­cji. Czę­sto brak w nich ja­kich­kol­wiek war­to­ści czy praw­dy, ale ma­my dla was in­te­re­su­ją­ce pro­po­zy­cje.

Każ­dy ma swo­je We­ster­plat­te

Od pra­wie ro­ku w Te­le­wi­zji Trwam emi­to­wa­ny jest pro­gram „We­ster­plat­te mło­dych”. Ty­tuł na­wią­zu­je do słów św. Ja­na Paw­ła II, któ­ry mó­wił, że każ­dy mło­dy ma w ży­ciu swo­je We­ster­plat­te. Pro­gram dla mło­dzie­ży two­rzy mło­dzież. – Po­ru­sza­my te­ma­ty pa­trio­tycz­ne, spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we, re­li­gij­ne. Moż­na po­wie­dzieć, że ży­je­my tym, czym ży­je czło­wiek mło­dy – opo­wia­da Woj­ciech Ko­nop­ka, re­ali­za­tor pro­gra­mu.

foto_01-03_03-2015

Każ­dy od­ci­nek „We­ster­plat­te mło­dych” to fe­lie­ton ry­sun­ko­wy, son­da wśród mło­dzie­ży, świa­dec­two a tak­że te­le­dysk. Głów­nym punk­tem pro­gra­mu jest tzw. Stre­fa mło­dych, do któ­rej za­pra­sza­ni są go­ście z ca­łej Pol­ski, m.in. człon­ko­wie Ru­chu Czy­stych Serc, Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży i stu­den­ci Wyż­szej Szko­ły Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Me­dial­nej w To­ru­niu.

– Za­wsze je­ste­śmy tam, gdzie dzie­je się coś cie­ka­we­go i war­to­ścio­we­go dla mło­dzie­ży. Dla­te­go nie re­ali­zu­je­my pro­gra­mu tyl­ko ze stu­dia, ale rów­nież na wy­jaz­dach. By­li­śmy np. w Kra­ko­wie i w Pra­dze pod­czas Eu­ro­pej­skie­go Spo­tka­nia Mło­dych w Du­chu Ta­ize – do­da­je Woj­ciech.

Ka­ro­li­na Pod­lew­ska

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu Dro­gi 3/2015. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.