Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Pod pa­tro­na­tem Dwu­ty­go­dni­ka Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” na ryn­ku wy­daw­ni­czym uka­za­ła się naj­now­sza pu­bli­ka­cja dok­to­ran­ta Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lu­bel­skie­go Ja­na Paw­ła II, Grze­go­rza K. Szcze­ci­ny pt.: Ak­tu­al­ność prze­sła­nia mo­ral­ne­go bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki w per­spek­ty­wie prze­mian spo­łecz­nych w Pol­sce po 1989 ro­ku.okladka_lepszej_jakosci

W re­cen­zji wy­daw­ni­czej, na­pi­sa­nej przez ks. dra hab. To­ma­sza Mo­ska­la z Ka­te­dry Hi­sto­rii Ko­ścio­ła w Cza­sach Naj­now­szych, Me­to­do­lo­gii i Na­uk Po­moc­ni­czych KUL, czy­ta­my: „W ostat­nich la­tach wie­lu na­ukow­ców po­dej­mo­wa­ło ba­da­nia nad wy­da­rze­nia­mi, in­sty­tu­cja­mi czy cho­ciaż­by ży­ciem po­sta­ci z po­wo­jen­nej Pol­ski. Po­zna­nie tych opra­co­wań z jed­nej stro­ny po­sze­rza na­szą wie­dzę o tym trud­nym okre­sie, wy­do­by­wa na świa­tło dzien­ne sze­re­gu za­po­mnia­nych osób i po­dej­mo­wa­nych przez nie ini­cja­tyw, z dru­giej umoż­li­wia do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu na­uko­we­go ba­da­cza cza­sów współ­cze­snych. W nurt tych ba­dań wpi­su­je się opra­co­wa­nie Pa­na Grze­go­rza Ka­mi­la Szcze­ci­ny, do­ty­czą­ce prze­sła­nia mo­ral­ne­go bło­go­sła­wio­ne­go mę­czen­ni­ka lat 80-tych XX wie­ku”.

Au­tor sku­pił się nie tyl­ko nad przed­sta­wie­niu syl­wet­ki bło­go­sła­wio­ne­go i na do­głęb­nej ana­li­zie Je­go ka­zań, któ­re zo­sta­ły opra­co­wa­ne w klu­czu: praw­da, wol­ność i god­ność oso­by ludz­kiej, spra­wie­dli­wość, so­li­dar­ność, ale przede wszyst­kim Grze­gorz Szcze­ci­na uka­zał ak­tu­al­ność gło­szo­nych war­to­ści w do­bie współ­cze­snych za­gro­żeń czy­ha­ją­cych na czło­wie­ka, a o któ­rych mo­wa w trze­cim roz­dzia­le książ­ki.

War­to nad­mie­nić, że pu­bli­ka­cja za­wie­ra „Sło­wo Bi­sku­pa” Ry­cza­na – oso­by bar­dzo moc­no zwią­za­nej z so­li­dar­no­ścio­wym śro­do­wi­skiem.

Ks. Mo­skal pu­en­tu­je re­cen­zję sło­wa­mi: „Książ­kę Pa­na Grze­go­rza Ka­mi­la Szcze­ci­ny uwa­żam za no­wa­tor­ską w za­kre­ślo­nym te­ma­cie, ubo­ga­ca­ją­cą na­szą wie­dzę nie tyl­ko o bio­gram ks. Je­rze­go, ale przy­bli­ża­ją­cą ak­tu­al­ność je­go po­sta­ci współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi”.

 

Książ­kę moż­na ku­pić pod tel. 731 989 933; 782 194 898, bądź przez e‑maila: grzesszczecina@interia.pl