Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie Soli Deo dzia­ła­jące przy Szkole Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skiego w War­sza­wie wy­star­to­wało z no­wym cy­klem kon­fe­ren­cji. W ra­mach „Plo­nów Ży­cia” za­pro­szono ojca Adama Szu­staka, mał­żeń­stwo Mo­nikę i Mar­cina Go­muł­ków oraz księ­dza Pio­tra Pawlukiewicza.

 
„Plony Ży­cia” to nowy cykl ASK Soli Deo SGGW skie­ro­wany nie tylko do osób wie­rzą­cych, ale rów­nież po­szu­ku­ją­cych od­po­wie­dzi na trudne py­ta­nia do­ty­czące wiary. Na­zwa cy­klu na­wią­zuje do uczelni stu­den­tów, któ­rzy go zor­ga­ni­zo­wali — Szkoły Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skiego w Warszawie.

 
Te­ma­tyka ma po­ru­szyć kwe­stię wiary w ży­ciu każ­dego czło­wieka, cią­głego na­wra­ca­nia się, pracy nad sobą, tak, aby przy­nio­sło to jak naj­lep­sze owoce i ob­fite plony. Po­przez kon­fe­ren­cję i zwy­kłą roz­mowę chcemy po­ru­szyć mniej przy­ziemne te­maty, a wszystko po to, by za­siać do­bre ziarno i gło­sić Do­brą No­winę wśród stu­den­tów. Wszyst­kie kon­fe­ren­cje od­będą się w paź­dzier­niku na te­re­nie Kam­pusu SGGW. Wstęp wolny dla wszyst­kich zainteresowanych.

 
„6 spo­so­bów na udany ślub” – pod ta­kim ha­słem zo­sta­nie wy­gło­szona kon­fe­ren­cja o. A. Szu­staka. Roz­pocz­nie ona Plony Ży­cia, jed­no­cze­śnie jest rów­nież kon­fe­ren­cją na­le­żącą do 5 se­zonu cy­klu Pach­ni­deł. Adam Szu­stak OP to znany i ce­niony do­mi­ni­ka­nin, re­ko­lek­cjo­ni­sta, wę­drowny ka­zno­dzieja. Osoba, która nie­spe­cjal­nie po­trze­buje na­szego przed­sta­wia­nia. Szcze­rymi sło­wami i po­czu­ciem hu­moru zjed­nał so­bie ty­siące wier­nych fa­nów. Jego słowa — pełne Du­cha Świę­tego — z wy­cze­ki­wa­niem słu­chane są nie tylko w Pol­sce, ale rów­nież za gra­nicą. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 12 paź­dzier­nika 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dynku 23 (ul. Cie­szew­skiego 8, 00– 001 War­szawa). W au­lach 1 i 2 prze­ma­wiać do nas bę­dzie oj­ciec Szu­stak „na żywo”, na­to­miast w au­lach 3 i 4 od­bę­dzie się live stre­aming czyli trans­mi­sja vi­deo w cza­sie rze­czy­wi­stym – nie­do­stępna w da­nym dniu ni­gdzie indziej.

 

Wiara jak ziarnko gor­czycy” – wy­stą­pie­nie Mo­niki i Mar­cina Go­muł­ków – druga kon­fe­ren­cja cy­klu „Plony Ży­cia”. Mo­nika i Mar­cin Go­muł­ko­wie to mał­żeń­stwo, które po­sta­no­wiło prze­ży­wać nie­ziem­ską ra­dość już tu na ziemi. A wszystko to za sprawą mi­ło­ści, którą oparli na trwa­łym fun­da­men­cie. Wspól­nie kro­cząc drogą do Boga cie­szą się każdą chwilą, a swoim en­tu­zja­zmem za­ra­żają in­nych. Na kon­fe­ren­cji opo­wie­dzą nam o swo­jej wie­rze jak ziarnko gor­czycy, cią­głym na­wra­ca­niu się oraz roz­woju du­cho­wym. Wspólne dą­że­nie do tego sa­mego celu ja­kim jest zba­wie­nie rze­czy­wi­ście musi być „Po­cząt­kiem Wiecz­no­ści”. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 19 paź­dzier­nika 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dynku 23 (ul. Cie­szew­skiego 8, 00– 001 War­szawa) w au­lach 1 i 2.

 
„Me­ta­noia – droga do Boga” – trze­cia, ostat­nia w tym roku, kon­fe­ren­cja cy­klu, wy­gło­szona przez ks. P. Paw­lu­kie­wi­cza, ka­zno­dzieję, któ­rego zna cała Pol­ska. Swoim po­czu­ciem hu­moru i od­wagą pod­bija serca nie tylko „ugrun­to­wa­nych ka­to­li­ków”, ale także, a może przede wszyst­kim, osoby młode, za­gu­bione, szu­ka­jące od­po­wie­dzi na trudne py­ta­nia do­ty­czące wiary i ży­cia. Za­pra­szamy na ostat­nią kon­fe­ren­cję cy­klu „Plony Ży­cia”. Ksiądz Paw­lu­kie­wicz opo­wie nam o me­ta­noi — na­wró­ce­niu, zmia­nie nie tylko my­śle­nia, ale rów­nież po­stę­po­wa­nia. Wskaże nam to Drogę, która do Niego pro­wa­dzi. Nie obie­cu­jemy jed­nak, że Droga ta bę­dzie pro­sta. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 25 paź­dzier­nika 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dynku 32 (ul. No­wo­ur­sy­now­ska 161/35, 02-787Warszawa) w au­lach 1 i 2.

 
Po­mimo, że „Plony Ży­cia” to naj­śwież­szy pro­jekt ASK Soli Deo, mamy na­dzieję, że przy­cią­gnie on duże grono od­bior­ców. Dzia­łamy z wielką ra­do­ścią i za­an­ga­żo­wa­niem. Do­ko­nu­jemy wszel­kich sta­rań, aby wszy­scy byli za­do­wo­leni i usa­tys­fak­cjo­no­wani. Za­równo od strony me­ry­to­rycz­nej jaki i tech­nicz­nej, ale przede wszyst­kim DUCHOWEJ.

Wię­cej: FB Plony Życia

mat. prasowe/oprac. ag

plakat-Plony Życia_ost

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: