Po­le­camy:

Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

„Ucz się, módl i ufaj” – prze­ko­nują oj­co­wie, bra­cia i kle­rycy z za­konu pi­ja­rów, któ­rzy w in­ten­cji te­go­rocz­nych ma­tu­rzy­stów będą się mo­dlić od 4 do 29 maja. Ru­sza czwarta edy­cja Du­cho­wej Ad­op­cji Ma­tu­rzy­stów (DAM). Dalej

„Je­śli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie za­trzyma!” — po­nad ty­sięczny tłum śpie­wał we czwar­tek — 16 kwiet­nia w ko­ściele Naj­święt­szego Zba­wi­ciela w War­sza­wie. Uwiel­bie­nie War­szawy 2015 po raz drugi zgro­ma­dziło miesz­kań­ców Sto­licy do wspól­nego ad­o­ro­wa­nia Je­zusa. Dalej

W ra­mach ob­cho­dów 20-lecia po­wsta­nia na­szego dwu­ty­go­dnika, 25 kwiet­nia or­ga­ni­zu­jemy w kra­kow­skich Ła­giew­ni­kach kon­fe­ren­cję o wpły­wie me­diów na na­sto­lat­ków, za­gro­że­niach i szan­sach ich do­brego wykorzystania.

Ser­decz­nie za­pra­szamy. Szcze­góły na stro­nie KONFERENCJA

 

Kon­kur­sowe 20-lecie „Drogi”

 Mamy Zwy­cięz­ców! Tak, wiem, za­wsze w tego typu kon­kur­sach mówi się, że „wy­bór był bar­dzo trudny”. Ale co in­nego na­pi­sać, skoro to prawda? Do­sta­li­śmy bar­dzo dużo prac kon­kur­so­wych. Prze­różne w tre­ści i for­mie. Po pro­stu do­bre. Dalej

Droga po­leca książki: Dalej

Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” po­leca: Dalej

„Chrzest. Pol­ska. Czło­wiek” – tak brzmi ha­sło 11. Kon­kursu Pa­pie­skiego. To naj­więk­szy w Pol­sce kon­kurs wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Jana Pawła II, w ubie­gło­rocz­nej edy­cji wzięło udział pra­wie pięć i pół ty­siąca uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Dalej

W tym roku Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” ob­cho­dzi 20.urodziny. Z tej oka­zji za­chę­camy Was do wzię­cia udziału w kon­kur­sach. Do wy­gra­nia wiele atrak­cyj­nych na­gród. Dalej

Już te­raz mo­żesz po­brać Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” w wer­sji elek­tro­nicz­nej ze strony www. cyfrostudnia.pl za je­dyne 3 zł. Dalej