Po­le­camy:Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

Mi­nęło pięć lat od szum­nego za­mknię­cia skle­pów z do­pa­la­czami i wy­da­wa­łoby się, że pro­blem smar­tów od­szedł do la­musa. Tymczasem...

... wy­star­czy wejść do in­ter­netu czy wziąć pierw­szą lep­szą ga­zetę, by do­wie­dzieć się, że środki te wciąż można na­być. I to dość ła­two, bo głów­nie w sieci,… Dalej

O wy­cho­dze­niu z al­ko­ho­li­zmu i bez­dom­no­ści z To­ma­szem roz­ma­wia Mag­da­lena Guziak-Nowak. Dalej

Liczba sło­necz­nych go­dzin w Pol­sce wy­nosi ok. 1600 rocz­nie. Ozna­cza to, że w ciągu dnia słońce po­ja­wia się na ok. 4,5 go­dziny. Dla po­rów­na­nia: w Hisz­pa­nii czy Gre­cji świeci po­nad 8 go­dzin dzien­nie, a w Egip­cie – na­wet po­nad 10. Czy w tym tkwi se­kret opty­mi­stycz­nie na­sta­wio­nych do ży­cia miesz­kań­ców Po­łu­dnia? Dalej

Jak co roku Ro­dzina Świę­tego Pawła or­ga­ni­zuje wa­ka­cyjne re­ko­lek­cje dla mło­dzieży. Tym ra­zem będą one prze­bie­gać pod hasłem:

RADOŚĆ W 5D

…aby ra­dość moja w was była i aby ra­dość wa­sza była pełna Dalej

O dzi­siaj do 7 lipca w Sta­rym Są­czu od­bę­dzie się ko­lejna edy­cja re­ko­lek­cji Strefa Chwały Fe­sti­wal. Po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych w wy­da­rze­niu tym będą uczest­ni­czyć mu­zycy, ar­ty­ści pla­stycy, or­ga­ni­za­to­rzy kon­cer­tów, li­de­rzy wspól­not, a także ak­to­rzy, dzien­ni­ka­rze, spor­towcy. Te­go­roczną edy­cję re­ko­lek­cji po­pro­wa­dzi bi­skup Grze­gorz… Dalej

XVI Mię­dzy­na­ro­dowa Wy­stawa Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztuki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO. Tu sztuka sa­kralna spo­tyka biznes.

Dalej

Ha­słem te­go­rocz­nego XI Kar­me­li­tań­skiego Spo­tka­nia Mło­dych w Czer­nej, które od­bę­dzie się w dniach 2–5 lipca, bę­dzie „Da­łeś mi ciało!”. Kar­me­lici bosi – po­dobno eks­perci w spra­wach du­cha, po­zwolą so­bie, wy­po­wie­dzieć się na te­mat czło­wieka i jego cie­le­sno­ści. Z oka­zji Ju­bi­le­uszu 500-lecia na­ro­dzin, prze­wod­niczką na tej dro­dze bę­dzie św. Te­resa od Je­zusa, dla któ­rej ciało jest drogą do ży­cia du­cho­wego. Spe­cjal­nymi go­śćmi Spo­tka­nia będą m.in. o. Leon Kna­bit OSB oraz Aka­de­mia Obroń­ców Ży­cia (Pro Life) Dalej

Tropiciele wakacyjnych przygód”, czyli fascynujące, ekscytujące, niezapomniane, odlotowe przygody na Twoich zdjęciach! Czekamy na nie do 30 sierpnia 2015 r. Atrakcyjne nagrody: płyty z muzyką, gry planszowe, gadżety chrześcijańskie (koszulki, notesy), kalendarze „Drogi” na rok 2016! Dalej

 O po­ko­na­niu nie­pew­no­ści i wiel­kiej, mu­zycz­nej przy­go­dzie z Ur­szulą Bed­nar­czyk roz­ma­wia Mo­nika Ma­śnik. Dalej

Nie tę­sk­nie za luk­su­so­wymi jach­tami – z Anią Go­lę­dzi­now­ską, na­wró­coną mo­delką, roz­ma­wia Mo­nika Ma­śnik. Dalej