Artykuły z najnowszego numeru:

W dniach 21–23 kwiet­nia 2017r. w klasz­to­rze oo. Do­mi­ni­ka­nów w Ło­dzi przy ulicy Zie­lo­nej 13 od­będą się Warsz­taty Mu­zyki Li­tur­gicz­nej pt. „Mi­ło­sier­dzia pra­gnę”. Po­pro­wa­dzą je o. Da­wid Kusz OP, Pa­weł Bę­be­nek i Piotr Pałka.

Jest to pro­jekt skie­ro­wany do wo­ka­li­stów i in­stru­men­ta­li­stów za­in­te­re­so­wa­nych mu­zyką… Dalej

Pa­trio­tyzm Ka­rola Woj­tyły – 1920–2005”, tak brzmi ha­sło te­go­rocz­nej – trzy­na­stej już edy­cji – Kon­kursu Pa­pie­skiego, naj­więk­szego w Pol­sce kon­kursu wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Jana Pawła II, skie­ro­wa­nego do uczniów wszyst­kich ty­pów szkół ponadgimnazjalnych.

Dla­czego warto wziąć udział w Kon­kur­sie? Oprócz in­te­lek­tu­al­nej przy­gody… Dalej

O co­dzien­nych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i pragnieniach...

To nie­zwy­kła, pełna barw i róż­no­rod­no­ści mu­zyczna opo­wieść o na­szych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i ma­rze­niach. Jed­no­cze­śnie utwory ob­ra­zują co­dzien­ność świę­tego Jó­zefa jako męża i ojca. Wszystko to w brzmie­niach mu­zyki pop, rock — w naj­róż­niej­szych jej… Dalej

26 marca 2017 o godz. 17:00 w Ka­to­lic­kim Cen­trum Kul­tury Do­bre Miej­sce od­bę­dzie się uro­czy­sta pre­miera naj­now­szego pro­jektu muzyczno-wizualnego ze­społu El Ca­mino z udzia­łem Adama Wo­ro­no­wi­cza „ Po­pie­łuszko – Li­ta­nia wol­no­ści ”. Bi­lety po 30 zł do ku­pie­nia na www.chrzescijanskiegranie.pl lub sta­cjo­nar­nie w skle­pie Chrze­ści­jań­skie Gra­nie… Dalej

Dzi­siaj na ekrany pol­skich wcho­dzi film „Ze­rwany Kłos” – dra­mat hi­sto­ryczny o mę­czeń­skiej śmierci bł. Ka­ro­liny Kóz­kówny w re­ży­se­rii Wi­tolda Lu­dwiga. W rolę bł. Ka­ro­liny wcie­liła się Alek­san­dra Hejda, a w rolę jej ojca — Da­riusz Kowalski.

Trwa I wojna świa­towa. Car­skie od­działy pa­no­szą się… Dalej

Naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­kowe na świecie!

Be­tle­jem w Krakowie

27 stycz­nia (pią­tek), godz. 19:00

view full post »

Re­la­cja z XIV Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Patriotycznej

„Na­sze dzie­dzic­two – Polska”

29–30.10.2016 r.

view full post »

Gru­dzień w Po­zna­niu roz­pocz­nie się MOC­nym ude­rze­niem w ryt­mie Gospel!

Już w pierw­szy week­end grud­nia tego roku po­znań­ski chór Go­spel Joy przy­go­to­wał praw­dziwą ucztę mu­zyczną dla osób lu­bią­cych go­spe­lowe brzmie­nie. W trzy­dnio­wym har­mo­no­gra­mie Mię­dzy­na­ro­do­wego Fe­sti­walu Mu­zyki Go­spel „Joy of The Go­spel” znaj­dują się XIV Po­znań­skie Warsz­taty… Dalej

XIV Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej „NASZE DZIEDZICTWO – POLSKA” 29 – 30 paź­dzier­nika 2016 r.

Ser­decz­nie za­pra­szamy do wzię­cia udziału w XIV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dzie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pada. To nie­sa­mo­wita oka­zja do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i… Dalej

30 lipca 2016 r. godz. 19:00 w Ba­zy­lice pry­ma­sow­skiej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Panny w Gnieź­nie, Ka­te­drze Gnieź­nień­skiej, od­bę­dzie się pre­mie­rowe wy­ko­na­nie kon­certu „Chrzest 966: Mul­ti­me­dialny kon­cert na trąbkę, or­gany i sek­stet jaz­zowy”. Jego kom­po­zy­to­rem jest Ma­ciej Fortuna.

Pro­gram kon­certu wy­pełni cykl kom­po­zy­cji in­spi­ro­wa­nych naj­star­szymi za­cho­wa­nymi pol­skimi tro­pami… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: