Biada wam, jeśli nie zdołacie obronić życia

Bia­da wam, je­śli nie zdo­ła­cie obro­nić ży­cia. Ko­ściół po­trze­bu­je wa­szej ener­gii, wa­sze­go en­tu­zja­zmu, wa­szych mło­dzień­czych ide­ałów, aby prze­nik­nąć ca­łą tkan­kę spo­łecz­ną Ewan­ge­lią Ży­cia, któ­ra prze­kształ­ci ludz­kie ser­ca i struk­tu­ry spo­łecz­ne, tak aby po­wsta­ła cy­wi­li­za­cja praw­dzi­wej spra­wie­dli­wo­ści i mi­ło­ści. Dziś bar­dziej niż w prze­szło­ści, w świe­cie czę­sto po­zba­wio­nym świa­tła i wy­zu­tym z od­wa­gi, ja­ką da­ją szla­chet­ne ide­ały, lu­dzie po­trze­bu­ją no­wej, ożyw­czej du­cho­wo­ści Ewan­ge­lii. De­nver, 1993 r.

Nie bój­cie się iść na uli­ce i do miejsc, gdzie gro­ma­dzą się lu­dzie, aby jak apo­sto­ło­wie gło­sić Chry­stu­sa i Do­brą No­wi­nę zba­wie­nia na pla­cach miast, osie­dli i wsi. Nie czas te­raz wsty­dzić się Ewan­ge­lii, ale czas gło­sić ją na da­chach. Nie lę­kaj­cie się po­rzu­cić wy­god­ne­go, usta­lo­ne­go spo­so­bu ży­cia, aby pod­jąć wy­zwa­nie gło­sze­nia Chry­stu­sa we współ­cze­snej me­tro­po­lii. To wy mu­si­cie „wyjść na roz­staj­ne dro­gi” (por. Mt 22, 9) i za­pra­szać wszyst­kich na­po­tka­nych na ucztę, któ­rą Bóg przy­go­to­wał dla swe­go lu­du. Strach bądź obo­jęt­ność nie mo­gą nas po­wstrzy­my­wać od gło­sze­nia Ewan­ge­lii, bo nie ma ona być spra­wą oso­bi­stą, pry­wat­ną. De­nver, 1993 r.

Nie­raz je­ste­ście bar­dzo kry­tycz­ni wo­bec świa­ta do­ro­słych – ja sam by­łem ta­ki jak wy, a cza­sem oni są bar­dzo kry­tycz­ni wo­bec was – to też jest praw­dą. Nie ma w tym nic no­we­go i cza­sem ta kry­ty­ka ma re­al­ne pod­sta­wy. Pa­mię­taj­cie jed­nak za­wsze, że za­wdzię­cza­cie swo­im ro­dzi­com ży­cie i wy­cho­wa­nie. Ma­ni­la, 1995 r.

Dziś Chry­stus zwra­ca się z py­ta­niem do każ­de­go z was: „Czy ko­chasz Mnie?ˮ. Pro­si was, by­ście Go ko­cha­li! Wszyst­ko in­ne ma z te­go wy­ni­kać. De­cy­zja pój­ścia za Je­zu­sem nie ozna­cza, że na­tych­miast trze­ba coś ro­bić al­bo coś mó­wić, ale przede wszyst­kim ko­chać Go, być z Nim, przy­jąć Go bez za­strze­żeń we wła­snym ży­ciu. Ca­stel Gan­dol­fo, 2000 r.

 

Św. Jan Pa­weł II