2 mar­ca mar­ca wcho­dzi do kin film pt. „Mo­ja Mi­łość” in­spi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi, tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi.

Mo­ja Mi­łość” to fa­bu­lar­na opo­wieść o Ra­chel Joy Scott – pierw­szej (spo­śród 13) ofia­ry strze­la­ni­ny w Co­lum­bi­ne High Scho­ol, któ­ra mia­ła miej­sce 20 kwiet­nia 1999 ro­ku. Film po­wstał w opar­ciu o  hi­sto­rię Ra­chel, a tak­że od­na­le­zio­nych po śmier­ci pa­mięt­ni­ków dziew­czy­ny, bę­dą­cych nie­zwy­kłym świa­dec­twem wia­ry, tę­sk­no­ty za Bo­giem, re­li­gij­nych po­szu­ki­wań i na­sto­let­nich roz­te­rek.

Mo­ja Mi­łość” to opo­wieść o od­kry­wa­niu przez mło­dą dziew­czy­nę swo­jej wia­ry, o po­szu­ki­wa­niu Bo­ga i po­dą­ża­niu za je­go gło­sem. Fa­bu­ła fil­mu prze­pla­ta lo­sa­mi Ra­chel z hi­sto­ria­mi Eri­ca Har­ri­sa i Dy­la­na Kle­bol­da, dwóch uczniów szko­ły i spraw­ców szkol­nej ma­sa­kry.

Zwia­stun: https://www.youtube.com/watch?v=hdJtMgqLjZw&feature=youtu.be

mat. prasowe/oprac. ag