Po­le­camy:

Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

8 lu­tego roz­pocz­nie się 12 edy­cja Kon­kursu Pa­pie­skiego – tym ra­zem pod ha­słem „Moje We­ster­platte”. Mło­dzi lu­dzie ze szkół po­nad­gim­na­zjal­nych będą mieli oka­zję spraw­dzić swoją wie­dzę o Ja­nie Pawle II i Jego na­uce w trzech eta­pach. Naj­pierw od 8 lu­tego do 7 marca trzeba bę­dzie… Dalej

Mi­sja Ga­briela to dzieło, które ma po­ma­gać mło­dzieży. Już robi wiele rze­czy z tro­ską o młode po­ko­le­nia. Te­raz ru­sza jej ko­lejna ini­cja­tywa. Tym ra­zem jest to stu­dniowa mo­dli­twa za li­ce­ali­stów o po­myślne zda­nie przez nich eg­za­minu ma­tu­ral­nego. Każdy kto chce wziąć udział w ak­cji, bę­dzie pro­sić… Dalej

Pierw­sza bar­dzo oso­bi­sta książka Fran­ciszka o mi­ło­sier­dziu. Po­zwala po­znać my­śli i serce pa­pieża Fran­ciszka! Ko­ściół nie jest na świe­cie po to, by po­tę­piać, lecz by umoż­li­wić spo­tka­nie z tą prze­ni­ka­jącą do głębi mi­ło­ścią, jaką jest Boże Mi­ło­sier­dzie. Aby mo­gło się to zda­rzyć, trzeba wyjść. Wyjść z … Dalej

Z ks. pra­ła­tem An­to­nim Soł­ty­si­kiem, który przy­czy­nił się do re­ak­ty­wo­wa­nia Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, roz­ma­wia Mar­cin Nowak.

 

Kiedy po raz pierw­szy do­wie­dział się Ksiądz Pra­łat o KSM-ie?

view full post »

Ser­decz­nie za­pra­szamy mło­dzież, szcze­gól­nie trze­cie klasy gim­na­zjum wraz z wy­cho­waw­cami, na wy­jąt­kowe spo­tka­nie na te­mat zna­cze­nia mi­ło­ści i seksu w relacjach.

KIEDY?       11 grud­nia 2015 r. (pią­tek), godz. 10.00−14.30

GDZIE?        ARENA LEGIONOWO, ul.… Dalej

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że na­stą­piło roz­strzy­gnię­cie Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycz­nego „Ży­cie Kon­se­kro­wane w oczach dzieci i mło­dzieży”. Na kon­kurs na­de­sła­nych zo­stało 1291 prac.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy pod­jęli wy­zwa­nie i spró­bo­wali swo­ich sił w tym zma­ga­niu z kredką, farbą, ko­lo­rem i pa­pie­rem... Lau­re­atów kon­kursu oraz… Dalej

Za 10 zł mi­sjo­na­rze ku­pią 125 ce­gieł. Z Wojt­kiem Ziębą z Pol­skiej Fun­da­cji dla Afryki roz­ma­wia Mar­cin Nowak.

Woj­ciech Zięba

Jak to się stało, że wa­ka­cje w Afryce za­mie­niły się w Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki?

– To było pra­wie 10 lat temu. Po­je­cha­li­śmy z żoną… Dalej

La­bo­ra­to­rium Mi­ło­ści to cykl wy­kła­dów, warsz­ta­tów i kon­fe­ren­cji or­ga­ni­zo­wa­nych co roku na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim przez Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie Soli Deo, które od wielu lat za­pra­sza cha­ry­zma­tycz­nych księży, psy­cho­lo­gów, mał­żeń­stwa z wie­lo­let­nim sta­żem i in­nych spe­cja­li­stów, któ­rzy dzielą się z nim swoją wie­dzą i do­świad­cze­niem na… Dalej

Prze­mó­wie­nie Ojca Świę­tego Jana Pawła II pod­czas au­dien­cji w Wielką So­botę, skie­ro­wane do przed­sta­wi­cieli Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, przy­by­łych z piel­grzymką do gro­bów Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła.

1. Ser­decz­nie wi­tam przed­sta­wi­cieli Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży — KSM, któ­rzy przy­byli do Rzymu pod prze­wod­nic­twem swych dusz­pa­ste­rzy, z Asy­sten­tem Ge­ne­ral­nym ks. prał. An­to­nim Soł­ty­si­kiem na czele. Re­pre­zen­tu­je­cie tu­taj w tej chwili mło­dzież KSM-owską z ca­łej Pol­ski, którą po­przez was pra­gnę ser­decz­nie po­zdro­wić. I to przy Wiel­kiej So­bo­cie, a więc na Wielkanoc.

Dalej

Must be tej je­sieni, czyli Kra­kow­ska Noc Świa­tła. Spo­tkajmy się 31.10.2015 r. o go­dzi­nie 18:00 w Ko­ściele Św. Ka­ta­rzyny w Kra­ko­wie, aby za­bły­snąć w gro­nie lu­dzi, któ­rzy przy­jadą do kró­lew­skiego mia­sta z róż­nych stron Pol­ski. Po co? Aby obu­dzić w świe­cie na­dzieję, sku­pić się… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer: