Wiel­kimi kro­kami zbliża się ko­lejna edy­cja do­rocz­nej Kon­fe­ren­cji 24/7 Serce Da­wida, która od­bę­dzie się w dniach 21–22 paź­dzier­nika 2017 r. w War­sza­wie. W tym cza­sie jak mó­wią twórcy tej ini­cja­tywy, pra­gną, aby war­szaw­ska hala EXPO XXI za­mie­niła się w prze­strzeń nie­ustan­nej mo­dli­twy i słu­cha­nia Słowa Bo­żego. Swego pa­ster­skiego bło­go­sła­wień­stwa udzie­lił wszyst­kim uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom kard. Ka­zi­mierz Nycz.

 

W pro­gra­mie Kon­fe­ren­cji or­ga­ni­za­to­rzy prze­wi­dują Uwiel­bie­nie 24/7, które roz­pocz­nie się w so­botę rano i bę­dzie trwało nie­prze­rwa­nie, aż do końca wy­da­rze­nia. W pro­gra­mie za­pla­no­wano in­spi­ru­jące wy­kłady, pa­nele dys­ku­syjne, wie­czór uwiel­bie­nia. Nie­dzielną Li­tur­gię Eu­cha­ry­styczną będą ce­le­bro­wać bi­skupi Mi­chał Ja­no­cha oraz An­drzej Sie­mie­niew­ski, a po­prze­dzi ją So­botni Wie­czór Kon­fe­sjo­na­łów wraz
z ca­ło­nocną Górą Mo­dli­twą dla chętnych.

 

W tym roku kon­fe­ren­cja zgro­ma­dzi po­now­nie lu­dzi wielu śro­do­wisk i cha­ry­zma­tów. Tym ra­zem zgro­ma­dzimy się wo­kół słów Pi­sma Świę­tego „Będę Wam Oj­cem” (2 Kor. 6:18). Pod­czas tego wy­da­rze­nia chcemy po­ka­zać współ­cze­snemu czło­wie­kowi war­tość i prze­mie­nia­jącą moc oso­bi­stego spo­tka­nia z ży­wym Bo­giem jako Do­brym Oj­cem, które owo­cuje prze­mianą serca i go­to­wo­ścią nie­sie­nia orę­dzia Ewan­ge­lii do śro­do­wisk co­dzien­nego życia.

Go­śćmi wy­da­rze­nia będą m.in. bp An­drzeja Sie­mie­niew­ski, dr Jo­han­nes Hartl, dr Ri­chard Ha­rvey, Ma­ciej Wol­ski, Mar­cin Wi­dera, o. Ro­mana Gro­szew­ski SJ, Jeff Eg­gers, Krzysz­tof Dem­czuk, Ka­rol Sob­czyk, oraz Mar­cin Zieliński.

 

Za­pisy na stro­nie https://24–7.org.pl/.

mat. pra­sowe

plakat serce dawida 2017

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: