Serce Dawida

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się ko­lej­na edy­cja do­rocz­nej Kon­fe­ren­cji 24/7 Ser­ce Da­wi­da, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 21–22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w War­sza­wie. W tym cza­sie jak mó­wią twór­cy tej ini­cja­ty­wy, pra­gną, aby war­szaw­ska ha­la EXPO XXI za­mie­ni­ła się w prze­strzeń nie­ustan­nej mo­dli­twy i słu­cha­nia Sło­wa Bo­że­go. Swe­go pa­ster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa udzie­lił wszyst­kim uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom kard. Ka­zi­mierz Nycz.

 

W pro­gra­mie Kon­fe­ren­cji or­ga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją Uwiel­bie­nie 24/7, któ­re roz­pocz­nie się w so­bo­tę ra­no i bę­dzie trwa­ło nie­prze­rwa­nie, aż do koń­ca wy­da­rze­nia. W pro­gra­mie za­pla­no­wa­no in­spi­ru­ją­ce wy­kła­dy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, wie­czór uwiel­bie­nia. Nie­dziel­ną Li­tur­gię Eu­cha­ry­stycz­ną bę­dą ce­le­bro­wać bi­sku­pi Mi­chał Ja­no­cha oraz An­drzej Sie­mie­niew­ski, a po­prze­dzi ją So­bot­ni Wie­czór Kon­fe­sjo­na­łów wraz
z ca­ło­noc­ną Gó­rą Mo­dli­twą dla chęt­nych.

 

W tym ro­ku kon­fe­ren­cja zgro­ma­dzi po­now­nie lu­dzi wie­lu śro­do­wisk i cha­ry­zma­tów. Tym ra­zem zgro­ma­dzi­my się wo­kół słów Pi­sma Świę­te­go „Bę­dę Wam Oj­cem” (2 Kor. 6:18). Pod­czas te­go wy­da­rze­nia chce­my po­ka­zać współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi war­tość i prze­mie­nia­ją­cą moc oso­bi­ste­go spo­tka­nia z ży­wym Bo­giem ja­ko Do­brym Oj­cem, któ­re owo­cu­je prze­mia­ną ser­ca i go­to­wo­ścią nie­sie­nia orę­dzia Ewan­ge­lii do śro­do­wisk co­dzien­ne­go ży­cia.

Go­ść­mi wy­da­rze­nia bę­dą m.in. bp An­drze­ja Sie­mie­niew­ski, dr Jo­han­nes Hartl, dr Ri­chard Ha­rvey, Ma­ciej Wol­ski, Mar­cin Wi­de­ra, o. Ro­ma­na Gro­szew­ski SJ, Jeff Eg­gers, Krzysz­tof Dem­czuk, Ka­rol Sob­czyk, oraz Mar­cin Zie­liń­ski.

 

Za­pi­sy na stro­nie https://24–7.org.pl/.

mat. pra­so­we

plakat serce dawida 2017