Po­le­camy:Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

XVI Mię­dzy­na­ro­dowa Wy­stawa Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztuki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO. Tu sztuka sa­kralna spo­tyka biznes.

Dalej

Ha­słem te­go­rocz­nego XI Kar­me­li­tań­skiego Spo­tka­nia Mło­dych w Czer­nej, które od­bę­dzie się w dniach 2–5 lipca, bę­dzie „Da­łeś mi ciało!”. Kar­me­lici bosi – po­dobno eks­perci w spra­wach du­cha, po­zwolą so­bie, wy­po­wie­dzieć się na te­mat czło­wieka i jego cie­le­sno­ści. Z oka­zji Ju­bi­le­uszu 500-lecia na­ro­dzin, prze­wod­niczką na tej dro­dze bę­dzie św. Te­resa od Je­zusa, dla któ­rej ciało jest drogą do ży­cia du­cho­wego. Spe­cjal­nymi go­śćmi Spo­tka­nia będą m.in. o. Leon Kna­bit OSB oraz Aka­de­mia Obroń­ców Ży­cia (Pro Life) Dalej

Tropiciele wakacyjnych przygód”, czyli fascynujące, ekscytujące, niezapomniane, odlotowe przygody na Twoich zdjęciach! Czekamy na nie do 30 sierpnia 2015 r. Atrakcyjne nagrody: płyty z muzyką, gry planszowe, gadżety chrześcijańskie (koszulki, notesy), kalendarze „Drogi” na rok 2016! Dalej

 O po­ko­na­niu nie­pew­no­ści i wiel­kiej, mu­zycz­nej przy­go­dzie z Ur­szulą Bed­nar­czyk roz­ma­wia Mo­nika Ma­śnik. Dalej

Nie tę­sk­nie za luk­su­so­wymi jach­tami – z Anią Go­lę­dzi­now­ską, na­wró­coną mo­delką, roz­ma­wia Mo­nika Ma­śnik. Dalej

Mu­zycy, artyści pla­stycy, ak­to­rzy, spor­towcy, dzien­ni­ka­rze będą gościć na początku lipca w Sta­rym Sączu. Jesz­cze tylko przez 2 ty­go­dnie przyj­mo­wane będą za­pisy na to wyjąt­kowe spo­tka­nie lu­dzi No­wej Kul­tury. Dalej

Ru­szył kon­kurs fo­to­gra­ficzny „Grajmy Chrze­ści­jań­skie Gra­nie”, który ma na celu pro­mo­cję sa­lek muzycznych.Najciekawsze zdję­cia po­ka­zu­jące dzia­łal­ność grup mu­zycz­nych zo­staną po­ka­zane i na­gro­dzone pod­czas V edy­cji Fe­sti­walu Chrze­ści­jań­skie Gra­nie w li­sto­pa­dzie 2015 roku. Dalej

Oto zwy­cięzcy kon­kur­sów „Drogi” nr 10/2015, które roz­strzy­gnięte zo­stały 30 maja: Dalej

Targi Kielce od 22 do 24 czerwca już po raz szes­na­sty będą miej­scem Mię­dzy­na­ro­do­wej Wy­stawy Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztuki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO, sku­pia­ją­cej każ­dego roku kil­ku­set wy­staw­ców z ca­łego świata i pięć ty­sięcy zwie­dza­ją­cych. Dalej

„Ucz się, módl i ufaj” – prze­ko­nują oj­co­wie, bra­cia i kle­rycy z za­konu pi­ja­rów, któ­rzy w in­ten­cji te­go­rocz­nych ma­tu­rzy­stów będą się mo­dlić od 4 do 29 maja. Ru­sza czwarta edy­cja Du­cho­wej Ad­op­cji Ma­tu­rzy­stów (DAM). Dalej