Po­le­camy:Artykuły z najnowszego numeru:

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

Ak­tu­al­no­ści:

Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” po­leca: Dalej

„Chrzest. Pol­ska. Czło­wiek” – tak brzmi ha­sło 11. Kon­kursu Pa­pie­skiego. To naj­więk­szy w Pol­sce kon­kurs wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Jana Pawła II, w ubie­gło­rocz­nej edy­cji wzięło udział pra­wie pięć i pół ty­siąca uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Dalej

W tym roku Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” ob­cho­dzi 20.urodziny. Z tej oka­zji za­chę­camy Was do wzię­cia udziału w kon­kur­sach. Do wy­gra­nia wiele atrak­cyj­nych na­gród. Dalej

Kra­kow­ski Klub Cur­lin­gowy pod­czas zi­mo­wych fe­rii szkol­nych, jak co roku, or­ga­ni­zuje tre­ning otwarty cur­lingu. Do spró­bo­wa­nia olim­pij­skiej dys­cy­pliny za­pra­sza szcze­gól­nie dzieci i mło­dzież szkolną. Dalej

Już te­raz mo­żesz po­brać Dwu­ty­go­dnik Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” w wer­sji elek­tro­nicz­nej ze strony www. cyfrostudnia.pl za je­dyne 3 zł. Dalej

Do czego je­steś zdolny... by obro­nić swoją wiarę w Boga? Dalej

Daleko od szosy Wioska w afrykańskim Togo. 450 mieszkańców. 37 km do najbliższej drogi asfaltowej. Bez prądu. Roczna opłata za naukę jednego dziecka w szkole podstawowej – 3,20 zł. Ale i tak nie wszystkich na to stać. Wieś Helota Ziemię – podstawę utrzymania – uprawia się tu wciąż motyką. Domy kryte są słomą. Podwórka wyłożone są gliną zmieszaną z nawozem zwierzęcym. Szkoła podstawowa jest teoretycznie obowiązkowa, ale w praktyce obowiązek ten nie jest egzekwowany. Czternastoletnie dzieci często mieszkają już poza rodzinną wioską i muszą radzić sobie same. Od niewiele starszych oczekuje się, że dołożą się do utrzymania domu, więc na wakacje wyjeżdżają do ościennych krajów – do pracy. Nierzadko zamiast pieniędzy przywożą AIDS. Poważnym problemem są przedwczesne ciąże dziewcząt – konsekwencja przygodnych relacji. W takiej sytuacji młoda matka, która nie ma żadnych perspektyw na przyszłość, często decyduje się na małżeństwo z dużo starszym mężczyzną, który ma już kilka żon. helota-1 Dalej

Zo­bacz

Zo­bacz

Tak, to jest książka dla Cie­bie. Wiemy, że śmi­gasz po In­ter­ne­cie, sie­dzisz na fej­sie, skaj­pu­jesz i ni­gdy nie roz­sta­jesz się z ko­mórką. Je­steś znawcą me­diów, znasz wszyst­kie naj­now­sze elek­tro­niczne ga­dżety. To tylko tech­no­lo­gia, naj­waż­niej­sza jest treść prze­kazu. Każde me­dia cze­goś od Cie­bie chcą – byś uwie­rzył w … Dalej