Po­le­camy:
Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

Pre­sja sek­su­alna grup ró­wie­śni­czych, kom­pleks dzie­wic­twa i oka­le­cze­nia – to tylko nie­które te­maty, po­ru­szone w cza­sie kon­fe­ren­cji dla ro­dzi­ców i pe­da­go­gów Na­sto­latki 2.0. Sek­spre­sja, zor­ga­ni­zo­wa­nej 23 kwiet­nia w Krakowie.

Krótki re­por­taż z kon­fe­ren­cji można obej­rzeć tutaj:

view full post »

We wto­rek 26 kwiet­nia br. na po­zio­mie każ­dej z pol­skich die­ce­zji od­były się ko­lejne etapy XX Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Wie­dzy Bi­blij­nej. Przy­stą­pili do nich ucznio­wie z bli­sko 1400 szkół po­nad­gim­na­zjal­nych w ca­łym kraju.

W eta­pach die­ce­zjal­nych Kon­kursu Bi­blij­nego wzięli udział re­pre­zen­tanci szkół po­nad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych wcze­śniej, 15… Dalej

Przy oka­zji Nad­zwy­czaj­nego Ju­bi­le­uszu Mi­ło­sier­dzia zo­sta­nie wy­dana „Ko­ronka do Bo­żego Mi­ło­sier­dzia – Sym­fo­nicz­nie” w wy­ko­na­niu mu­zy­ków Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej pod kie­row­nic­twem Ma­rii Ziół­kow­skiej. Pra­pre­miera utworu od­bę­dzie się w Nie­dzielę Mi­ło­sier­dzia Bo­żego, 3 kwiet­nia 2016 roku, o godz. 21:00 w Ba­zy­lice Bo­żego Mi­ło­sier­dzia w Łagiewnikach.

Mu­zykę… Dalej

„Bóg nie umarł 2” to pa­sjo­nu­jąca opo­wieść o pró­bie od­po­wie­dzi na naj­waż­niej­sze py­ta­nia wy­łącz­nie przy po­mocy ar­gu­men­tów praw­nych.  Druga część filmu, który po­ru­szył serca i su­mie­nia po­nad 140 ty­sięcy pol­skich widzów.

Grace jest na­uczy­cielką hi­sto­rii  w li­ceum. Pod­czas pro­wa­dze­nia lek­cji od­po­wiada na py­ta­nie uczen­nicy, wspo­mi­na­jąc… Dalej

Re­la­cja z VI Ogól­no­pol­skiej Spar­ta­kiady Zi­mo­wej My­śle­nice, 20.02.2016 r. „Żyć – nie we­ge­to­wać!” ~bł. Pier Gior­gio Frassati

 

Dwa dni przed za­wo­dami ter­mo­me­try w My­śle­ni­cach wska­zy­wały tem­pe­ra­turę na nie­ma­łym plu­sie, poza sto­kiem próżno było szu­kać śniegu, na­to­miast or­ga­ni­za­to­rzy byli za­sy­py­wani py­ta­niami, czy za­wody zo­staną od­wo­łane. Jed­nak pełni uf­no­ści,… Dalej

8 lu­tego roz­pocz­nie się 12 edy­cja Kon­kursu Pa­pie­skiego – tym ra­zem pod ha­słem „Moje We­ster­platte”. Mło­dzi lu­dzie ze szkół po­nad­gim­na­zjal­nych będą mieli oka­zję spraw­dzić swoją wie­dzę o Ja­nie Pawle II i Jego na­uce w trzech eta­pach. Naj­pierw od 8 lu­tego do 7 marca trzeba bę­dzie… Dalej

Mi­sja Ga­briela to dzieło, które ma po­ma­gać mło­dzieży. Już robi wiele rze­czy z tro­ską o młode po­ko­le­nia. Te­raz ru­sza jej ko­lejna ini­cja­tywa. Tym ra­zem jest to stu­dniowa mo­dli­twa za li­ce­ali­stów o po­myślne zda­nie przez nich eg­za­minu ma­tu­ral­nego. Każdy kto chce wziąć udział w ak­cji, bę­dzie pro­sić… Dalej

Pierw­sza bar­dzo oso­bi­sta książka Fran­ciszka o mi­ło­sier­dziu. Po­zwala po­znać my­śli i serce pa­pieża Fran­ciszka! Ko­ściół nie jest na świe­cie po to, by po­tę­piać, lecz by umoż­li­wić spo­tka­nie z tą prze­ni­ka­jącą do głębi mi­ło­ścią, jaką jest Boże Mi­ło­sier­dzie. Aby mo­gło się to zda­rzyć, trzeba wyjść. Wyjść z … Dalej

Z ks. pra­ła­tem An­to­nim Soł­ty­si­kiem, który przy­czy­nił się do re­ak­ty­wo­wa­nia Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, roz­ma­wia Mar­cin Nowak.

 

Kiedy po raz pierw­szy do­wie­dział się Ksiądz Pra­łat o KSM-ie?

view full post »

Ser­decz­nie za­pra­szamy mło­dzież, szcze­gól­nie trze­cie klasy gim­na­zjum wraz z wy­cho­waw­cami, na wy­jąt­kowe spo­tka­nie na te­mat zna­cze­nia mi­ło­ści i seksu w relacjach.

KIEDY?       11 grud­nia 2015 r. (pią­tek), godz. 10.00−14.30

GDZIE?        ARENA LEGIONOWO, ul.… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer: