Po­le­camy:Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

In­for­ma­tyka Da­wida Pio­trow­skiego za­in­try­go­wała ich forma, bo kom­plet­nie so­bie nie wy­obra­żał, jak mogą wy­glą­dać re­ko­lek­cje… au­to­sto­powe. – Jeź­dzi­łem wcze­śniej tro­chę sto­pem, wie­dzia­łem z czym to się wiąże – z nie­prze­wi­dy­wal­no­ścią tego, gdzie i kiedy kto do­je­dzie. Jak w ta­kich wa­run­kach można zro­bić re­ko­lek­cje? Jak zgro­ma­dzić lu­dzi w jed­nym miej­scu, po­tem więk­szą grupą gdzieś po­je­chać, od­pra­wić Mszę św., zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję, noc­leg? – za­sta­na­wiał się. Po­mysł oka­zał się zu­peł­nie inny, ale samo ha­sło przy­cią­gnęło go sku­tecz­nie. Dalej

Pod pa­tro­na­tem Dwu­ty­go­dnika Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga” na rynku wy­daw­ni­czym uka­zała się naj­now­sza pu­bli­ka­cja dok­to­ranta Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lu­bel­skiego Jana Pawła II, Grze­go­rza K. Szcze­ciny pt.: Ak­tu­al­ność prze­sła­nia mo­ral­nego bł. ks. Je­rzego Po­pie­łuszki w per­spek­ty­wie prze­mian spo­łecz­nych w Pol­sce po 1989 roku. Dalej

Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to je­dyne przed­się­wzię­cie w skali pol­skiego Ko­ścioła i pol­skiego In­ter­netu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC, po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skiego Wschodu przez swoje pu­bli­ka­cje, pod­jęło się dzieła ca­ło­ścio­wego prze­kładu Fi­lo­ka­lii. Dalej

Mi­nęło pięć lat od szum­nego za­mknię­cia skle­pów z do­pa­la­czami i wy­da­wa­łoby się, że pro­blem smar­tów od­szedł do la­musa. Tymczasem...

... wy­star­czy wejść do in­ter­netu czy wziąć pierw­szą lep­szą ga­zetę, by do­wie­dzieć się, że środki te wciąż można na­być. I to dość ła­two, bo głów­nie w sieci,… Dalej

O wy­cho­dze­niu z al­ko­ho­li­zmu i bez­dom­no­ści z To­ma­szem roz­ma­wia Mag­da­lena Guziak-Nowak. Dalej

Liczba sło­necz­nych go­dzin w Pol­sce wy­nosi ok. 1600 rocz­nie. Ozna­cza to, że w ciągu dnia słońce po­ja­wia się na ok. 4,5 go­dziny. Dla po­rów­na­nia: w Hisz­pa­nii czy Gre­cji świeci po­nad 8 go­dzin dzien­nie, a w Egip­cie – na­wet po­nad 10. Czy w tym tkwi se­kret opty­mi­stycz­nie na­sta­wio­nych do ży­cia miesz­kań­ców Po­łu­dnia? Dalej

Jak co roku Ro­dzina Świę­tego Pawła or­ga­ni­zuje wa­ka­cyjne re­ko­lek­cje dla mło­dzieży. Tym ra­zem będą one prze­bie­gać pod hasłem:

RADOŚĆ W 5D

…aby ra­dość moja w was była i aby ra­dość wa­sza była pełna Dalej

O dzi­siaj do 7 lipca w Sta­rym Są­czu od­bę­dzie się ko­lejna edy­cja re­ko­lek­cji Strefa Chwały Fe­sti­wal. Po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych w wy­da­rze­niu tym będą uczest­ni­czyć mu­zycy, ar­ty­ści pla­stycy, or­ga­ni­za­to­rzy kon­cer­tów, li­de­rzy wspól­not, a także ak­to­rzy, dzien­ni­ka­rze, spor­towcy. Te­go­roczną edy­cję re­ko­lek­cji po­pro­wa­dzi bi­skup Grze­gorz… Dalej

XVI Mię­dzy­na­ro­dowa Wy­stawa Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztuki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO. Tu sztuka sa­kralna spo­tyka biznes.

Dalej

Ha­słem te­go­rocz­nego XI Kar­me­li­tań­skiego Spo­tka­nia Mło­dych w Czer­nej, które od­bę­dzie się w dniach 2–5 lipca, bę­dzie „Da­łeś mi ciało!”. Kar­me­lici bosi – po­dobno eks­perci w spra­wach du­cha, po­zwolą so­bie, wy­po­wie­dzieć się na te­mat czło­wieka i jego cie­le­sno­ści. Z oka­zji Ju­bi­le­uszu 500-lecia na­ro­dzin, prze­wod­niczką na tej dro­dze bę­dzie św. Te­resa od Je­zusa, dla któ­rej ciało jest drogą do ży­cia du­cho­wego. Spe­cjal­nymi go­śćmi Spo­tka­nia będą m.in. o. Leon Kna­bit OSB oraz Aka­de­mia Obroń­ców Ży­cia (Pro Life) Dalej