Artykuły z najnowszego numeru:

Dzi­siaj na ekrany pol­skich wcho­dzi film „Ze­rwany Kłos” – dra­mat hi­sto­ryczny o mę­czeń­skiej śmierci bł. Ka­ro­liny Kóz­kówny w re­ży­se­rii Wi­tolda Lu­dwiga. W rolę bł. Ka­ro­liny wcie­liła się Alek­san­dra Hejda, a w rolę jej ojca — Da­riusz Kowalski.

Trwa I wojna świa­towa. Car­skie od­działy pa­no­szą się… Dalej

Naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­kowe na świecie!

Be­tle­jem w Krakowie

27 stycz­nia (pią­tek), godz. 19:00

view full post »

Re­la­cja z XIV Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Patriotycznej

„Na­sze dzie­dzic­two – Polska”

29–30.10.2016 r.

view full post »

Gru­dzień w Po­zna­niu roz­pocz­nie się MOC­nym ude­rze­niem w ryt­mie Gospel!

Już w pierw­szy week­end grud­nia tego roku po­znań­ski chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dziwą ucztę mu­zyczną dla osób lu­bią­cych go­spe­lowe brzmie­nie. W trzy­dnio­wym har­mo­no­gra­mie Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Mu­zyki Go­spel „Joy of The Go­spel” znaj­dują się XIV Po­znań­skie Warsz­taty… Dalej

XIV Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej „NASZE DZIEDZICTWO – POLSKA” 29 – 30 paź­dzier­nika 2016 r.

Ser­decz­nie za­pra­szamy do wzię­cia udziału w XIV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dzie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pada. To nie­sa­mo­wita oka­zja do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i… Dalej

30 lipca 2016 r. godz. 19:00 w Ba­zy­lice pry­ma­sow­skiej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Panny w Gnieź­nie, Ka­te­drze Gnieź­nień­skiej, od­bę­dzie się pre­mie­rowe wy­ko­na­nie kon­certu „Chrzest 966: Mul­ti­me­dialny kon­cert na trąbkę, or­gany i sek­stet jaz­zowy”. Jego kom­po­zy­to­rem jest Ma­ciej Fortuna.

Pro­gram kon­certu wy­pełni cykl kom­po­zy­cji in­spi­ro­wa­nych naj­star­szymi za­cho­wa­nymi pol­skimi tro­pami… Dalej

Z oka­zji Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Pol­sce Na­ro­dowe Cen­trum Kul­tury i Świa­towe Dni Mło­dzieży or­ga­ni­zują 29 lipca o go­dzi­nie 19:00 na Bło­niach w Kra­ko­wie nie­ziem­ski kon­cert Strefa Chwały POLSKA 1050. Na­zwa kon­certu na­wią­zuje do 1050 rocz­nicy Chrztu Pol­ski. Głów­nym ce­lem jest uka­za­nie wszyst­kiego, co naj­lep­sze… Dalej

Ze­spół Vi­ne­song wkrótce po­dej­mie ini­cja­tywę ewan­ge­li­za­cyjną w Pol­sce. Był już u nas pię­cio­krot­nie. Z tam­tego czasu po­cho­dzą pie­śni „Niech Twa żywa woda”, „Wy­wyż­szaj to Imię” i „Po­kój jak rzeka”. Ze­spół bę­dzie u nas go­ścił od 18 sierp­nia do 11 września.

 

view full post »

Miej­sce: Kal­wa­ria Zebrzydowska

Ter­min: 12–14 sierp­nia 2016

Or­ga­ni­za­tor: Sio­stry Nie­po­ka­la­nego Serca Maryi

view full post »

BÓG W KRAKOWIE roz­grywa się współ­cze­śnie na tle uro­kli­wego, ta­jem­ni­czego i mi­stycz­nego mia­sta, w któ­rym śle­dzimy losy jego miesz­kań­ców: mło­dego po­li­tyka, który otrzy­muje ko­rup­cyjną pro­po­zy­cję; dziew­czyny szu­ka­ją­cej mi­ło­ści; sto­ją­cej na roz­drożu praw­niczki spe­cja­li­zu­ją­cej się w spra­wach roz­wo­do­wych; drob­nego zło­dzieja pra­gną­cego ukraść re­li­kwiarz z Krwią Pań­ską;… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: