Po­le­camy:

Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

Prze­mó­wie­nie Ojca Świę­tego Jana Pawła II pod­czas au­dien­cji w Wielką So­botę, skie­ro­wane do przed­sta­wi­cieli Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, przy­by­łych z piel­grzymką do gro­bów Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła.

1. Ser­decz­nie wi­tam przed­sta­wi­cieli Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży — KSM, któ­rzy przy­byli do Rzymu pod prze­wod­nic­twem swych dusz­pa­ste­rzy, z Asy­sten­tem Ge­ne­ral­nym ks. prał. An­to­nim Soł­ty­si­kiem na czele. Re­pre­zen­tu­je­cie tu­taj w tej chwili mło­dzież KSM-owską z ca­łej Pol­ski, którą po­przez was pra­gnę ser­decz­nie po­zdro­wić. I to przy Wiel­kiej So­bo­cie, a więc na Wielkanoc.

Dalej

Must be tej je­sieni, czyli Kra­kow­ska Noc Świa­tła. Spo­tkajmy się 31.10.2015 r. o go­dzi­nie 18:00 w Ko­ściele Św. Ka­ta­rzyny w Kra­ko­wie, aby za­bły­snąć w gro­nie lu­dzi, któ­rzy przy­jadą do kró­lew­skiego mia­sta z róż­nych stron Pol­ski. Po co? Aby obu­dzić w świe­cie na­dzieję, sku­pić się… Dalej

7 tys. ki­lo­me­trów, 4 kraje Eu­ropy, setki ki­lo­gra­mów no­wo­cze­snego sprzętu, kil­ku­set mło­dych lu­dzi, 20-osobowa ekipa fil­mowa i... dwóch pa­pieży. Tak w licz­bach można pod­su­mo­wać spot pro­mo­cyjny, który ma za­chę­cić mło­dzież na ca­łym świe­cie do udziału w Świa­to­wych Dniach Mło­dzieży w Kra­ko­wie w 2016 r. Fa­buła… Dalej

«Bło­go­sła­wieni mi­ło­sierni, al­bo­wiem oni mi­ło­sier­dzia do­stą­pią» (Mt 5,7)

 

Dro­dzy młodzi, do­szli­śmy do ostat­niego etapu na­szego piel­grzy­mo­wa­nia do Kra­kowa, gdzie w lipcu przy­szłego roku bę­dziemy wspól­nie świę­to­wali XXXI Świa­towy Dzień Mło­dzieży. Pod­czas na­szej dłu­giej i wy­ma­ga­ją­cej drogi, pro­wa­dzą nas słowa Je­zusa, po­cho­dzące z Ka­za­nia na Gó­rze.… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Dzię­ku­jemy Wam za na­de­sła­nie zdjęć na kon­kurs „Tro­pi­ciele wa­ka­cyj­nych przy­gód…”. Otrzy­ma­li­śmy od Was bar­dzo cie­kawe fo­to­gra­fie. Dzięki nim wiemy, że Wa­sze wa­ka­cje były pełne wy­da­rzeń, o któ­rych z pew­no­ścią długo nie za­po­mni­cie. Miło nam, że po­dzie­li­li­ście się swo­imi wspomnieniami.

Ko­mi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: Mar­cin No­wak… Dalej

Do pol­skich szkół za­czyna wcho­dzić ide­olo­gia gen­der, tym­cza­sem mamy piękną pa­pie­ską wi­zję ro­dziny, mał­żeń­stwa i ludz­kiej sek­su­al­no­ści – Teo­lo­gię Ciała. Ta „teo­lo­giczna bomba ze­ga­rowa”, jak pi­sał G. We­igel, „wy­buch­nie z dra­ma­tycz­nymi kon­se­kwen­cjami kie­dyś w trze­cim ty­siąc­le­ciu”. Naj­wyż­szy czas, żeby już wy­bu­chła! I tak dzieje się już w Kra­ko­wie. Dalej

FilmCzy na­prawdę wie­rzysz?” to opo­wieść o po­tęż­nym da­rze, który drze­mie w czło­wieku i tylko czeka, by go użyć... Ko­lejne dzieło twór­ców po­ry­wa­ją­cej ekra­ni­za­cji „Bóg nie umarł”. Dalej

Dzi­siaj wiele osób pyta się jak od­kryć swoje pa­sje, ta­lenty, jak od­na­leźć się w dzi­siej­szym świe­cie. Jedną z me­tod na od­na­le­zie­nie swo­ich ta­len­tów (albo ich na­zwa­nie) jest re­gu­larna praca w gru­pach. Dla­czego? Po­nie­waż grupa utwier­dza, in­spi­ruje, na­pro­wa­dza, kie­ruje, za­chęca do działania.

Świa­towe Dni Mło­dzieży, które za rok… Dalej

In­for­ma­tyka Da­wida Pio­trow­skiego za­in­try­go­wała ich forma, bo kom­plet­nie so­bie nie wy­obra­żał, jak mogą wy­glą­dać re­ko­lek­cje… au­to­sto­powe. – Jeź­dzi­łem wcze­śniej tro­chę sto­pem, wie­dzia­łem z czym to się wiąże – z nie­prze­wi­dy­wal­no­ścią tego, gdzie i kiedy kto do­je­dzie. Jak w ta­kich wa­run­kach można zro­bić re­ko­lek­cje? Jak zgro­ma­dzić lu­dzi w jed­nym miej­scu, po­tem więk­szą grupą gdzieś po­je­chać, od­pra­wić Mszę św., zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję, noc­leg? – za­sta­na­wiał się. Po­mysł oka­zał się zu­peł­nie inny, ale samo ha­sło przy­cią­gnęło go sku­tecz­nie. Dalej

Pod pa­tro­na­tem Dwu­ty­go­dnika Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” na rynku wy­daw­ni­czym uka­zała się naj­now­sza pu­bli­ka­cja dok­to­ranta Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lu­bel­skiego Jana Pawła II, Grze­go­rza K. Szcze­ciny pt.: Ak­tu­al­ność prze­sła­nia mo­ral­nego bł. ks. Je­rzego Po­pie­łuszki w per­spek­ty­wie prze­mian spo­łecz­nych w Pol­sce po 1989 roku. Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer: