Betlejem sióstr bernardynek

Bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nie do świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia za­czy­na się u sióstr ber­nar­dy­nek 16 grud­nia. Wte­dy to roz­po­czy­na­na jest No­wen­na do Dzie­ciąt­ka Je­zus, któ­ra w klasz­to­rze ma cha­rak­ter bar­dzo uro­czy­sty. Sio­stry w pro­ce­sji ob­cho­dzą ko­ry­ta­rze klasz­tor­ne i od­ma­wia­ją cząst­kę Ró­żań­ca. Na koń­cu idzie mat­ka prze­ło­żo­na, nio­sąc fi­gur­kę Dzie­ciąt­ka Je­zus.

24 grud­nia sio­stry wsta­ją o zwy­kłej dla sie­bie po­rze, tzn. przed pią­tą. We­dług har­mo­no­gra­mu do go­dzi­ny 17:00 dzień ten nie róż­ni się od zwy­kłe­go dnia. Wy­czu­wal­na jest jed­nak świą­tecz­na at­mos­fe­ra, z kuch­ni do­bie­ga­ją za­pa­chy wi­gi­lij­nych po­traw, a w ca­łym klasz­to­rze pach­nie la­sem z po­wo­du de­ko­ro­wa­nia cel i re­fek­ta­rza igli­wiem. Sio­stry, po­za skrom­nym ran­nym śnia­da­niem, ca­ły dzień po­szczą. Jak mó­wi mat­ka We­ro­ni­ka Wę­grzyn: – Ran­gę uro­czy­sto­ści pod­kre­śla­ją bia­łe wy­kroch­ma­lo­ne ob­ru­sy, na któ­rych le­żą opłat­ki, a pod ni­mi sian­ko. Na każ­dym sto­le stoi przy­go­to­wa­ny przez sio­stry świą­tecz­ny stro­ik, „upię­ty” z ży­wych ga­łą­zek cho­in­ki. Obok mo­je­go sto­łu stoi cho­in­ka, a pod nią żłó­bek z Dzie­ciąt­kiem. Nie bra­ku­je też pu­ste­go ta­le­rza – gdy­by ktoś z prze­cho­dzą­cych, sa­mot­nych za­pu­kał do fur­ty – pod­kre­śla.

 

 

Ser­nik bo­żo­na­ro­dze­nio­wy sióstr ber­nar­dy­nek w Koń­czy­skach

1 kost­ka mar­ga­ry­ny

50 dag cu­kru pu­dru

12 ja­jek

1,35 kg bia­łe­go se­ra

1 łyż­ka mą­ki pszen­nej

1 łyż­ka mą­ki ziem­nia­cza­nej (za­miast mą­ki mo­że być bu­dyń – naj­le­piej śmie­tan­ko­wy)

1 ły­żecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia

2 łyż­ki ru­mu

ba­ka­lie (mo­gą być też po­kro­jo­ne brzo­skwi­nie z pusz­ki)

 

Mar­ga­ry­nę utrzeć z cu­krem i żółt­ka­mi, na­stęp­nie do­dać zmie­lo­ny ser i da­lej ucie­rać (do­syć dłu­go), aż nie bę­dzie gru­dek. Do­dać wy­mie­sza­ne z prosz­kiem do pie­cze­nia oba ro­dza­je mą­ki lub mą­ki z bu­dy­niem, na­stęp­nie do­dać ba­ka­lie lub po­kro­jo­ne brzo­skwi­nie z pusz­ki i rum. Na ko­niec do­dać ubi­tą pia­nę i lek­ko wy­mie­szać. Wy­ło­żyć na blasz­kę i piec w temp. 190 stop­ni ok. 60 min. Moż­na po ok. 40 min. pie­cze­nia na wierz­chu po­ło­żyć ubi­tą pia­nę z 3–4 bia­łek z 3–4 łyż­ka­mi cu­kru. Piec jesz­cze ok. 15 min. Po upie­cze­niu nie wy­cią­gać ser­ni­ka od ra­zu z blasz­ki.

Wraz z po­ja­wie­niem się pierw­szej gwiaz­dy na nie­bie, sio­stry gro­ma­dzą się, aby roz­po­cząć wie­cze­rzę. Naj­pierw zo­sta­je od­mó­wio­na mo­dli­twa, póź­niej sio­stry od­śpie­wu­ją ko­lę­dę, a na­stęp­nie mat­ka prze­ło­żo­na prze­ka­zu­je ży­cze­nia na­de­sła­ne do klasz­to­ru, po czym skła­da ży­cze­nia sio­strom – naj­pierw ogól­ne dla ca­łej wspól­no­ty, a póź­niej in­dy­wi­du­al­ne dla każ­dej z sióstr. Wresz­cie wszyst­kie sio­stry skła­da­ją so­bie na­wza­jem ży­cze­nia. Je­dze­nie po­szcze­gól­nych po­sił­ków prze­ry­wa­ne jest śpie­wem ko­lęd.

Klasz­tor Mni­szek Ber­nar­dy­nek w Koń­czy­skach k. Za­kli­czy­na nad Du­naj­cem po­wstał w 1883 r. Je­go za­ło­ży­ciel­ką by­ła Mat­ka Ja­dwi­ga Jur­kie­wicz. Obec­nie w klasz­to­rze prze­by­wa oko­ło dwu­dzie­stu mni­szek.

O godz. 23:00 roz­po­czy­na się pro­ce­sja po klasz­to­rze – ostat­ni dzień No­wen­ny z Dzie­ciąt­kiem ze żłób­ka. Tym ra­zem śpie­wa­my ko­lę­dy. Na ko­niec mat­ka prze­ło­żo­na bło­go­sła­wi sio­stry, po czym w ka­pli­cy zo­sta­je od­pra­wio­na pa­ster­ka. W dzień Bo­że­go Na­ro­dze­nia, za­miast tra­dy­cyj­ne­go po­ran­ne­go dzwon­ka, sio­stry bu­dzą de­li­kat­ne dzwo­necz­ki anio­łów i pa­ste­rzy – czy­li kil­ka sióstr prze­bra­nych za pierw­szych go­ści be­tle­jem­skiej szo­py, pod­cho­dzi do cel po­zo­sta­łych sióstr, śpie­wa­jąc ko­lę­dy, a w za­mian do­sta­ją coś słod­kie­go. Naj­młod­sze sio­stry by­wa­ją te­go ran­ka nie­co za­sko­czo­ne. Po dłu­gich dniach ci­szy i po­ran­ne­go mil­cze­nia roz­le­ga się śpiew ko­lęd. Dni świą­tecz­ne spę­dza­my ra­zem – re­kre­acja trwa ca­ły dzień. Dru­gi dzień świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia to dzień od­wie­dzin naj­bliż­szych, przy­ja­ciół, zna­jo­mych – do­da­je za­kon­ni­ca.

 

Ka­je­tan Raj­ski

 

Dziew­czy­ny za­in­te­re­so­wa­ne po­zna­niem ży­cia klasz­to­ru ss. ber­nar­dy­nek, mo­gą pi­sać na ad­res:

Sio­stry Ber­nar­dyn­ki

Koń­czy­ska 5

32–840 Za­kli­czyn n. Du­naj­cem

e‑mail: bweronika@poczta.fm

tel.: 14 665 34 98