Naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­kowe na świecie!

Be­tle­jem w Krakowie

27 stycz­nia (pią­tek), godz. 19:00

Tau­ron Arena

Bi­lety do­stępne na www.bilety24.pl  oraz w ka­sie Areny na 2 godz. przed koncertem

Pod­czas kon­certu Be­tle­jem w Kra­ko­wie od­bę­dzie się naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­kowe na świe­cie! Kra­ko­wia­nom złoży ży­cze­nia także Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, dla któ­rego 27 stycz­nia bę­dzie ostat­nim dniem peł­nie­nia funk­cji Me­tro­po­lity Krakowskiego.

W Tau­ron Are­nie spo­tkamy się na po­nad 2,5-godzinnym kon­cer­cie, pod­czas któ­rego za­brzmią naj­pięk­niej­sze ko­lędy i pie­śni bo­żo­na­ro­dze­niowe z róż­nych stron świata. Zo­staną one wy­ko­nane w no­wych i ory­gi­nal­nych aran­ża­cjach. Dla kra­kow­skiej pu­blicz­no­ści za­śpie­wają na sce­nie 360 stopni naj­więk­sze gwiazdy es­trady i oso­bo­wo­ści mu­zyczne, m. in. TGD, Na­ta­lia Nie­men, Ma­rika, Kuba Ba­dach, Piotr Cu­gow­ski oraz Mate.O. Przy wej­ściu na kon­cert każdy widz otrzyma pro­gram wraz z opłat­kiem, któ­rym po­ła­mie się z in­nymi. Pu­blicz­ność zo­sta­nie także za­pro­szona do wspól­nego śpie­wa­nia kolęd.

Be­tle­jem w Kra­ko­wie jest czę­ścią trasy kon­cer­to­wej pt. Be­tle­jem w Pol­sce, która od­bywa się w 12 pol­skich mia­stach. Wszę­dzie hale są pełne. Kon­cert wy­wo­łuje en­tu­zjazm i dużo do­brych emo­cji. Wśród pu­blicz­no­ści za­równo lu­dzie mło­dzi, jak i starsi, du­chowni i świeccy; co szcze­gól­nie cie­szy — mnó­stwo dzieci, które wy­jąt­kowo ra­do­śnie uczest­ni­czą w kon­cer­tach, śpie­wa­jąc i tań­cząc na wi­downi. Pu­blicz­ność re­aguje wręcz eu­fo­rycz­nie na ory­gi­nalne, czę­sto za­ska­ku­jące in­ter­pre­ta­cje ko­lęd, jak np. Nie było miej­sca dla Cie­bie w wy­ko­na­niu Na­ta­lii Nie­men. Bar­dzo róż­no­rodne aran­ża­cje i in­ter­pre­ta­cje pie­śni bo­żo­na­ro­dze­nio­wych, także afry­kań­skie i la­ty­no­skie rytmy, spra­wiają, że wi­dzo­wie wie­lo­krot­nie pod­ry­wają się do… tańca. At­mos­fera wspól­nego, ra­do­snego świę­to­wa­nia sięga ze­nitu pod­czas skła­da­nia so­bie ży­czeń no­wo­rocz­nych przez uczest­ni­ków kon­cer­tów. Tłum wi­dzów ko­ły­sze się już na do­bre pod­czas wspól­nego z ar­ty­stami ko­lę­do­wa­nia. Po­mimo pra­wie 2,5 –go­dzin­nej dawki mu­zyki pu­blicz­ność prosi o bisy, a hale kon­cer­towe pu­sto­szeją bar­dzo po­woli. Ka­to­wicki Spodek, gdyń­ską Arenę czy Atlas Arene w Ło­dzi wi­dzo­wie opusz­czali w bar­dzo ra­do­snych na­stro­jach; z całą pew­no­ścią nie tylko w po­czu­ciu świet­nie spę­dzo­nego czasu, ale rów­nież w bli­sko­ści z in­nymi uczest­ni­kami kon­certu, a także z artystami.

Tra­sie kon­cer­to­wej to­wa­rzy­szy ak­cja spo­łeczna “Głod­nych nakarmić”.

Do­chód z kon­cer­tów zo­sta­nie prze­zna­czony na wspar­cie osób niedożywionych.

Je­śli uczest­ni­czysz w kon­cer­cie, to już pomagasz!

Wspie­raj ak­cję, także wy­sy­ła­jąc sms o tre­ści „Be­tle­jem” pod nr 72052

 

Pa­tro­nat honorowy:

Mał­żonka Pre­zy­denta RP Agata Kornhauser-Duda

Pa­tro­nat:

Kon­fe­ren­cja Epi­sko­patu Polski

Kar­dy­nał Sta­ni­sława Dzi­wi­sza, Me­tro­po­lita Krakowski

Pa­tro­nat medialny:

Te­le­wi­zja Pol­ska, Pro­gram Pierw­szy Pol­skiego Radia

mat. pra­sowe

 

betlejem w polsce 4

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: