Po­le­camy:
Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

BÓG W KRAKOWIE roz­grywa się współ­cze­śnie na tle uro­kli­wego, ta­jem­ni­czego i mi­stycz­nego mia­sta, w któ­rym śle­dzimy losy jego miesz­kań­ców: mło­dego po­li­tyka, który otrzy­muje ko­rup­cyjną pro­po­zy­cję; dziew­czyny szu­ka­ją­cej mi­ło­ści; sto­ją­cej na roz­drożu praw­niczki spe­cja­li­zu­ją­cej się w spra­wach roz­wo­do­wych; drob­nego zło­dzieja pra­gną­cego ukraść re­li­kwiarz z Krwią Pań­ską;… Dalej

Czy dam radę? Czy po­do­łam? Czy wy­trwam? Czy to dla mnie? Czy warto? Bar­dzo wielu z nas sta­wia po­wyż­sze py­ta­nia, kiedy po­dej­mu­jemy de­cy­zję wy­ru­sze­nia na pąt­ni­czy szlak.

Czas wa­ka­cji to dla mło­dych lu­dzi czas sa­tys­fak­cji z ukoń­cze­nia ko­lej­nego roku na­uki, zda­nia eg­za­mi­nów, a dla osób star­szych, to… Dalej

Po­nad 60 osób wzięło udział w V Warsz­ta­tach Go­spel w Wię­cła­wi­cach Sta­rych, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz roz­woju Dzieci i Mło­dzieży „Pełna Chata”.  Przez dwa dni uczest­nicy in­ten­syw­nie ćwi­czyli re­per­tuar pod okiem zna­ko­mi­tego bry­tyj­skiego in­struk­tora, dy­ry­genta i wo­ka­li­sty Wayne’a El­ling­tona. Zwień­cze­niem warsz­ta­tów był im­po­nu­jący kon­cert… Dalej

Pre­sja sek­su­alna grup ró­wie­śni­czych, kom­pleks dzie­wic­twa i oka­le­cze­nia – to tylko nie­które te­maty, po­ru­szone w cza­sie kon­fe­ren­cji dla ro­dzi­ców i pe­da­go­gów Na­sto­latki 2.0. Sek­spre­sja, zor­ga­ni­zo­wa­nej 23 kwiet­nia w Krakowie.

Krótki re­por­taż z kon­fe­ren­cji można obej­rzeć tutaj:

view full post »

We wto­rek 26 kwiet­nia br. na po­zio­mie każ­dej z pol­skich die­ce­zji od­były się ko­lejne etapy XX Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Wie­dzy Bi­blij­nej. Przy­stą­pili do nich ucznio­wie z bli­sko 1400 szkół po­nad­gim­na­zjal­nych w ca­łym kraju.

W eta­pach die­ce­zjal­nych Kon­kursu Bi­blij­nego wzięli udział re­pre­zen­tanci szkół po­nad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych wcze­śniej, 15… Dalej

Przy oka­zji Nad­zwy­czaj­nego Ju­bi­le­uszu Mi­ło­sier­dzia zo­sta­nie wy­dana „Ko­ronka do Bo­żego Mi­ło­sier­dzia – Sym­fo­nicz­nie” w wy­ko­na­niu mu­zy­ków Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej pod kie­row­nic­twem Ma­rii Ziół­kow­skiej. Pra­pre­miera utworu od­bę­dzie się w Nie­dzielę Mi­ło­sier­dzia Bo­żego, 3 kwiet­nia 2016 roku, o godz. 21:00 w Ba­zy­lice Bo­żego Mi­ło­sier­dzia w Łagiewnikach.

Mu­zykę… Dalej

„Bóg nie umarł 2” to pa­sjo­nu­jąca opo­wieść o pró­bie od­po­wie­dzi na naj­waż­niej­sze py­ta­nia wy­łącz­nie przy po­mocy ar­gu­men­tów praw­nych.  Druga część filmu, który po­ru­szył serca i su­mie­nia po­nad 140 ty­sięcy pol­skich widzów.

Grace jest na­uczy­cielką hi­sto­rii  w li­ceum. Pod­czas pro­wa­dze­nia lek­cji od­po­wiada na py­ta­nie uczen­nicy, wspo­mi­na­jąc… Dalej

Re­la­cja z VI Ogól­no­pol­skiej Spar­ta­kiady Zi­mo­wej My­śle­nice, 20.02.2016 r. „Żyć – nie we­ge­to­wać!” ~bł. Pier Gior­gio Frassati

 

Dwa dni przed za­wo­dami ter­mo­me­try w My­śle­ni­cach wska­zy­wały tem­pe­ra­turę na nie­ma­łym plu­sie, poza sto­kiem próżno było szu­kać śniegu, na­to­miast or­ga­ni­za­to­rzy byli za­sy­py­wani py­ta­niami, czy za­wody zo­staną od­wo­łane. Jed­nak pełni uf­no­ści,… Dalej

8 lu­tego roz­pocz­nie się 12 edy­cja Kon­kursu Pa­pie­skiego – tym ra­zem pod ha­słem „Moje We­ster­platte”. Mło­dzi lu­dzie ze szkół po­nad­gim­na­zjal­nych będą mieli oka­zję spraw­dzić swoją wie­dzę o Ja­nie Pawle II i Jego na­uce w trzech eta­pach. Naj­pierw od 8 lu­tego do 7 marca trzeba bę­dzie… Dalej

Mi­sja Ga­briela to dzieło, które ma po­ma­gać mło­dzieży. Już robi wiele rze­czy z tro­ską o młode po­ko­le­nia. Te­raz ru­sza jej ko­lejna ini­cja­tywa. Tym ra­zem jest to stu­dniowa mo­dli­twa za li­ce­ali­stów o po­myślne zda­nie przez nich eg­za­minu ma­tu­ral­nego. Każdy kto chce wziąć udział w ak­cji, bę­dzie pro­sić… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer: