Betlejem w Krakowie

Naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­ko­we na świe­cie!

Be­tle­jem w Kra­ko­wie

27 stycz­nia (pią­tek), godz. 19:00

Tau­ron Are­na

Bi­le­ty do­stęp­ne na www.bilety24.pl  oraz w ka­sie Are­ny na 2 godz. przed kon­cer­tem

Pod­czas kon­cer­tu Be­tle­jem w Kra­ko­wie od­bę­dzie się naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­ko­we na świe­cie! Kra­ko­wia­nom zło­ży ży­cze­nia tak­że Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, dla któ­re­go 27 stycz­nia bę­dzie ostat­nim dniem peł­nie­nia funk­cji Me­tro­po­li­ty Kra­kow­skie­go.

W Tau­ron Are­nie spo­tka­my się na po­nad 2,5‑godzinnym kon­cer­cie, pod­czas któ­re­go za­brzmią naj­pięk­niej­sze ko­lę­dy i pie­śni bo­żo­na­ro­dze­nio­we z róż­nych stron świa­ta. Zo­sta­ną one wy­ko­na­ne w no­wych i ory­gi­nal­nych aran­ża­cjach. Dla kra­kow­skiej pu­blicz­no­ści za­śpie­wa­ją na sce­nie 360 stop­ni naj­więk­sze gwiaz­dy es­tra­dy i oso­bo­wo­ści mu­zycz­ne, m. in. TGD, Na­ta­lia Nie­men, Ma­ri­ka, Ku­ba Ba­dach, Piotr Cu­gow­ski oraz Mate.O. Przy wej­ściu na kon­cert każ­dy widz otrzy­ma pro­gram wraz z opłat­kiem, któ­rym po­ła­mie się z in­ny­mi. Pu­blicz­ność zo­sta­nie tak­że za­pro­szo­na do wspól­ne­go śpie­wa­nia ko­lęd.

Be­tle­jem w Kra­ko­wie jest czę­ścią tra­sy kon­cer­to­wej pt. Be­tle­jem w Pol­sce, któ­ra od­by­wa się w 12 pol­skich mia­stach. Wszę­dzie ha­le są peł­ne. Kon­cert wy­wo­łu­je en­tu­zjazm i du­żo do­brych emo­cji. Wśród pu­blicz­no­ści za­rów­no lu­dzie mło­dzi, jak i star­si, du­chow­ni i świec­cy; co szcze­gól­nie cie­szy – mnó­stwo dzie­ci, któ­re wy­jąt­ko­wo ra­do­śnie uczest­ni­czą w kon­cer­tach, śpie­wa­jąc i tań­cząc na wi­dow­ni. Pu­blicz­ność re­agu­je wręcz eu­fo­rycz­nie na ory­gi­nal­ne, czę­sto za­ska­ku­ją­ce in­ter­pre­ta­cje ko­lęd, jak np. Nie by­ło miej­sca dla Cie­bie w wy­ko­na­niu Na­ta­lii Nie­men. Bar­dzo róż­no­rod­ne aran­ża­cje i in­ter­pre­ta­cje pie­śni bo­żo­na­ro­dze­nio­wych, tak­że afry­kań­skie i la­ty­no­skie ryt­my, spra­wia­ją, że wi­dzo­wie wie­lo­krot­nie pod­ry­wa­ją się do… tań­ca. At­mos­fe­ra wspól­ne­go, ra­do­sne­go świę­to­wa­nia się­ga ze­ni­tu pod­czas skła­da­nia so­bie ży­czeń no­wo­rocz­nych przez uczest­ni­ków kon­cer­tów. Tłum wi­dzów ko­ły­sze się już na do­bre pod­czas wspól­ne­go z ar­ty­sta­mi ko­lę­do­wa­nia. Po­mi­mo pra­wie 2,5 ‑go­dzin­nej daw­ki mu­zy­ki pu­blicz­ność pro­si o bi­sy, a ha­le kon­cer­to­we pu­sto­sze­ją bar­dzo po­wo­li. Ka­to­wic­ki Spodek, gdyń­ską Are­nę czy Atlas Are­ne w Ło­dzi wi­dzo­wie opusz­cza­li w bar­dzo ra­do­snych na­stro­jach; z ca­łą pew­no­ścią nie tyl­ko w po­czu­ciu świet­nie spę­dzo­ne­go cza­su, ale rów­nież w bli­sko­ści z in­ny­mi uczest­ni­ka­mi kon­cer­tu, a tak­że z ar­ty­sta­mi.

Tra­sie kon­cer­to­wej to­wa­rzy­szy ak­cja spo­łecz­na “Głod­nych na­kar­mić”.

Do­chód z kon­cer­tów zo­sta­nie prze­zna­czo­ny na wspar­cie osób nie­do­ży­wio­nych.

Je­śli uczest­ni­czysz w kon­cer­cie, to już po­ma­gasz!

Wspie­raj ak­cję, tak­że wy­sy­ła­jąc sms o tre­ści „Be­tle­jem” pod nr 72052

 

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy:

Mał­żon­ka Pre­zy­den­ta RP Aga­ta Korn­hau­ser-Du­da

Pa­tro­nat:

Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski

Kar­dy­nał Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski

Pa­tro­nat me­dial­ny:

Te­le­wi­zja Pol­ska, Pro­gram Pierw­szy Pol­skie­go Ra­dia

mat. pra­so­we

 

betlejem w polsce 4