Artykuły z najnowszego numeru:

Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­kowa przy­je­dzie dr Rice Bro­ocks, au­tor książki „Bóg nie umarł”,  która zo­stała prze­tłu­ma­czona także na ję­zyk pol­ski. Dr Rice Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mówcą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrótce… Dalej

Wiel­kimi kro­kami zbliża się ko­lejna edy­cja do­rocz­nej Kon­fe­ren­cji 24/7 Serce Da­wida, która od­bę­dzie się w dniach 21–22 paź­dzier­nika 2017 r. w War­sza­wie. W tym cza­sie jak mó­wią twórcy tej ini­cja­tywy, pra­gną, aby war­szaw­ska hala EXPO XXI za­mie­niła się w prze­strzeń nie­ustan­nej mo­dli­twy i słu­cha­nia Słowa… Dalej

Warsz­taty, kon­certy, spo­tka­nia z ar­ty­stami, wy­jąt­kowi go­ście z Pol­ski i z za­gra­nicy, a w fi­nale – po­nad 300 osób na jed­nej sce­nie. To wszystko czeka na uczest­ni­ków i wi­dzów Fe­sti­walu 7xGospel, który po raz dwu­na­sty za­go­ści w Kra­ko­wie. Mię­dzy 12 a 22 paź­dzier­nika… Dalej

Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to przed­się­wzię­cie uni­ka­towe w skali pol­skiego Ko­ścioła i pol­skiego In­ter­netu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skiego Wschodu przez swoje liczne pu­bli­ka­cje, pod­jęło się dzieła ca­ło­ścio­wego prze­kładu Fi­lo­ka­lii. Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­dema Ha­gio­rytę,… Dalej

Kon­cert „Go­spel na Skałce”, który od­był się  28 maja, po­prze­dziły trzy­dniowe warsz­taty dla człon­ków kra­kow­skich chó­rów, które od­by­wały się w Klu­bie Kuź­nia Ośrodka Kul­tury im. C. K. Nor­wida. Choć nie­wąt­pliwą war­to­ścią tych dni była moż­li­wość pracy z do­świad­czo­nymi in­struk­to­rami, do­sko­na­le­nia tech­niki śpiewu w sty­li­styce mu­zyki go­spel… Dalej

Już 3 czerwca 2017 roku na Po­lach Led­nic­kich, u źró­deł chrzciel­nych Pol­ski, od­bę­dzie się XXI Spo­tka­nie Mło­dych LEDNICA 2000 pod ha­słem „Idź i ko­chaj”. Pod­czas te­go­rocz­nego Spo­tka­nia po­dzie­limy się tym, czego na­uczy­li­śmy się od św. Jana Pawła II i od śp. o. Jana W. Góry OP,… Dalej

Chcesz zo­ba­czyć, że Ko­ściół jest pe­łen ra­do­ści? Że mło­dzi lu­dzie nie zga­dzają się na sza­rość dnia co­dzien­nego i by­le­ja­kość ży­cia? Je­steś cie­kaw osób, dla któ­rych mo­ral­ność nie jest za­leżna od chwili? In­te­re­su­jesz się do­brą mu­zyką chrze­ści­jań­ską? A może nie wiesz czym jest i chcesz ją spraw­dzić? To… Dalej

Czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co może nisz­czyć re­la­cję mię­dzy ko­bietą a męż­czy­zną? Nasz pre­le­gent — ks. Ma­rek Dzie­wiecki — eks­pert nie tylko w dzie­dzi­nie wiary, ale także psy­cho­lo­gii, ma­jący na swoim kon­cie liczne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści opo­wie o mi­tach ne­ga­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na tę relację.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie… Dalej

Przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie już nie­ba­wem roz­le­gną się dźwięki Go­spel na Skałce. Wy­da­rze­nie po raz trzeci zjed­no­czy miej­scowe chóry go­spel i sta­nie się mu­zyczną ucztą dla publiczności.

Nie­dzielne po­po­łu­dnie – 28 maja – wy­pełni ra­do­sny śpiew dzie­się­ciu ze­spo­łów ze­bra­nych na jed­nej sce­nie. Kon­cert ten to… Dalej

W dniach 21–23 kwiet­nia 2017r. w klasz­to­rze oo. Do­mi­ni­ka­nów w Ło­dzi przy ulicy Zie­lo­nej 13 od­będą się Warsz­taty Mu­zyki Li­tur­gicz­nej pt. „Mi­ło­sier­dzia pra­gnę”. Po­pro­wa­dzą je o. Da­wid Kusz OP, Pa­weł Bę­be­nek i Piotr Pałka.

Jest to pro­jekt skie­ro­wany do wo­ka­li­stów i in­stru­men­ta­li­stów za­in­te­re­so­wa­nych mu­zyką… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: