Po­le­camy:Artykuły z najnowszego numeru:

This mo­vie re­qu­ires Flash Player 9

Ak­tu­al­no­ści:

Daleko od szosy Wioska w afrykańskim Togo. 450 mieszkańców. 37 km do najbliższej drogi asfaltowej. Bez prądu. Roczna opłata za naukę jednego dziecka w szkole podstawowej – 3,20 zł. Ale i tak nie wszystkich na to stać. Wieś Helota Ziemię – podstawę utrzymania – uprawia się tu wciąż motyką. Domy kryte są słomą. Podwórka wyłożone są gliną zmieszaną z nawozem zwierzęcym. Szkoła podstawowa jest teoretycznie obowiązkowa, ale w praktyce obowiązek ten nie jest egzekwowany. Czternastoletnie dzieci często mieszkają już poza rodzinną wioską i muszą radzić sobie same. Od niewiele starszych oczekuje się, że dołożą się do utrzymania domu, więc na wakacje wyjeżdżają do ościennych krajów – do pracy. Nierzadko zamiast pieniędzy przywożą AIDS. Poważnym problemem są przedwczesne ciąże dziewcząt – konsekwencja przygodnych relacji. W takiej sytuacji młoda matka, która nie ma żadnych perspektyw na przyszłość, często decyduje się na małżeństwo z dużo starszym mężczyzną, który ma już kilka żon. helota-1 Dalej

Zo­bacz

Zo­bacz

Tak, to jest książka dla Cie­bie. Wiemy, że śmi­gasz po In­ter­ne­cie, sie­dzisz na fej­sie, skaj­pu­jesz i ni­gdy nie roz­sta­jesz się z ko­mórką. Je­steś znawcą me­diów, znasz wszyst­kie naj­now­sze elek­tro­niczne ga­dżety. To tylko tech­no­lo­gia, naj­waż­niej­sza jest treść prze­kazu. Każde me­dia cze­goś od Cie­bie chcą – byś uwie­rzył w … Dalej

Czy wie­dzie­li­ście, że po­tę­pia­nie czy wy­kpi­wa­nie kultu Ma­ryj­nego w Pol­sce ma zwią­zek z pro­wo­ka­cją SB? Otóż w cza­sie So­boru Wa­ty­kań­skiego II kard. Wy­szyń­ski no­sił się z za­mia­rem wnie­sie­nia pod ob­rady te­matu po­tę­pie­nia ko­mu­ni­zmu. Wtedy grupa współ­pra­cow­ni­ków SB na­pi­sała do Świę­tego Ofi­cjum do­nos za­rzu­ca­jący kar­dy­na­łowi au­to­ry­ta­ryzm i… Dalej

Hip­no­ty­zu­jący film: od­twórcy dwóch głów­nych ról (Jo­aquin Pho­enix i Phi­lip Sey­mour Hof­f­man) stwo­rzyli kre­acje ge­nialne, uwo­dzi mu­zyka (Ra­dio­head) i zdję­cia (na rzadko już dziś uży­wa­nej 70-milimetrowej ta­śmie), lecz przede wszyst­kim sama hi­sto­ria. Fred­die, we­te­ran wo­jenny, za­bu­rzony, agre­sywny, nie­przy­sto­so­wany al­ko­ho­lik spo­tyka Mi­strza – wi­zjera gło­szą­cego od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia.… Dalej

Czy można zro­bić thril­ler trzy­ma­jący w na­pię­ciu przez dwie go­dziny, je­śli po pierw­sze do­brze wiemy, jak się skoń­czy a po dru­gie nie jest wy­peł­niony strze­la­ni­nami i po­ści­gami? Ben Af­fleck w swoim naj­now­szym fil­mie do­wo­dzi, że można. Af­flecka znamy głów­nie jako ak­tora, ale ma też na swoim… Dalej

Kop­to­wie to chrze­ści­ja­nie miesz­ka­jący głów­nie w Egip­cie, co jest już in­te­re­su­jące samo w so­bie – mi­liony chrze­ści­jan ży­ją­cych w kra­jach arab­skich i mu­zuł­mań­skich. Fa­scy­nują nie tylko swoją toż­sa­mo­ścią ale i kul­turą – są barwni, gło­śni, w ko­lo­ro­wych po­włó­czy­stych sza­tach wy­glą­dają bar­dzo eg­zo­tycz­nie. Na­mir, po­cho­dzący… Dalej

Je­śli nie zga­dasz się, lub choćby spod ar­ty­le­rii pro­pa­gandy ak­tu­al­nej wła­dzy prze­dziera twoja wąt­pli­wość, czy fak­tycz­nie III RP jest „naj­lep­szym pań­stwem pol­skim, ja­kie kie­dy­kol­wiek ist­niało”, „zie­loną wy­spą na mo­rzu świa­to­wego kry­zysu” lub „naj­więk­szym hi­sto­rycz­nym suk­ce­sem Po­la­ków”, ta książka jest dla Cie­bie. Je­śli zga­dzasz się z ta­kimi stwier­dze­niami, ta książka… Dalej

Do­ku­men­talny film re­ży­sera „Ba­raki” krę­cony był przez 5 lat w 25 kra­jach. Re­ży­ser użył ta­śmy 70 mm, co spra­wia, że zdję­cia za­pie­rają dech w sercu. Pierw­sza po­łowa filmu to po­dróż przez naj­pięk­niej­sze miej­sca świata. Wi­dzimy naj­bar­dziej spek­ta­ku­larne za­bytki i za­kątki świata, gdzie na­tura spra­wia, że bra­kuje… Dalej