Po­ja­wił się nowy po­mysł, by po­łą­czyć du­cha pro-life z obo­wiąz­kami na uczelni. W kwiet­niu roz­strzy­gnięto pierw­szą edy­cję kon­kursu na prace ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pro-life. Or­ga­ni­za­to­rem było Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wieka. Wpły­nęły dwa­dzie­ścia trzy prace.

I na­groda za pracę ma­gi­ster­ską: Pro­blem dzie­cio­bój­stwa na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skiego Iwona Stroka: Je­stem ab­sol­wentką Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego na kie­run­kach: pe­da­go­gika opiekuńczo-wychowawcza oraz pe­da­go­gika re­so­cja­li­za­cyjna z pro­fi­lak­tyką spo­łeczną. Po­sta­no­wi­łam zba­dać pro­blem dzie­cio­bój­stwa na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skiego. Wy­da­wało mi się, że prze­stęp­stwo dzie­cio­bój­stwa do­ty­czy za­bój­stwa dziecka do 18. roku ży­cia. Gdy za­czę­łam wgłę­biać się w kwa­li­fi­ka­cję prawną, oka­zało się, że o dzie­cio­bój­stwie w uję­ciu ko­deksu kar­nego mo­żemy mó­wić tylko wtedy, gdy matka za­bije dziecko w okre­sie po­rodu pod wpły­wem jego prze­biegu (art. 149 KK).

foto_01-03_12-2017

II na­groda za pracę li­cen­cjacką: Lob­bing abor­cyjny w pol­skich me­diach Do­mi­nik Cwi­kła: Te­mat wy­bra­łem z prze­kory. Obroną ży­cia za­czą­łem się in­te­re­so­wać w li­ceum. Na stu­diach dzia­ła­łem w aka­de­mic­kim Ru­chu Obrony Ży­cia WSK­SiM. Co­raz gło­śniej wtedy mó­wiono o ak­cjach Fun­da­cji Pro – Prawo do Ży­cia, która zbie­rała pod­pisy pod pro­jek­tem ustawy chro­nią­cej ży­cie i po­ka­zy­wała zdję­cia, jak fak­tycz­nie wy­gląda abor­cja. Uzna­łem, że do­brze by było przed­sta­wić w pracy i przy oka­zji sa­memu się do­wie­dzieć, jak wy­gląda kwe­stia abor­cji w me­diach. W dzia­ła­nia pro-life an­ga­żo­wa­łem się, dzia­ła­jąc w ROŻ oraz zbie­ra­jąc pod­pisy pod pro­jek­tami pro-life. Obec­nie po­ru­szam ten te­mat na ła­mach mo­jego por­talu Kontrrewolucja.net. Pod­pi­suję wszyst­kie pe­ty­cje i pro­jekty, do­ty­czące obrony życia.

Wy­róż­nie­nie za pracę li­cen­cjacką: Rola Te­resy Strzem­bosz w hi­sto­rii i roz­woju do­mów sa­mot­nej matki w Pol­sce Alek­san­dra Strze­lecka: W pracy przy­bli­ży­łam po­stać Te­resy Strzem­bosz, jej świa­dec­two i dzia­łal­ność. Te­resa an­ga­żo­wała się w po­moc sa­mot­nym mat­kom i dziew­czy­nom, które w War­sza­wie zo­sta­wały pro­sty­tut­kami. Po­śred­ni­czyła w ad­op­cjach dzieci. Przy­czy­niła się do roz­woju po­rad­nic­twa ro­dzin­nego. Po­świę­ciła się pracy z kard. Wy­szyń­skim i służ­bie ży­ciu. Pró­buję dzie­lić się tym te­ma­tem z in­nymi i tym sa­mym włą­czać się w dzia­ła­nia pro-life. Z Te­resą Strzem­bosz ze­tknę­łam się przed pod­ję­ciem stu­diów. Bar­dzo mnie za­in­spi­ro­wała. Chcia­łam do­tknąć tego te­matu, póki jesz­cze żyją osoby, które ją znały.

Wy­róż­nie­nie za pracę ma­gi­ster­ską: Abor­cja – do­bro czy zło dla płodu z wadą wro­dzoną? Ana­liza na pod­sta­wie ka­zusu R.R. prze­ciwko Pol­sce Ka­ta­rzyna Wa­li­czek: Za­ję­łam się pro­ble­mem oceny etycz­nej abor­cji eu­ge­nicz­nej z punktu wi­dze­nia do­bra płodu. Sama przy­szłam na świat z ze­spo­łem ge­ne­tycz­nym. Ze­spół Tur­nera jest zwią­zany z bra­kiem lub uszko­dze­niem jed­nego z chro­mo­so­mów X u ko­biety. Ob­ja­wia się pro­ble­mami hor­mo­nal­nymi i wa­dami na­rzą­dów we­wnętrz­nych. Cha­rak­te­ry­styczne dla ze­społu Tur­nera są: ni­ski wzrost, bez­płod­ność, pro­blemy z ser­cem, ner­kami, tar­czycą, ukła­dem kost­nym. W prak­tyce, ży­cie ko­biet z ZT wy­gląda zwy­czaj­nie. Dziew­czyny koń­czą stu­dia i za­kła­dają ro­dziny. Mimo wszystko twier­dzi się, że to ży­cie jest niż­szej ja­ko­ści i do­pusz­cza się abor­cje w przy­padku stwier­dze­nia u płodu tej wady genetycznej.

 

Agata Gołda

 

Ter­min nad­sy­ła­nia prac do dru­giej edy­cji kon­kursu mija 31 paź­dzier­nika 2017 roku. Wię­cej: www.pro-life.pl

Za­chę­camy do re­gu­lar­nego ko­rzy­sta­nia z ser­wisu in­ter­ne­to­wego: www.pro-life.pl. Ak­tu­al­no­ści na: www.facebook.com/psozc

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: