PLONY ŻYCIA – NOWY CYKL KONFERENCJI ASK SOLI DEO

Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie So­li Deo dzia­ła­ją­ce przy Szko­le Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie wy­star­to­wa­ło z no­wym cy­klem kon­fe­ren­cji. W ra­mach „Plo­nów Ży­cia” za­pro­szo­no oj­ca Ada­ma Szu­sta­ka, mał­żeń­stwo Mo­ni­kę i Mar­ci­na Go­muł­ków oraz księ­dza Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza.

 
„Plo­ny Ży­cia” to no­wy cykl ASK So­li Deo SGGW skie­ro­wa­ny nie tyl­ko do osób wie­rzą­cych, ale rów­nież po­szu­ku­ją­cych od­po­wie­dzi na trud­ne py­ta­nia do­ty­czą­ce wia­ry. Na­zwa cy­klu na­wią­zu­je do uczel­ni stu­den­tów, któ­rzy go zor­ga­ni­zo­wa­li – Szko­ły Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie.

 
Te­ma­ty­ka ma po­ru­szyć kwe­stię wia­ry w ży­ciu każ­de­go czło­wie­ka, cią­głe­go na­wra­ca­nia się, pra­cy nad so­bą, tak, aby przy­nio­sło to jak naj­lep­sze owo­ce i ob­fi­te plo­ny. Po­przez kon­fe­ren­cję i zwy­kłą roz­mo­wę chce­my po­ru­szyć mniej przy­ziem­ne te­ma­ty, a wszyst­ko po to, by za­siać do­bre ziar­no i gło­sić Do­brą No­wi­nę wśród stu­den­tów. Wszyst­kie kon­fe­ren­cje od­bę­dą się w paź­dzier­ni­ku na te­re­nie Kam­pu­su SGGW. Wstęp wol­ny dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych.

 
„6 spo­so­bów na uda­ny ślub” – pod ta­kim ha­słem zo­sta­nie wy­gło­szo­na kon­fe­ren­cja o. A. Szu­sta­ka. Roz­pocz­nie ona Plo­ny Ży­cia, jed­no­cze­śnie jest rów­nież kon­fe­ren­cją na­le­żą­cą do 5 se­zo­nu cy­klu Pach­ni­deł. Adam Szu­stak OP to zna­ny i ce­nio­ny do­mi­ni­ka­nin, re­ko­lek­cjo­ni­sta, wę­drow­ny ka­zno­dzie­ja. Oso­ba, któ­ra nie­spe­cjal­nie po­trze­bu­je na­sze­go przed­sta­wia­nia. Szcze­ry­mi sło­wa­mi i po­czu­ciem hu­mo­ru zjed­nał so­bie ty­sią­ce wier­nych fa­nów. Je­go sło­wa – peł­ne Du­cha Świę­te­go – z wy­cze­ki­wa­niem słu­cha­ne są nie tyl­ko w Pol­sce, ale rów­nież za gra­ni­cą. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 12 paź­dzier­ni­ka 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dyn­ku 23 (ul. Cie­szew­skie­go 8, 00- 001 War­sza­wa). W au­lach 1 i 2 prze­ma­wiać do nas bę­dzie oj­ciec Szu­stak „na ży­wo”, na­to­miast w au­lach 3 i 4 od­bę­dzie się li­ve stre­aming czy­li trans­mi­sja vi­deo w cza­sie rze­czy­wi­stym – nie­do­stęp­na w da­nym dniu ni­gdzie in­dziej.

 

Wia­ra jak ziarn­ko gor­czy­cy” – wy­stą­pie­nie Mo­ni­ki i Mar­ci­na Go­muł­ków – dru­ga kon­fe­ren­cja cy­klu „Plo­ny Ży­cia”. Mo­ni­ka i Mar­cin Go­muł­ko­wie to mał­żeń­stwo, któ­re po­sta­no­wi­ło prze­ży­wać nie­ziem­ską ra­dość już tu na zie­mi. A wszyst­ko to za spra­wą mi­ło­ści, któ­rą opar­li na trwa­łym fun­da­men­cie. Wspól­nie kro­cząc dro­gą do Bo­ga cie­szą się każ­dą chwi­lą, a swo­im en­tu­zja­zmem za­ra­ża­ją in­nych. Na kon­fe­ren­cji opo­wie­dzą nam o swo­jej wie­rze jak ziarn­ko gor­czy­cy, cią­głym na­wra­ca­niu się oraz roz­wo­ju du­cho­wym. Wspól­ne dą­że­nie do te­go sa­me­go ce­lu ja­kim jest zba­wie­nie rze­czy­wi­ście mu­si być „Po­cząt­kiem Wiecz­no­ści”. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 19 paź­dzier­ni­ka 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dyn­ku 23 (ul. Cie­szew­skie­go 8, 00- 001 War­sza­wa) w au­lach 1 i 2.

 
„Me­ta­no­ia – dro­ga do Bo­ga” – trze­cia, ostat­nia w tym ro­ku, kon­fe­ren­cja cy­klu, wy­gło­szo­na przez ks. P. Paw­lu­kie­wi­cza, ka­zno­dzie­ję, któ­re­go zna ca­ła Pol­ska. Swo­im po­czu­ciem hu­mo­ru i od­wa­gą pod­bi­ja ser­ca nie tyl­ko „ugrun­to­wa­nych ka­to­li­ków”, ale tak­że, a mo­że przede wszyst­kim, oso­by mło­de, za­gu­bio­ne, szu­ka­ją­ce od­po­wie­dzi na trud­ne py­ta­nia do­ty­czą­ce wia­ry i ży­cia. Za­pra­sza­my na ostat­nią kon­fe­ren­cję cy­klu „Plo­ny Ży­cia”. Ksiądz Paw­lu­kie­wicz opo­wie nam o me­ta­noi – na­wró­ce­niu, zmia­nie nie tyl­ko my­śle­nia, ale rów­nież po­stę­po­wa­nia. Wska­że nam to Dro­gę, któ­ra do Nie­go pro­wa­dzi. Nie obie­cu­je­my jed­nak, że Dro­ga ta bę­dzie pro­sta. Spo­tka­nie od­bę­dzie się 25 paź­dzier­ni­ka 2017r. o go­dzi­nie 19:00 na Kam­pu­sie SGGW w bu­dyn­ku 32 (ul. No­wo­ur­sy­now­ska 161/35, 02–787Warszawa) w au­lach 1 i 2.

 
Po­mi­mo, że „Plo­ny Ży­cia” to naj­śwież­szy pro­jekt ASK So­li Deo, ma­my na­dzie­ję, że przy­cią­gnie on du­że gro­no od­bior­ców. Dzia­ła­my z wiel­ką ra­do­ścią i za­an­ga­żo­wa­niem. Do­ko­nu­je­my wszel­kich sta­rań, aby wszy­scy by­li za­do­wo­le­ni i usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni. Za­rów­no od stro­ny me­ry­to­rycz­nej ja­ki i tech­nicz­nej, ale przede wszyst­kim DUCHOWEJ.

Wię­cej: FB Plo­ny Ży­cia

mat. prasowe/oprac. ag

plakat-Plony Życia_ost