Wyniki „Konkursowego 20-lecia Drogi”

grafika_20-lecieKon­kur­so­we 20-le­cie „Dro­gi”

 Ma­my Zwy­cięz­ców! Tak, wiem, za­wsze w te­go ty­pu kon­kur­sach mó­wi się, że „wy­bór był bar­dzo trud­ny”. Ale co in­ne­go na­pi­sać, sko­ro to praw­da? Do­sta­li­śmy bar­dzo du­żo prac kon­kur­so­wych. Prze­róż­ne w tre­ści i for­mie. Po pro­stu do­bre. Czy­taj da­lej Wy­ni­ki „Kon­kur­so­we­go 20-le­cia Dro­gi”