Po­le­camy:

Artykuły z najnowszego numeru:


Ak­tu­al­no­ści:

30 lipca 2016 r. godz. 19:00 w Ba­zy­lice pry­ma­sow­skiej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Panny w Gnieź­nie, Ka­te­drze Gnieź­nień­skiej, od­bę­dzie się pre­mie­rowe wy­ko­na­nie kon­certu „Chrzest 966: Mul­ti­me­dialny kon­cert na trąbkę, or­gany i sek­stet jaz­zowy”. Jego kom­po­zy­to­rem jest Ma­ciej Fortuna.

Pro­gram kon­certu wy­pełni cykl kom­po­zy­cji in­spi­ro­wa­nych naj­star­szymi za­cho­wa­nymi pol­skimi tro­pami… Dalej

Z oka­zji Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Pol­sce Na­ro­dowe Cen­trum Kul­tury i Świa­towe Dni Mło­dzieży or­ga­ni­zują 29 lipca o go­dzi­nie 19:00 na Bło­niach w Kra­ko­wie nie­ziem­ski kon­cert Strefa Chwały POLSKA 1050. Na­zwa kon­certu na­wią­zuje do 1050 rocz­nicy Chrztu Pol­ski. Głów­nym ce­lem jest uka­za­nie wszyst­kiego, co naj­lep­sze… Dalej

Ze­spół Vi­ne­song wkrótce po­dej­mie ini­cja­tywę ewan­ge­li­za­cyjną w Pol­sce. Był już u nas pię­cio­krot­nie. Z tam­tego czasu po­cho­dzą pie­śni „Niech Twa żywa woda”, „Wy­wyż­szaj to Imię” i „Po­kój jak rzeka”. Ze­spół bę­dzie u nas go­ścił od 18 sierp­nia do 11 września.

 

view full post »

Miej­sce: Kal­wa­ria Zebrzydowska

Ter­min: 12–14 sierp­nia 2016

Or­ga­ni­za­tor: Sio­stry Nie­po­ka­la­nego Serca Maryi

view full post »

BÓG W KRAKOWIE roz­grywa się współ­cze­śnie na tle uro­kli­wego, ta­jem­ni­czego i mi­stycz­nego mia­sta, w któ­rym śle­dzimy losy jego miesz­kań­ców: mło­dego po­li­tyka, który otrzy­muje ko­rup­cyjną pro­po­zy­cję; dziew­czyny szu­ka­ją­cej mi­ło­ści; sto­ją­cej na roz­drożu praw­niczki spe­cja­li­zu­ją­cej się w spra­wach roz­wo­do­wych; drob­nego zło­dzieja pra­gną­cego ukraść re­li­kwiarz z Krwią Pań­ską;… Dalej

Czy dam radę? Czy po­do­łam? Czy wy­trwam? Czy to dla mnie? Czy warto? Bar­dzo wielu z nas sta­wia po­wyż­sze py­ta­nia, kiedy po­dej­mu­jemy de­cy­zję wy­ru­sze­nia na pąt­ni­czy szlak.

Czas wa­ka­cji to dla mło­dych lu­dzi czas sa­tys­fak­cji z ukoń­cze­nia ko­lej­nego roku na­uki, zda­nia eg­za­mi­nów, a dla osób star­szych, to… Dalej

Po­nad 60 osób wzięło udział w V Warsz­ta­tach Go­spel w Wię­cła­wi­cach Sta­rych, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz roz­woju Dzieci i Mło­dzieży „Pełna Chata”.  Przez dwa dni uczest­nicy in­ten­syw­nie ćwi­czyli re­per­tuar pod okiem zna­ko­mi­tego bry­tyj­skiego in­struk­tora, dy­ry­genta i wo­ka­li­sty Wayne’a El­ling­tona. Zwień­cze­niem warsz­ta­tów był im­po­nu­jący kon­cert… Dalej

Pre­sja sek­su­alna grup ró­wie­śni­czych, kom­pleks dzie­wic­twa i oka­le­cze­nia – to tylko nie­które te­maty, po­ru­szone w cza­sie kon­fe­ren­cji dla ro­dzi­ców i pe­da­go­gów Na­sto­latki 2.0. Sek­spre­sja, zor­ga­ni­zo­wa­nej 23 kwiet­nia w Krakowie.

Krótki re­por­taż z kon­fe­ren­cji można obej­rzeć tutaj:

view full post »

We wto­rek 26 kwiet­nia br. na po­zio­mie każ­dej z pol­skich die­ce­zji od­były się ko­lejne etapy XX Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Wie­dzy Bi­blij­nej. Przy­stą­pili do nich ucznio­wie z bli­sko 1400 szkół po­nad­gim­na­zjal­nych w ca­łym kraju.

W eta­pach die­ce­zjal­nych Kon­kursu Bi­blij­nego wzięli udział re­pre­zen­tanci szkół po­nad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych wcze­śniej, 15… Dalej

Przy oka­zji Nad­zwy­czaj­nego Ju­bi­le­uszu Mi­ło­sier­dzia zo­sta­nie wy­dana „Ko­ronka do Bo­żego Mi­ło­sier­dzia – Sym­fo­nicz­nie” w wy­ko­na­niu mu­zy­ków Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej pod kie­row­nic­twem Ma­rii Ziół­kow­skiej. Pra­pre­miera utworu od­bę­dzie się w Nie­dzielę Mi­ło­sier­dzia Bo­żego, 3 kwiet­nia 2016 roku, o godz. 21:00 w Ba­zy­lice Bo­żego Mi­ło­sier­dzia w Łagiewnikach.

Mu­zykę… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer: