Artykuły z najnowszego numeru:

Pro­to­kół Jury

XV Ju­bi­le­uszo­wego Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Patriotycznej

Kra­ków  4–5 li­sto­pada 2017 r.

view full post »

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzyna Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bile Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bile Prize a także au­to­rem bloga fotokomorkomania.pl. Kiedy roz­po­częła się Twoja pasja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Moje „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głego wieku. Cho­dzi­łem wtedy… Dalej

Utwory pełne ra­do­ści i spon­ta­nicz­no­ści  roz­brzmie­wają na sce­nach Po­zna­nia i wielu miast Pol­ski już od wielu lat. Przy tej mu­zyce nie można spo­koj­nie usie­dzieć w ławce. Mu­zyka GOSPEL po­rywa do tańca, do wspól­nego śpie­wa­nia i uwiel­bia­nia Boga, na­wet tych, któ­rzy nie mieli z nim… Dalej

Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie Soli Deo dzia­ła­jące przy Szkole Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skiego w War­sza­wie wy­star­to­wało z no­wym cy­klem kon­fe­ren­cji. W ra­mach „Plo­nów Ży­cia” za­pro­szono ojca Adama Szu­staka, mał­żeń­stwo Mo­nikę i Mar­cina Go­muł­ków oraz księ­dza Pio­tra Pawlukiewicza.

  „Plony Ży­cia” to nowy cykl ASK Soli Deo SGGW skie­ro­wany… Dalej

Już po raz pięt­na­sty od­bę­dzie się Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wany z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pada. Tym sa­mym stwa­rza nie­sa­mo­witą oka­zję do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i wspólną modlitwę.

Ma­ło­pol­ski Kon­cert Prze­glą­dowy bę­dzie miał miej­sce 4 li­sto­pada 2017 roku od go­dziny… Dalej

Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­kowa przy­je­dzie dr Rice Bro­ocks, au­tor książki „Bóg nie umarł”,  która zo­stała prze­tłu­ma­czona także na ję­zyk pol­ski. Dr Rice Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mówcą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrótce… Dalej

Wiel­kimi kro­kami zbliża się ko­lejna edy­cja do­rocz­nej Kon­fe­ren­cji 24/7 Serce Da­wida, która od­bę­dzie się w dniach 21–22 paź­dzier­nika 2017 r. w War­sza­wie. W tym cza­sie jak mó­wią twórcy tej ini­cja­tywy, pra­gną, aby war­szaw­ska hala EXPO XXI za­mie­niła się w prze­strzeń nie­ustan­nej mo­dli­twy i słu­cha­nia Słowa… Dalej

Warsz­taty, kon­certy, spo­tka­nia z ar­ty­stami, wy­jąt­kowi go­ście z Pol­ski i z za­gra­nicy, a w fi­nale – po­nad 300 osób na jed­nej sce­nie. To wszystko czeka na uczest­ni­ków i wi­dzów Fe­sti­walu 7xGospel, który po raz dwu­na­sty za­go­ści w Kra­ko­wie. Mię­dzy 12 a 22 paź­dzier­nika… Dalej

Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to przed­się­wzię­cie uni­ka­towe w skali pol­skiego Ko­ścioła i pol­skiego In­ter­netu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skiego Wschodu przez swoje liczne pu­bli­ka­cje, pod­jęło się dzieła ca­ło­ścio­wego prze­kładu Fi­lo­ka­lii. Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­dema Ha­gio­rytę,… Dalej

Kon­cert „Go­spel na Skałce”, który od­był się  28 maja, po­prze­dziły trzy­dniowe warsz­taty dla człon­ków kra­kow­skich chó­rów, które od­by­wały się w Klu­bie Kuź­nia Ośrodka Kul­tury im. C. K. Nor­wida. Choć nie­wąt­pliwą war­to­ścią tych dni była moż­li­wość pracy z do­świad­czo­nymi in­struk­to­rami, do­sko­na­le­nia tech­niki śpiewu w sty­li­styce mu­zyki go­spel… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: