Artykuły z najnowszego numeru:

12 lu­te­go 2018 r. ru­szył I etap XIV edy­cji  Kon­kur­su Pa­pie­skie­go pod ha­słem „Jan Pa­weł II – Piel­grzym po­ko­ju”. Głów­nym te­ma­tem kon­kur­su jest sze­ro­ko ro­zu­mia­ny „po­kój”, za­rów­no ten oso­bi­sty, jak na­ro­do­wy i świa­to­wy oraz idee pro­mo­wa­ne przez Ja­na Paw­ła II: so­li­dar­ność spo­łecz­na, mą­drze ro­zu­mia­ny pa­trio­tyzm oraz głę­bo­kie po­jed­na­nie mię­dzy ludź­mi i mię­dzy na­ro­da­mi.… Czytaj dalej

W tym ro­ku wy­jąt­ko­wo dzień wcze­śniej – 13 lu­te­go (wto­rek) 2018 o 19.00 w Do­brym Miej­scu od­bę­dzie się wa­len­tyn­ko­wy kon­cert New­Born Trio Mał­go­rza­ty Hu­tek. Dla chęt­nych prze­wi­dzia­na jest dal­sza część – rand­ka ze słod­kim po­czę­stun­kiem w Do­brym Miej­scu. Ce­na bi­le­tu kon­cer­to­we­go 30 zł os. / Ce­na za ca­łość wy­da­rze­nia (koncert+randka): 99 zł pa­ra.… Czytaj dalej

2 mar­ca mar­ca wcho­dzi do kin film pt. „Mo­ja Mi­łość” in­spi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi, tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi.

„Mo­ja Mi­łość” to fa­bu­lar­na opo­wieść o Ra­chel Joy Scott – pierw­szej (spo­śród 13) ofia­ry strze­la­ni­ny w Co­lum­bi­ne High Scho­ol, któ­ra mia­ła miej­sce 20 kwiet­nia 1999 ro­ku. Film po­wstał w opar­ciu o  hi­sto­rię Ra­chel, a tak­że od­na­le­zio­nych po śmier­ci pa­mięt­ni­ków dziew­czy­ny, bę­dą­cych… Czytaj dalej

Pod­pi­suj­my pe­ty­cję do Wi­ce­pre­mie­ra, Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Ja­ro­sła­wa Go­wi­na!

Dy­rek­tor Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie i pro­rek­tor Col­le­gium Me­di­cum UJ, pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Ra­zem”, za­de­cy­do­wa­li o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Ety­ka w me­dy­cy­nie — Pra­wo dziec­ka do ży­cia”.

War­to pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Ety­ka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wa­ne są w Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym od… Czytaj dalej

Pro­to­kół Ju­ry

XV Ju­bi­le­uszo­we­go Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej

Kra­ków  4–5 li­sto­pa­da 2017 r.

view full post »

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzy­na Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bi­le Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bi­le Pri­ze a tak­że au­to­rem blo­ga fotokomorkomania.pl. Kie­dy roz­po­czę­ła się Two­ja pa­sja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Mo­je „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Cho­dzi­łem wte­dy do pod­sta­wów­ki… Czytaj dalej

Utwo­ry peł­ne ra­do­ści i spon­ta­nicz­no­ści  roz­brzmie­wa­ją na sce­nach Po­zna­nia i wie­lu miast Pol­ski już od wie­lu lat. Przy tej mu­zy­ce nie moż­na spo­koj­nie usie­dzieć w ław­ce. Mu­zy­ka GOSPEL po­ry­wa do tań­ca, do wspól­ne­go śpie­wa­nia i uwiel­bia­nia Bo­ga, na­wet tych, któ­rzy nie mie­li z nim wcze­śniej „po dro­dze”. Ta mu­zy­ka za­ra­ża każ­de­go. Je­sie­nią w Po­zna­niu świę­to­wa­ne bę­dzie… Czytaj dalej

Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­to­lic­kie So­li Deo dzia­ła­ją­ce przy Szko­le Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie wy­star­to­wa­ło z no­wym cy­klem kon­fe­ren­cji. W ra­mach „Plo­nów Ży­cia” za­pro­szo­no oj­ca Ada­ma Szu­sta­ka, mał­żeń­stwo Mo­ni­kę i Mar­ci­na Go­muł­ków oraz księ­dza Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza.

  „Plo­ny Ży­cia” to no­wy cykl ASK So­li Deo SGGW skie­ro­wa­ny nie tyl­ko do osób wie­rzą­cych, ale rów­nież po­szu­ku­ją­cych… Czytaj dalej

Już po raz pięt­na­sty od­bę­dzie się Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pa­da. Tym sa­mym stwa­rza nie­sa­mo­wi­tą oka­zję do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i wspól­ną mo­dli­twę.

Ma­ło­pol­ski Kon­cert Prze­glą­do­wy bę­dzie miał miej­sce 4 li­sto­pa­da 2017 ro­ku od go­dzi­ny 9:00, tra­dy­cyj­nie w Au­li Ko­ścio­ła Mat­ki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, osie­dle… Czytaj dalej

Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­ko­wa przy­je­dzie dr Ri­ce Bro­ocks, au­tor książ­ki „Bóg nie umarł”,  któ­ra zo­sta­ła prze­tłu­ma­czo­na tak­że na ję­zyk pol­ski. Dr Ri­ce Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mów­cą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrót­ce je­go naj­now­sza książ­ka „THE HUMAN RIGHT: To know… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: