Artykuły z najnowszego numeru:

Przyjdź­cie do mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i ob­cią­że­ni je­ste­ście a Ja was po­krze­pię” — Mt 11 28.

Sło­wem Je­zu­sa z Ewan­ge­lii św. Mar­ka, pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kich i każ­de­go z osob­na, na wspól­ne od­kry­wa­nie i ce­le­bro­wa­nie Eu­cha­ry­stii oraz Ad­o­ro­wa­nie Pa­na Je­zu­sa w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza.

Je­zus na lo­do­wi­sku” — bo pod ta­ką na­zwą, po raz… Czytaj dalej

Pra­ce nad oł­ta­rzem do Świa­to­we­go Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie na­bie­ra­ją tem­pa. Po­wstał już gli­nia­ny mo­del po­sta­ci Ma­ryi i srebr­ne li­lie.

 

Do­tych­czas pięk­no i ma­je­sta­tycz­ność po­sta­ci Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny, któ­ra sta­no­wi część oł­ta­rza Ka­pli­cy Wie­czy­stej Ad­o­ra­cji Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu w Świa­to­wym Cen­trum Mo­dli­twy o Po­kój w Nie­po­ka­la­no­wie, mo­gli­śmy po­dzi­wiać na pro­jek­cie gra­ficz­nym. Te­raz, kie­dy po­wstał gli­nia­ny… Czytaj dalej

18 ma­ja wcho­dzi na ekra­ny film „Bóg nie umarł. Świa­tło w ciem­no­ści”- kon­ty­nu­acja pa­sjo­nu­ją­ce­go cy­klu, któ­ry obej­rza­ło już nie­mal 250 ty­się­cy pol­skich wi­dzów! Czy chrze­ści­ja­nie mo­gą wal­czyć o swo­je pra­wa i jed­no­cze­śnie na­dal da­wać mi­ły Chry­stu­so­wi przy­kład? Czy moż­na za­ka­zać wia­ry, mi­ło­ści i na­dziei?                                                                                                                                                 Wo­kół ko­ścio­ła Św. Ja­ku­ba na­ra­sta co­raz wię­cej spo­rów. Prze­ciw­ni­kom… Czytaj dalej

Już 27 ma­ja przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie roz­le­gną się dźwię­ki Go­spel na Skał­ce. Człon­ko­wie miej­sco­wych chó­rów go­spel wy­stą­pią pod­czas wspól­ne­go kon­cer­tu wień­czą­ce­go trzy­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez spe­cjal­nie za­pro­szo­nych in­struk­to­rów – Co­li­na Wil­liam­sa i Ma­te­usza Pi­ta­lę.

27 ma­ja o godz. 15.00 przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów od­bę­dzie się – czwar­ty już – kon­cert… Czytaj dalej

„Tam, gdzie miesz­ka Bóg” to pierw­szy na świe­cie film ki­no­wy z oso­bi­stym udzia­łem Pa­pie­ża Fran­cisz­ka!

To opar­ta na hi­sto­riach z Bi­blii, de­dy­ko­wa­na dzie­ciom opo­wieść o na­dziei, wie­rze i od­wa­dze. Pod­no­szą­ca na du­chu, za­chę­ca­ją­ca wi­dzów w każ­dym wie­ku do po­szu­ki­wa­nia Bo­ga w ota­cza­ją­cym świe­cie, a do te­go prze­pięk­nie sfil­mo­wa­na w ma­low­ni­czych ple­ne­rach Pa­ta­go­nii.

„Je­ste­ście naj­cen­niej­szym skar­bem, o któ­ry mu­si­my się… Czytaj dalej

12 lu­te­go 2018 r. ru­szył I etap XIV edy­cji  Kon­kur­su Pa­pie­skie­go pod ha­słem „Jan Pa­weł II – Piel­grzym po­ko­ju”. Głów­nym te­ma­tem kon­kur­su jest sze­ro­ko ro­zu­mia­ny „po­kój”, za­rów­no ten oso­bi­sty, jak na­ro­do­wy i świa­to­wy oraz idee pro­mo­wa­ne przez Ja­na Paw­ła II: so­li­dar­ność spo­łecz­na, mą­drze ro­zu­mia­ny pa­trio­tyzm oraz głę­bo­kie po­jed­na­nie mię­dzy ludź­mi i mię­dzy na­ro­da­mi.… Czytaj dalej

W tym ro­ku wy­jąt­ko­wo dzień wcze­śniej – 13 lu­te­go (wto­rek) 2018 o 19.00 w Do­brym Miej­scu od­bę­dzie się wa­len­tyn­ko­wy kon­cert New­Born Trio Mał­go­rza­ty Hu­tek. Dla chęt­nych prze­wi­dzia­na jest dal­sza część – rand­ka ze słod­kim po­czę­stun­kiem w Do­brym Miej­scu. Ce­na bi­le­tu kon­cer­to­we­go 30 zł os. / Ce­na za ca­łość wy­da­rze­nia (koncert+randka): 99 zł pa­ra.… Czytaj dalej

2 mar­ca mar­ca wcho­dzi do kin film pt. „Mo­ja Mi­łość” in­spi­ro­wa­ny praw­dzi­wy­mi, tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi.

„Mo­ja Mi­łość” to fa­bu­lar­na opo­wieść o Ra­chel Joy Scott – pierw­szej (spo­śród 13) ofia­ry strze­la­ni­ny w Co­lum­bi­ne High Scho­ol, któ­ra mia­ła miej­sce 20 kwiet­nia 1999 ro­ku. Film po­wstał w opar­ciu o  hi­sto­rię Ra­chel, a tak­że od­na­le­zio­nych po śmier­ci pa­mięt­ni­ków dziew­czy­ny, bę­dą­cych… Czytaj dalej

Pod­pi­suj­my pe­ty­cję do Wi­ce­pre­mie­ra, Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Ja­ro­sła­wa Go­wi­na!

Dy­rek­tor Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie i pro­rek­tor Col­le­gium Me­di­cum UJ, pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Ra­zem”, za­de­cy­do­wa­li o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Ety­ka w me­dy­cy­nie — Pra­wo dziec­ka do ży­cia”.

War­to pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Ety­ka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wa­ne są w Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym od… Czytaj dalej

Pro­to­kół Ju­ry

XV Ju­bi­le­uszo­we­go Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej

Kra­ków  4–5 li­sto­pa­da 2017 r.

view full post »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: